ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw

Na podstawie art. 190 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw (Dz. U. Nr 152, poz. 1271 i Nr 266, poz. 2249) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 uchyla się pkt 7 i 8;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Fundusz gromadzi następujące dane dotyczące ubezpieczonych:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) nazwisko rodowe;

3) data urodzenia;

4) płeć;

5) identyfikator, którym jest:

a) numer PESEL, a w przypadku dziecka, któremu nie został nadany numer PESEL — numer PESEL opiekuna dziecka,

b) numer NIP,

c) seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość wraz ze wskazaniem rodzaju tego dokumentu — w przypadku gdy osoba nie ma nadanego żadnego z identyfikatorów, o których mowa w lit. a i b;

6) rodzaj dodatkowych uprawnień oraz dane charakteryzujące dokument potwierdzający te uprawnienia;

7) adres zamieszkania, a jeżeli dana osoba nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania także adres miejsca (czasowego) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który składa się:

a) państwo,

b) nazwa miejscowości,

c) kod pocztowy,

d) ulica, numer domu i lokalu;

8) identyfikator gminy miejsca zamieszkania (pobytu) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

9) nazwa właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu;

10) charakteryzujące każde świadczenie udzielone ubezpieczonemu w zakresie określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy;

11) charakteryzujące objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym:

a) data objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym,

b) kod tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

c) kod przyczyny wyrejestrowania, o którym mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych — w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia zdrowotnego,

d) data wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego — w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia zdrowotnego;

12) charakteryzujące wydaną ubezpieczonemu kartę ubezpieczenia zdrowotnego:

a) data wydania,

b) data ważności,

c) numer identyfikacyjny,

d) gdy karta ubezpieczenia zdrowotnego została unieważniona:

— data unieważnienia,

— przyczyna unieważnienia;

13) charakteryzujące wydane ubezpieczonemu zgodnie z art. 51 ustawy zaświadczenia o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej przysługujące zgodnie z przepisami o koordynacji;

14) charakteryzujące członka rodziny ubezpieczonego:

a) posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innego traktowanego na równi,

b) stopień pokrewieństwa z opłacającym składkę,

c) pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym — w przypadku członka rodziny ubezpieczonego, o którym mowa w art. 5 pkt 3 lit. c ustawy;

15) charakteryzujące płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne:

a) nazwa płatnika składki,

b) adres płatnika składki,

c) REGON płatnika składki.

2. Zakres danych, jakie gromadzone są w przypadku udzielenia ubezpieczonemu świadczenia na podstawie przepisów o koordynacji, podczas pobytu na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), określają przepisy o koordynacji.

3. Fundusz gromadzi następujące dane dotyczące osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) data urodzenia;

3) płeć;

4) identyfikator, którym jest:

a) numer PESEL, a w przypadku dziecka, któremu nie został nadany numer PESEL — numer PESEL opiekuna dziecka,

b) numer NIP,

c) osobisty numer identyfikacyjny,

d) seria i numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość wraz ze wskazaniem rodzaju tego dokumentu — w przypadku gdy osoba nie ma nadanego żadnego z identyfikatorów, o których mowa w lit. a—c;

5) tytuł uprawnienia do świadczeń;

6) rodzaj dodatkowych uprawnień oraz dane charakteryzujące dokument potwierdzający te uprawnienia;

7) adres zamieszkania, a jeżeli dana osoba nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania także adres miejsca (czasowego) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który składa się:

a) państwo,

b) nazwa miejscowości,

c) kod pocztowy,

d) ulica, numer domu i lokalu;

8) identyfikator gminy miejsca zamieszkania (pobytu) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

9) nazwa oddziału wojewódzkiego Funduszu, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej;

10) charakteryzujące każde świadczenie udzielone osobie uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, w zakresie określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy;

11) charakteryzujące wystawione osobie uprawnionej poświadczenie — w zakresie określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy;

12) charakteryzujące dokumenty, na podstawie których osobie uprawnionej udzielono świadczenia — w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń.

4. Fundusz gromadzi następujące dane o świadczeniobiorcach innych niż ubezpieczeni:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) identyfikator, którym jest:

a) numer PESEL, a w przypadku dziecka, któremu nie został nadany numer PESEL — numer PESEL opiekuna dziecka,

b) numer NIP,

c) seria i numer dowodu osobistego lub paszportu — w przypadku gdy osoba nie ma nadanego żadnego z identyfikatorów, o których mowa w lit. a i b;

3) charakteryzujące wydaną decyzję, o której mowa w art. 54 ustawy:

a) data wystawienia decyzji,

b) identyfikator gminy, której organ wydał decyzję,

c) o upływie okresu, o którym mowa w art. 54 ust. 6 ustawy;

4) charakteryzujące każde świadczenie udzielone świadczeniobiorcy innemu niż ubezpieczony w zakresie określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy.”;

3) uchyla się § 13a;

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.”;

5) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

6) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. (poz. 756)

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519 i Nr 104, poz. 708 i 711.