ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli

Na podstawie art. 34g ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres danych i informacji objętych ewidencją kąpielisk;

2) wzór ewidencji kąpielisk;

3) sposób oznakowania kąpieliska i miejsca wykorzystywanego do kąpieli.

§ 2. Szczegółowy zakres danych i informacji objętych ewidencją kąpielisk oraz wzór ewidencji kąpielisk określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Kąpielisko oznacza się przy użyciu tablicy informacyjnej widocznej i czytelnej, umieszczonej w łatwo dostępnym miejscu, w bliskim sąsiedztwie każdego kąpieliska, zawierającej:

1) napis: „Kąpielisko” i jego nazwę;

2) adres, telefon, adres strony internetowej właściwego urzędu gminy odpowiedzialnego za wyznaczenie i prowadzenie ewidencji kąpielisk i udzielanie informacji społeczeństwu;

3) nazwę albo imię i nazwisko, adres i numer telefonu organizatora kąpieliska;

4) adres i numer telefonu właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego dane kąpielisko oraz adres strony internetowej serwisu kąpieliskowego prowadzonego przez Główny Inspektorat Sanitarny;

5) bieżącą ocenę jakości wody w kąpielisku;

6) klasyfikację jakości wody w kąpielisku;

7) ogólny opis wody w kąpielisku, sporządzony w oparciu o profil wody w kąpielisku, przedstawiony w języku nietechnicznym;

8) w przypadku wód w kąpieliskach, w których mogą występować krótkotrwałe zanieczyszczenia, informacje:

a) o możliwości występowania krótkotrwałych zanieczyszczeń,

b) o liczbie dni, w których kąpiel była zakazana w czasie poprzedniego sezonu kąpielowego, z uwagi na takie zanieczyszczenie,

c) stanowiące ostrzeżenie o każdym takim występującym lub przewidywanym zanieczyszczeniu;

9) rodzaj i spodziewany czas trwania sytuacji wyjątkowej podawany w trakcie wydarzeń lub splotu wydarzeń mających wpływ na jakość wody w kąpielisku w danej lokalizacji, którego występowania nie przewiduje się przeciętnie częściej niż raz na cztery lata;

10) informację o zakazie kąpieli wraz ze wskazaniem powodu.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, organizator kąpieliska zamieszcza i aktualizuje niezwłocznie po ich uzyskaniu.

3.  Tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach co najmniej 100 cm x 80 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny, na sztywnej płycie. Na tablicy informacyjnej można zamieścić rozrysowanie planu sytuacyjnego obiektu.

4. Jeżeli został wprowadzony stały zakaz kąpieli, o którym mowa w art. 163b ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne, właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany oznakować obszar czytelną informacją o zamknięciu kąpieliska, wraz z uzasadnieniem.

5. Symbole informujące o zakazie kąpieli i klasyfikacji wody w kąpielisku, kolorystyka symboli oraz rozmiary i obszary ochronne znaków informujących o zakazie kąpieli i klasyfikacji wody w kąpielisku określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

6. Znak informujący o zakazie kąpieli umieszcza się w bezpośrednim sąsiedztwie tablicy informacyjnej.

§ 4. Miejsce wykorzystywane do kąpieli oznacza się przy użyciu tablicy informacyjnej, umieszczonej w łatwo dostępnym miejscu, w jego bezpośrednim sąsiedztwie, zawierającej:

1) napis: „Miejsce wykorzystywane do kąpieli” i jego nazwę;

2) nazwę albo imię i nazwisko, adres i numer telefonu organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpieli;

3) adres i numer telefonu właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego dane miejsce wykorzystywane do kąpieli;

4) bieżącą ocenę jakości wody;

5) informację o okresie, na jaki miejsce wykorzystywane do kąpieli zostało zorganizowane.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 3 ust. 1 pkt 7–9, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.