ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie postępowania w celach szkoleniowych ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub ich preparatami oraz prekursorami grupy I-R, a także warunków ich przechowywania i sposobu niszczenia przez jednostki organizacyjne administracji rządowej wykonujące czynności operacyjno-rozpoznawcze

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zasady i warunki nabywania, przechowywania oraz używania do celów szkoleniowych środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R przez jednostki organizacyjne administracji rządowej oraz szkół wyższych;

2) warunki przechowywania oraz sposób niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów i prekursorów grupy I-R przez jednostki organizacyjne administracji rządowej wykonujące czynności operacyjno-rozpoznawcze.

§ 2. 1. Jednostki, o których mowa w § 1 pkt 1, nabywają środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich preparaty oraz prekursory grupy I-R:

1) odpłatnie w hurtowni farmaceutycznej na podstawie zapotrzebowania zawierającego:

a) nazwę jednostki, o której mowa w § 1 pkt 1, i jej dokładny adres,

b) międzynarodową nazwę zalecaną i nazwę handlową, jeżeli taka istnieje, postać farmaceutyczną, dawkę oraz zamawianą ilość,

c) wskazanie osoby upoważnionej do odbioru,

d) datę sporządzenia zapotrzebowania oraz podpis i pieczątkę imienną kierownika jednostki, o której mowa w § 1 pkt 1, lub osoby przez niego upoważnionej;

2) nieodpłatnie, poprzez przyjęcie:

a) w sytuacji orzeczenia przez sąd ich przepadku na rzecz Skarbu Państwa,

b) od innych jednostek organizacyjnych administracji rządowej lub szkół wyższych,

c) od innych podmiotów niż wymienione w lit. b, za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej administracji rządowej lub szkoły wyższej albo osoby przez niego upoważnionej.

2. W przypadku nabycia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R w drodze przyjęcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c, przekazania i przyjęcia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R dokonują osoby imiennie upoważnione przez kierownika jednostki przekazującej i przyjmującej.

3. Przyjęcie środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R następuje na podstawie protokołu przekazania, sporządzonego przez osobę imiennie upoważnioną do przekazania.

4. Protokół przekazania, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) nazwy i dokładne adresy jednostek, o których mowa w § 1 pkt 1 i § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c;

2) w odniesieniu do przekazywanych środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R:

a) nazwę,

b) postać farmaceutyczną lub dawkę,

c) ilość;

3) imiona, nazwiska oraz podpisy osób dokonujących przekazania i przyjęcia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R.

5. Protokół przekazania sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla przekazującego i przyjmującego.

6. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 2, dołącza się do protokołu przekazania.

7. W trakcie przekazania środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich preparaty oraz prekursory grupy I-R zabezpiecza się przed kradzieżą lub zniszczeniem.

§ 3. Środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich preparaty oraz prekursory grupy I-R przechowywane są przez jednostki, o których mowa w § 1, w sposób zabezpieczający je przed kradzieżą oraz zniszczeniem, w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu, w zamkniętych metalowych szafach lub kasetach przymocowanych w sposób trwały do ścian lub podłogi pomieszczenia.

§ 4. 1. Środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich preparaty oraz prekursory grupy I-R używane do celów szkoleniowych podlegają ewidencji.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, prowadzona jest w formie książki kontroli zatwierdzonej przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, zawierającej:

1) na stronie tytułowej – nazwę i dokładny adres jednostki, o której mowa w § 1 pkt 1;

2) na kolejno ponumerowanych stronach – odrębnie dla każdego środka odurzającego, substancji psychotropowej lub ich preparatów oraz prekursora grupy I-R, dla każdej ich postaci farmaceutycznej i dawki:

a) w odniesieniu do przychodu:

– liczbę porządkową,

– datę dostawy,

– nazwę dostawcy,

– oznaczenie dokumentu przychodu,

– ilość dostarczoną, wyrażoną w gramach, kilogramach lub sztukach,

– imię i nazwisko oraz podpis osoby wprowadzającej do ewidencji,

b) w odniesieniu do rozchodu:

– liczbę porządkową,

– datę pobrania,

– ilość pobraną wyrażoną w gramach, kilogramach lub sztukach,

– imię i nazwisko oraz podpis osoby pobierającej i wydającej,

c) saldo po dostarczeniu lub pobraniu,

d) ewentualne uwagi.

§ 5. 1. Jednostki, o których mowa w § 1 pkt 2, niszczą środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich preparaty oraz prekursory grupy I-R w oparciu o procedury zatwierdzone przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego lub przekazują je do zniszczenia przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie tej działalności zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm. 2) ).

2. Zasady niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R przez przedsiębiorców, o których mowa w ust. 1, określają przepisy wydane na podstawie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956.