ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie granicznej kontroli sanitarnej środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Na podstawie art. 41 ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i zakres przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz substancji pomagających w przetwarzaniu, zwanych dalej „towarami”;

2) szczegółowe wskazania dotyczące częstotliwości wykonywania badań laboratoryjnych i rodzaje badań laboratoryjnych towarów, o których mowa w pkt 1;

3) wzory:

a) wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej towarów,

b) świadectwa jakości zdrowotnej towarów, o których mowa w pkt 1,

c) świadectwa o przydatności do produkcji substancji pomagających w przetwarzaniu.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) partii towaru – oznacza to określoną ilość środka spożywczego, dozwolonej substancji dodatkowej, substancji pomagającej w przetwarzaniu lub innego składnika żywności pochodzących z tego samego źródła, przechowywanych i przewożonych w tych samych warunkach, o tej samej dacie przydatności do spożycia lub tej samej serii oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, przedstawioną przez osobę odpowiedzialną za towar do granicznej kontroli sanitarnej;

2) osobie odpowiedzialnej za towar – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z przepisami prawa celnego odpowiada za towar, we wszystkich przypadkach przewidzianych w tych przepisach, a także przedstawiciela takich osób w rozumieniu przepisów prawa celnego;

3) kraju przywozu – oznacza to kraj, z którego towar zgłoszony do granicznej kontroli sanitarnej jest przywożony.

§ 3. Osoba odpowiedzialna za towar jest obowiązana zgłosić właściwemu państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu partię towaru przywożonego z państw niebędących członkami Unii Europejskiej do granicznej kontroli sanitarnej, nie później niż 48 godzin przed przywozem, a następnie poinformować ten organ o nadejściu towaru.

§ 4. W przypadku tranzytu towarów, o których mowa w § 3, przeznaczonych do wolnych obszarów celnych lub składów wolnocłowych albo do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, graniczna kontrola sanitarna może być ograniczona do kontroli dokumentów i oględzin partii towaru, jeżeli jakość zdrowotna towaru stwierdzona na tej podstawie nie budzi zastrzeżeń, a osoba odpowiedzialna za towar, wraz ze zgłoszeniem towaru, deklaruje, że towar spełnia wymagania w zakresie jakości zdrowotnej określone w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia i może być przeznaczony do wolnego obrotu na obszarze celnym Wspólnoty Europejskiej oraz spełnia wymagania, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

§ 5. Graniczna kontrola sanitarna obejmuje w szczególności:

1) kontrolę dokumentacji zgłoszonej partii towaru:

a) określającej identyfikację i wielkość partii oraz pochodzenie towaru, a w szczególności nazwę i skład surowcowy, a także nazwę producenta i jego adres,

b) przedstawionej w oryginale deklaracji, sporządzonej w języku polskim lub angielskim, potwierdzającej, że towar spełnia wymagania jakości zdrowotnej i jest przeznaczony do spożycia przez ludzi lub do stosowania do produkcji żywności, wystawionej przez producenta,

c) zawierającej deklarację producenta dotyczącą:

– zanieczyszczeń chemicznych,

– zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz innych biologicznych,

– poziomu pozostałości po napromienianiu żywności promieniowaniem jonizującym,

– skażeń promieniotwórczych – w przypadku uzasadnionego podejrzenia,

d) zawierającej deklarację producenta, popartą wynikami badań i informującą, czy dany środek spożywczy, dozwolona substancja dodatkowa lub inny składnik żywności pochodzą z genetycznej modyfikacji – w odniesieniu do żywności, która może być żywnością genetycznie zmodyfikowaną lub zawierającą składniki pochodzące z organizmów genetycznie zmodyfikowanych;

2) ustalenie, czy w czasie transportu nie wystąpiły okoliczności mające wpływ na jakość zdrowotną towaru przywożonego z zagranicy;

3) dokonanie oględzin partii towaru, a w przypadku konieczności przeprowadzenia badań laboratoryjnych, pobranie próbek do badań laboratoryjnych;

4) przeprowadzenie badań laboratoryjnych;

5) ustalenie, czy materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością spełniają wymagania określone w przepisach o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

§ 6. Oględziny partii towaru obejmują ocenę:

1) stanu opakowań jednostkowych i transportowych (rodzaj, odkształcenia, uszkodzenia, szczelność, czystość) towaru;

2) oznakowania partii kodami i innymi znakami identyfikacyjnymi na opakowaniach;

3) organoleptyczną;

4) w kierunku zanieczyszczeń biologicznych i innych zanieczyszczeń.

§ 7. 1. Badania laboratoryjne partii towaru obejmują badania mikrobiologiczne, biologiczne, fizykochemiczne.

2. Badania, określone w ust. 1, przeprowadza się każdorazowo w przypadku powzięcia, w wyniku dokonanych oględzin, uzasadnionego podejrzenia co do jakości zdrowotnej badanego towaru lub jeżeli jest to uzasadnione ze względu na ryzyko dla bezpieczeństwa żywności.

§ 8. Badania laboratoryjne, o których mowa w § 7 ust. 1, w zależności od rodzaju towaru, jego pochodzenia i przeznaczenia, przeprowadza się w kierunku:

1) zanieczyszczeń mikrobiologicznych (drobnoustrojami chorobotwórczymi i pozostałymi);

2) zanieczyszczeń chemicznych (zawartość metali szkodliwych dla zdrowia, substancji dodatkowych, pestycydów, mykotoksyn, azotanów i azotynów);

3) jakości organoleptycznej;

4) zanieczyszczeń biologicznych (w tym szkodników i ich pozostałości) i innych zanieczyszczeń (mineralne, organiczne, ferromagnetyczne, ciała obce);

5) poziomu skażeń promieniotwórczych;

6) poziomu pozostałości po napromienianiu żywności promieniowaniem jonizującym;

7) obecności organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz identyfikacji modyfikacji genetycznej;

8) składu środka spożywczego, a w szczególności zgodności z deklaracją producenta;

9) innych parametrów jakości zdrowotnej;

10) migracji globalnej i migracji specyficznej określonych w przepisach o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

§ 9. 1. Wzór wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej i świadectwa jakości zdrowotnej przywożonych z zagranicy lub wywożonych za granicę środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych oraz innych składników żywności albo materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej i świadectwa przydatności do produkcji przywożonych z zagranicy lub wywożonych za granicę substancji pomagających w przetwarzaniu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wniosek i świadectwa, o których mowa w ust. 1 i 2, są sporządzane w trzech egzemplarzach, z których oryginał i jedną kopię otrzymuje wnioskodawca, a druga kopia pozostaje u przeprowadzającego graniczną kontrolę sanitarną państwowego inspektora sanitarnego.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2004 r. (poz. 1097)

Załącznik nr 1

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

(PDF)1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1408, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 130, poz. 1187, Nr 199, poz. 1938 i Nr 208 poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 288 i Nr 96, poz. 959.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie granicznej kontroli sanitarnej żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz innych składników żywności (Dz. U. z 2003 r. Nr 27, poz. 234), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.