ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw

Na podstawie art. 190 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110 i Nr 138, poz. 1154) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”;

2) zakres sprawozdań okresowych oraz sposób ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;

3) minimalny zakres zbiorczych informacji i sposób ich przekazywania wojewodom i sejmikom województw;

4) rodzaje wykorzystywanych nośników informacji i wzorów dokumentów.

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa — ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

2) ustawa o statystyce publicznej — ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 2) );

3) ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych — ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm. 3) );

4) ustawa o zakładach opieki zdrowotnej — ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm. 4) );

5) Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych — obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy o statystyce publicznej;

6) Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych — obowiązującą Międzynarodową Klasyfikację Procedur Medycznych Rewizja Dziewiąta CM, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy o statystyce publicznej;

7) (uchylony).

8) (uchylony).

9) umowa — umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawieraną na podstawie ustawy ;

10) identyfikator gminy — identyfikator gminy z rejestru TERYT, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy o statystyce publicznej;

11) świadczenie — świadczenie opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

§ 2. Fundusz gromadzi w swoim systemie informatycznym informacje dotyczące:

1) ubezpieczonych, podleganiu ubezpieczeniu, wydanych ubezpieczonym dokumentów uprawniających do korzystania ze świadczeń finansowanych przez Fundusz oraz świadczeń udzielonych ubezpieczonym, w tym także świadczeń udzielonych podczas pobytu na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym świadczeń opieki zdrowotnej i kosztów tych świadczeń — w przypadku gdy świadczenia te wynikają z przepisów o koordynacji;

2) osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, dokumentów potwierdzających uprawnienia tych osób do świadczeń, świadczeń udzielonych tym osobom oraz rozliczeń tych świadczeń;

3) świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń, rodzaju i zakresu udzielonych im świadczeń oraz rozliczeń tych świadczeń;

4) składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz płatników tych sktadek;

5) świadczeniodawców:

a) którzy złożyli oferty, przystąpili do rokowań lub zgłosili gotowość zawarcia umowy zgodnie z art. 159 ust. 1 ustawy,

b) z którymi Fundusz zawarł umowę,

c) którzy udzielili świadczenia w trybie określonym w art. 19 ust. 2 ustawy;

6) przebiegu postępowania w sprawie zawarcia umowy;

7) zawartych umów i ich rozliczania;

8) umów upoważniających do wystawiania recept na refundowane leki lub wyroby medyczne, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy, w tym danych dotyczących podmiotów, z którymi zawarto te umowy;

9) list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców do Funduszu;

10) osób objętych podstawową opieką zdrowotną;

11) recept na refundowane leki i wyroby medyczne, refundowanych leków i wyrobów medycznych oraz aptek realizujących recepty na refundowane leki i wyroby medyczne;

12) innych aspektów działalności ustawowej Funduszu w zakresie wymaganym do sporządzenia okresowych sprawozdań z działalności Funduszu, o których mowa w § 11.

§ 3.1. Fundusz gromadzi następujące dane dotyczące ubezpieczonych:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) nazwisko rodowe;

3) data urodzenia;

4) płeć;

5) identyfikator, którym jest:

a) numer PESEL, a w przypadku dziecka, któremu nie został nadany numer PESEL — numer PESEL opiekuna dziecka,

b) numer NIP,

c) seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość wraz ze wskazaniem rodzaju tego dokumentu — w przypadku gdy osoba nie ma nadanego żadnego z identyfikatorów, o których mowa w lit. a i b;

6) rodzaj dodatkowych uprawnień oraz dane charakteryzujące dokument potwierdzający te uprawnienia;

7) adres zamieszkania, a jeżeli dana osoba nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania także adres miejsca (czasowego) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który składa się:

a) państwo,

b) nazwa miejscowości,

c) kod pocztowy,

d) ulica, numer domu i lokalu;

8) identyfikator gminy miejsca zamieszkania (pobytu) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

9) nazwa właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu;

10) charakteryzujące każde świadczenie udzielone ubezpieczonemu w zakresie określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy;

11) charakteryzujące objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym:

a) data objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym,

b) kod tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

c) kod przyczyny wyrejestrowania, o którym mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych — w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia zdrowotnego,

d) data wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego — w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia zdrowotnego;

12) charakteryzujące wydaną ubezpieczonemu kartę ubezpieczenia zdrowotnego:

a) data wydania,

b) data ważności,

c) numer identyfikacyjny,

d) gdy karta ubezpieczenia zdrowotnego została unieważniona:

— data unieważnienia,

— przyczyna unieważnienia;

13) charakteryzujące wydane ubezpieczonemu zgodnie z art. 51 ustawy zaświadczenia o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej przysługujące zgodnie z przepisami o koordynacji;

14) charakteryzujące członka rodziny ubezpieczonego:

a) posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innego traktowanego na równi,

b) stopień pokrewieństwa z opłacającym składkę,

c) pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym — w przypadku członka rodziny ubezpieczonego, o którym mowa w art. 5 pkt 3 lit. c ustawy;

15) charakteryzujące płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne:

a) nazwa płatnika składki,

b) adres płatnika składki,

c) REGON płatnika składki.

2. Zakres danych, jakie gromadzone są w przypadku udzielenia ubezpieczonemu świadczenia na podstawie przepisów o koordynacji, podczas pobytu na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), określają przepisy o koordynacji.

3. Fundusz gromadzi następujące dane dotyczące osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) data urodzenia;

3) płeć;

4) identyfikator, którym jest:

a) numer PESEL, a w przypadku dziecka, któremu nie został nadany numer PESEL — numer PESEL opiekuna dziecka,

b) numer NIP,

c) osobisty numer identyfikacyjny,

d) seria i numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość wraz ze wskazaniem rodzaju tego dokumentu — w przypadku gdy osoba nie ma nadanego żadnego z identyfikatorów, o których mowa w lit. a—c;

5) tytuł uprawnienia do świadczeń;

6) rodzaj dodatkowych uprawnień oraz dane charakteryzujące dokument potwierdzający te uprawnienia;

7) adres zamieszkania, a jeżeli dana osoba nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania także adres miejsca (czasowego) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który składa się:

a) państwo,

b) nazwa miejscowości,

c) kod pocztowy,

d) ulica, numer domu i lokalu;

8) identyfikator gminy miejsca zamieszkania (pobytu) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

9) nazwa oddziału wojewódzkiego Funduszu, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej;

10) charakteryzujące każde świadczenie udzielone osobie uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, w zakresie określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy;

11) charakteryzujące wystawione osobie uprawnionej poświadczenie — w zakresie określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy;

12) charakteryzujące dokumenty, na podstawie których osobie uprawnionej udzielono świadczenia — w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń.

4. Fundusz gromadzi następujące dane o świadczeniobiorcach innych niż ubezpieczeni:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) identyfikator, którym jest:

a) numer PESEL, a w przypadku dziecka, któremu nie został nadany numer PESEL — numer PESEL opiekuna dziecka,

b) numer NIP,

c) seria i numer dowodu osobistego lub paszportu — w przypadku gdy osoba nie ma nadanego żadnego z identyfikatorów, o których mowa w lit. a i b;

3) charakteryzujące wydaną decyzję, o której mowa w art. 54 ustawy:

a) data wystawienia decyzji,

b) identyfikator gminy, której organ wydał decyzję,

c) o upływie okresu, o którym mowa w art. 54 ust. 6 ustawy;

4) charakteryzujące każde świadczenie udzielone świadczeniobiorcy innemu niż ubezpieczony w zakresie określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy.

§ 4. Fundusz gromadzi dane dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz płatników tych składek w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 87 ust. 11 ustawy.

§ 5. Fundusz gromadzi następujące dane dotyczące świadczeniodawców, o których mowa w § 2 pkt 5:

1) numer NIP;

2) numer REGON;

3) numer księgi rejestrowej, do której dokonano wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej — w przypadku zakładu opieki zdrowotnej;

4) nazwa świadczeńiodawcy;

5) adres miejsca siedziby świadczeń iodawcy;

6) adres miejsca udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę;

7) identyfikator gminy miejsca udzielania świadczeń;

8) podmiot, który utworzył zakład;

9) forma organizacyjna.

§ 6. 1.Fundusz gromadzi następujące dane dotyczące konkursów ofert lub rokowań:

1) przedmiot zamówienia;

2) nazwa oddziału wojewódzkiego Funduszu przeprowadzającego postępowanie;

3) charakterystyka oferty na poszczególnych etapach postępowania, w tym informacja o osobach wskazanych w ofercie do udzielania świadczeń; w przypadku podpisania umowy także identyfikator umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1;

4) informacja o złożonym proteście:

a) identyfikatory podmiotu, o których mowa w § 5 pkt 1 i 2,

b) data złożenia,

c) data rozstrzygnięcia,

d) sposób rozstrzygnięcia;

5) informacja o złożonym odwołaniu:

a) identyfikatory podmiotu, o których mowa w § 5 pkt 1 i 2,

b) data złożenia,

c) data rozstrzygnięcia przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu,

d) sposób rozstrzygnięcia przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu,

e) data przekazania do Prezesa Funduszu nieuwzględnionego odwołania,

f) data rozstrzygnięcia przez Prezesa Funduszu,

g) sposób rozstrzygnięcia przez Prezesa Funduszu;

6) charakteryzujące skargę do sądu administracyjnego — w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę skargi na decyzję Prezesa, o której mowa w art. 154 ust. 6 ustawy:

a) data złożenia,

b) data rozstrzygnięcia,

c) sposób rozstrzygnięcia;

7) charakteryzujące skargę kasacyjną od orzeczenia sądu administracyjnego, w przypadku złożenia takiej skargi, w zakresie, o którym mowa w pkt 6.

2. Fundusz gromadzi następujące dane dotyczące zawierania umów ze świadczeniodawcami udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lub wykonującymi czynności w zakresie zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi:

1) nazwa oddziału wojewódzkiego Funduszu zawierającego umowę;

2) charakterystyka wniosku w sprawie zawarcia umowy, w tym informacja o osobach wskazanych we wniosku do udzielania świadczeń; w przypadku podpisania umowy także identyfikator umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1. 

§ 7. 1. Fundusz gromadzi następujące dane dotyczące umów:

1) identyfikator umowy, ustalony przez Fundusz;

2) data podpisania umowy;

3) oznaczenie stron umowy;

4) okres, na który umowa została zawarta;

5) kody, rodzaje i zakresy świadczeń, określone w umowie;

6) kody komórek organizacyjnych świadczeniodawcy określone w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej;

7) kwoty zobowiązań Funduszu wobec świadczeniodawcy;

8) nazwa oddziału wojewódzkiego Funduszu rozliczającego umowę;

9) zmiana umowy:

a) data zmiany,

b) treść zmiany, jeżeli zmiana dotyczyła elementów, o których mowa w pkt 4—7;

10) rozwiązanie umowy:

a) data rozwiązania,

b) przyczyna rozwiązania;

11) rozliczenia wykonania umowy:

a) kod i nazwa wykonanego świadczenia,

b) nazwy i liczba wykonanych jednostek rozliczeń finansowych, będących zgodnie z umową podstawą do rozliczenia świadczenia,

c) ceny jednostek rozliczeń finansowych,

d) wartość wykonanego świadczenia,

e) daty i kwoty dokonanych płatności;

12) charakteryzujące złożone zażalenie, w zakresie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4.

2. Fundusz gromadzi następujące dane o umowach upoważniających do wystawiania recept na leki lub wyroby medyczne podlegające refundacji:

1) o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4;

2) charakteryzujące podmiot, z którym zawarto umowę:

a) imię i nazwisko,

b) numer prawa wykonywania zawodu.

c) numer wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich oraz oznaczenie właściwej okręgowej izby lekarskiej,

d) adres zamieszkania,

e) miejsce wykonywania świadczeń;

3) zakres upoważnienia.

§ 8. Fundusz gromadzi dane dotyczące list oczekujących, w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy.

§ 9. Fundusz gromadzi dane dotyczące osób objętych podstawową opieką zdrowotną w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy.

§ 10. Fundusz gromadzi dane dotyczące:

1) recept na refundowane leki i wyroby medyczne,

2) refundowanych leków i wyrobów medycznych,

3) aptek realizujących recepty na refundowane leki i wyroby medyczne

— w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 63 ust. 6 oraz art. 190 ust. 2 ustawy.

§ 11. 1. Okresowe sprawozdania z działalności Funduszu są sporządzane co kwartał i po przyjęciu przez Radę Funduszu są przekazywane ministrowi właściwemu do spraw zdrowia nie później niż w terminie 75 dni od dnia zakończenia kwartału.

2. Zakres sprawozdań okresowych z działalności Funduszu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Okresowe sprawozdania z działalności Funduszu są sporządzane w wersji papierowej oraz elektronicznej.

§ 12. 1. Minimalny zakres zbiorczych informacji przekazywanych przez Fundusz wojewodom i sejmikom województw określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Oddział wojewódzki Funduszu sporządza informacje, o których mowa w ust. 1, według stanu na koniec każdego kwartału, i przekazuje je właściwemu wojewodzie oraz sejmikowi województwa nie później niż w terminie 75 dni od zakończenia kwartału.

§ 13. 1. Dane, o których mowa w § 12 ust. 1, są przekazywane w formie komunikatów elektronicznych, poprzez dostarczenie nośnika umożliwiającego odczyt informacji w sposób cyfrowy z zapisanym na nim komunikatem albo poprzez teletransmisję komunikatu.

2. Wzór budowy komunikatów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Przekazywanie komunikatów, o których mowa w ust. 1, obejmuje:

1) fazę pierwszą — rejestrację przez Fundusz faktu wystania odbiorcy komunikatu elektronicznego;

2) fazę drugą — dostarczenie odbiorcy nośnika z komunikatem albo przesłanie komunikatu poprzez jego teletransmisję;

3) fazę trzecią — rejestrację przez odbiorcę faktu otrzymania komunikatu i kontrolę jego poprawności;

4) fazę czwartą — potwierdzenie przez odbiorcę faktu otrzymania komunikatu, zawierające datę otrzymania komunikatu i jego identyfikator, lub przyczynę odrzucenia komunikatu.

§ 13a.(uchylony).

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 lipca 2005 r. (poz. 1271)

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 132, poz. 1110 i Nr 143, poz. 1199 i 1202.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.