ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 września 2012 r. w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych

Na podstawie art. 27 ust. 10 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz. 1707) zarządza się, co następuje:

§ 1.O wszczęciu postępowania na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zwanej dalej „ustawą”, w sprawie podjęcia uchwały o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu albo uchwały o ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu, okręgowa rada pielęgniarek i położnych zawiadamia pielęgniarkę lub położną, której dotyczy postępowanie.

§ 2. 1. Komisja lekarska do oceny niezdolności pielęgniarki lub położnej do wykonywania zawodu, powołana na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy, zwana dalej „komisją”, orzeka w składzie trzech lekarzy specjalistów odpowiednich dziedzin medycyny.

2. Jeżeli podstawą wszczęcia postępowania jest uzasadnione podejrzenie niezdolności pielęgniarki lub położnej do wykonywania zawodu spowodowanej zaburzeniami psychicznymi, chorobą psychiczną, narkomanią lub alkoholizmem, w skład komisji wchodzi co najmniej dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii.

3. Członkiem komisji nie może być lekarz, który:

1) został zawieszony w prawie wykonywania zawodu;

2) został ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych;

3) został ukarany przez sąd prawomocnym orzeczeniem o zastosowaniu środka karnego w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej;

4) jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia pielęgniarki lub położnej, której dotyczy postępowanie;

5) pozostaje wobec pielęgniarki lub położnej, której dotyczy postępowanie, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

4. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego komisji.

5. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych zawiadamia niezwłocznie o powołaniu komisji pielęgniarkę lub położną, której dotyczy postępowanie.

6. Członek komisji podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu z urzędu lub na wniosek pielęgniarki lub położnej, której dotyczy postępowanie, jeżeli w trakcie tego postępowania zaszła co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w ust. 3.

7. Wyłączenia dokonuje okręgowa rada pielęgniarek i położnych.

8. W przypadku uznania wniosku za zasadny w terminie 7 dni od dnia wyłączenia dotychczasowego członka komisji powołuje się na jego miejsce nowego członka.

§ 3. 1. Pielęgniarka lub położna, której dotyczy postępowanie, może wskazać pielęgniarkę, położną lub lekarza jako swojego męża zaufania.

2. Mąż zaufania, nie będąc członkiem komisji, ma prawo uczestniczyć we wszystkich jej czynnościach, z wyjątkiem głosowania.

§ 4. 1. Komisja wydaje orzeczenie o zdolności albo niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na podstawie przeprowadzonego badania lekarskiego i zgromadzonej w toku postępowania dokumentacji medycznej.

2. Komisja może wystąpić o wydanie opinii lekarza specjalisty odpowiedniej dziedziny medycyny.

3. Termin wykonywania badania lekarskiego wyznacza przewodniczący komisji.

4. W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa pielęgniarki lub położnej przewodniczący komisji wyznacza ponowny termin wykonania badania lekarskiego.

5. Usprawiedliwienie niestawiennictwa pielęgniarki lub położnej z powodu choroby wymaga przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niemożność stawienia się na badanie lekarskie w terminie 7 dni od dnia wystawienia zaświadczenia.

6. W przypadku innych okoliczności niestawiennictwa pielęgniarki lub położnej pielęgniarka lub położna informuje komisję o przyczynach usprawiedliwiających niestawiennictwo, uprawdopodabniając je pisemnie w terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia.

7. Jeżeli pielęgniarka lub położna odmawia wykonania badania lekarskiego lub nie stawiła się na ponowny termin jego wykonania, przewodniczący komisji powiadamia o tym niezwłocznie okręgową radę pielęgniarek i położnych.

8. Komisja powinna wydać orzeczenie nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia jej powołania.

9. W uzasadnionych przypadkach okręgowa rada pielęgniarek i położnych może przedłużyć termin wydania orzeczenia.

§ 5. Jeżeli czynności prowadzone przez komisję wskazują, że dalsze wykonywanie zawodu lub ściśle określonych czynności zawodowych ze względu na stan zdrowia pielęgniarki lub położnej nie jest możliwe, komisja powiadamia o tym niezwłocznie okręgową radę pielęgniarek i położnych.

§ 6. 1. Komisja z dokonanych czynności sporządza protokół, który zawiera:

1) oznaczenie daty i miejsca posiedzenia komisji;

2) imiona, nazwiska i tytuły zawodowe członków komisji oraz wskazanie dziedzin medycyny, w których posiadają oni specjalizację;

3) imię i nazwisko badanej pielęgniarki lub położnej oraz określenie dokumentu stwierdzającego jej tożsamość;

4) imię i nazwisko męża zaufania, jeżeli został wyznaczony;

5) okoliczności, które spowodowały przeprowadzenie badania lekarskiego, oraz okoliczności, które spowodowały konieczność zasięgnięcia opinii, o której mowa w § 4 ust. 2;

6) podpisy członków komisji i męża zaufania albo informację o odmowie podpisania protokołu przez męża zaufania. 2. Do protokołu dołącza się orzeczenie komisji wraz z uzasadnieniem.

3. Orzeczenia komisji zapadają większością głosów. Członek komisji, który ma odrębne zdanie, może je złożyć na piśmie wraz z uzasadnieniem, które dołącza się do protokołu.

4. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem i ze zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją medyczną oraz z protokołem prowadzonego postępowania komisja niezwłocznie przekazuje okręgowej radzie pielęgniarek i położnych.

5. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych doręcza niezwłocznie odpis orzeczenia komisji pielęgniarce lub położnej, której dotyczy postępowanie, i jej mężowi zaufania, jeżeli został wyznaczony.

§ 7. 1. W uzasadnionych przypadkach okręgowa rada pielęgniarek i położnych może zwrócić się do komisji o uzupełnienie orzeczenia:

1) z urzędu — w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia komisji;

2) na wniosek pielęgniarki lub położnej, której dotyczy postępowanie — w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wniosku.

2. Wniosek o uzupełnienie orzeczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, pielęgniarka lub położna, której dotyczy postępowanie, może złożyć do okręgowej rady pielęgniarek i położnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia komisji.

§ 8. Jeżeli orzeczenie komisji nie daje podstaw do zawieszenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych, okręgowa rada pielęgniarek i położnych podejmuje uchwałę o umorzeniu postępowania.

§ 9. 1. Uchwała o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu albo uchwała o ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu powinny zawierać:

1) oznaczenie okręgowej rady pielęgniarek i położnych;

2) datę podjęcia;

3) imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania pielęgniarki lub położnej;

4) podstawę prawną;

5) rozstrzygnięcie, z określeniem okresu zawieszenia albo ograniczenia prawa wykonywania zawodu;

6) uzasadnienie faktyczne i prawne;

7) termin ponownego badania lekarskiego przez komisję;

8) pouczenie o trybie i terminie odwołania;

9) podpisy osób, o których mowa w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038).

2. Uchwała okręgowej rady pielęgniarek i położnych o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu stanowi podstawę do zwrócenia przez pielęgniarkę lub położną dokumentu prawa wykonywania zawodu do okręgowej rady pielęgniarek i położnych, w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały, na adres wskazany w uchwale.

§ 10. Przepisy § 9 stosuje się odpowiednio do uchwały okręgowej rady pielęgniarek i położnych o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu i do uchwały o ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu, jeżeli uchwały te dotyczą pielęgniarki lub położnej, która odmówiła poddania się badaniom przez komisję, z tym że zawieszenie prawa wykonywania zawodu albo ograniczenie wykonywania określonych czynności zawodowych następuje do dnia stawienia się na badanie lekarskie.

§ 11. 1. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych przesyła niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

2. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych może powołać komisję dla dokonania oceny niezdolności pielęgniarki lub położnej do wykonywania zawodu albo w sprawie niezdolności do wykonywania określonych czynności zawodowych. Przepisy § 2-6 stosuje się odpowiednio.

3. W wyniku przeprowadzonego postępowania odwoławczego Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych:

1) utrzymuje w mocy uchwałę okręgowej rady pielęgniarek i położnych;

2) zmienia w całości albo w części uchwałę okręgowej rady pielęgniarek i położnych;

3) uchyla w całości albo w części uchwałę okręgowej rady pielęgniarek i położnych i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia;

4) umarza postępowanie z przyczyn określonych w § 8.

4. Do uchwał Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych podjętych w wyniku złożenia odwołania przepisy § 9 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 12. 1. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych o podjętej uchwale o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu albo uchwale o ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu powiadamia podmiot, w którym pielęgniarka lub położna wykonuje zawód.

2. Jeżeli pielęgniarka lub położna wykonuje indywidualną praktykę, indywidualną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualną specjalistyczną praktykę, indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualną praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem, indywidualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub grupową praktykę na obszarze innej niż okręgowa rada pielęgniarek i położnych, która podjęła uchwałę określoną w ust. 1, o podjętej uchwale należy powiadomić właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych.

3. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych niezwłocznie powiadamia podmioty określone w ust. 1 i 2 o podjęciu uchwały, o której mowa w § 11 ust. 3.

§ 13. Do postępowań w sprawie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, podjęcia uchwały o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu albo uchwały o ograniczeniu wykonywania określonych czynności zawodowych na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej oraz szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych (Dz. U. Nr 73, poz. 465), które traci moc z dniem wejścia w życie mniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz. 1707).