ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu felczera”

Na podstawie art. 1a ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 531) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu felczera” stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 maja 2004 r. (poz. 1459)

WZÓR

PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU FELCZERA

(PDF)1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 106, poz. 1131).