ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Instytucjami i laboratoriami uprawnionymi do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 55 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 23), są:

1) Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;

2) Akademia Pomorska w Słupsku;

3) Bank Tkanek Oka w Warszawie;

4) Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

5) Gdański Uniwersytet Medyczny;

6) Narodowy Instytut Leków w Warszawie;

7) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego — Państwowy Zakład Higieny w Warszawie;

8) Politechnika Gdańska;

9) Politechnika Łódzka;

10) Politechnika Warszawska;

11) Politechnika Wrocławska;

12) Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;

13) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu;

14) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku;

15) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu;

16) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku;

17) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy;

18) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku;

19) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu;

20) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach;

21) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach;

22) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie;

23) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie;

24) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi;

25) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie;

26) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu;

27) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu;

28) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu;

29) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie;

30) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie;

31) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu;

32) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie;

33) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze;

34) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

35) Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;

36) Uniwersytet Gdański;

37) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

38) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

39) Uniwersytet Łódzki;

40) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

41) Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

42) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;

43) Uniwersytet Medyczny w Lublinie;

44) Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

45) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

46) Uniwersytet Opolski;

47) Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;

48) Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach;

49) Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;

50) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;

51) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

52) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;

53) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

54) Uniwersytet Rzeszowski;

55) Uniwersytet Szczeciński;

56) Uniwersytet Śląski w Katowicach;

57) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy;

58) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

59) Uniwersytet Warszawski;

60) Uniwersytet w Białymstoku;

61) Uniwersytet Wrocławski;

62) Uniwersytet Zielonogórski;

63) Warszawski Uniwersytet Medyczny;

64) Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa;

65) Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii imienia Generała Karola Kaczkowskiego;

66) Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej;

67) Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie;

67a) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;

68) inne niż wymienione w pkt 1–67a:

a) jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. b—f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), oraz inne jednostki prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe z wykorzystaniem substancji leczniczych pochodzenia ludzkiego oraz odczynników do określenia grup krwi i zgodności tkankowej u ludzi,

b) zakłady opieki zdrowotnej zajmujące się leczeniem pacjentów z wykorzystaniem substancji leczniczych pochodzenia ludzkiego,

c) medyczne laboratoria diagnostyczne w rozumieniu przepisów o diagnostyce laboratoryjnej, wykonujące działalność medyczną w zakresie określania grup krwi, wykrywania niezgodności grup krwi lub określania zgodności tkankowej u ludzi.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 3)


1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych (Dz. U. Nr 158, poz. 1661), które utraciło moc z dniem 2 stycznia 2011 r. na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy — Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 106, poz. 673).