ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

Na podstawie art. 73 ust. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie reguluje:

1) tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia;

2) sposób prowadzenia dokumentacji związanej z wydawaniem orzeczeń o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu, zwanych dalej „orzeczeniem”, oraz wzór orzeczenia;

3) organ odwoławczy od orzeczeń;

4) termin odwołania się od orzeczenia.

§ 2. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela, zwany dalej „lekarzem”, orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, zwanego dalej „urlopem”, na podstawie:

1) wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego;

2) wyników badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie uzna za niezbędne;

3) dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia.

§ 3. 1. Orzeczenie sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden doręcza się nauczycielowi, drugi przesyła dyrektorowi szkoły, a trzeci dołącza się do indywidualnej dokumentacji osoby badanej.

2. Wzór orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Nauczyciel lub dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, wnieść odwołanie od jego treści wraz z uzasadnieniem.

2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, do organu odwotawcze-go, którym jest wojewódzki ośrodek medycyny pracy właściwy ze względu na miejsce wydania orzeczenia.

3. Lekarz, za pośrednictwem którego jest wnoszone odwołanie, przekazuje je w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia do właściwego organu odwoławczego, o którym mowa w ust. 2, wraz z kopią dokumentacji medycznej badania stanowiącego podstawę wydania orzeczenia.

§ 5. 1. Organ, o którym mowa w § 4 ust. 2, wydaje orzeczenie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania odwołania, na podstawie:

1) wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego;

2) wyników dodatkowych badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie uzna za niezbędne;

3) kopii orzeczenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

2. Orzeczenie, o którym mowa w ust. 1, jest ostateczne.

3. Wzór orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Przepisy § 3 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 6. Lekarz oraz podmiot odwoławczy prowadzą ewidencję orzeczeń, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz w § 5 ust. 1, która zawiera następujące dane:

1) imię, nazwisko i adres nauczyciela;

2) numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadają-cych numeru PESEL — nazwę i numer dokumentu tożsamości;

3) określenie rodzaju wydanego orzeczenia;

4) datę wydania;

5) numer orzeczenia;

6) potwierdzenie odbioru.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. (poz. 1991)

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 179, poz. 1487 i Nr 181, poz. 1526.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie trybu orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2001 r. Nr 1, poz. 13), które zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy — Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy — Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362) utraciło moc z dniem 22 października 2002 r.