ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia maksymalnych poziomów substancji zanieczyszczających, które mogą znajdować się w tłuszczach stosowanych do smażenia, oraz kryteriów dla metod analitycznych stosowanych do ich oznaczania 2)

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) maksymalne poziomy substancji zanieczyszczających innych niż określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalającym najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 364 z 20.12.2006, str. 5, z późn. zm.), które mogą się znajdować w tłuszczach stosowanych przez podmioty działające na rynku spożywczym do smażenia żywności, zwanych dalej „tłuszczami”;

2) metody pobierania i przygotowywania próbek tłuszczów;

3) kryteria dla metod analitycznych stosowanych do oznaczania poziomów zawartości substancji zanieczyszczających.

§ 2. Zawartość związków polarnych w tłuszczach nie może być większa niż 25%.

§ 3. 1. Badania przesiewowe (screeningowe) zawartości związków polarnych w tłuszczach wykonuje się z użyciem szybkich testów (metoda szybka).

2. Próbki, które w badaniu, o którym mowa w ust. 1, wskazują na obecność w tłuszczu substancji zanieczyszczających w ilości przewyższającej poziomy, o których mowa w § 2, kierowane są do oceny w badaniu wykonywanym metodą odniesienia.

§ 4. 1. W badaniach wykonanych metodą odniesienia zawartości związków polarnych w tłuszczach stosuje się kryteria określone w normie dotyczącej oznaczania zawartości związków polarnych w olejach i tłuszczach roślinnych oraz zwierzęcych.

2. Do badań, o których mowa w ust. 1, próbki pobiera się i przygotowuje zgodnie z normą dotyczącą pobierania próbek olejów i tłuszczów roślinnych oraz zwierzęcych.

§ 5. 1. Do dnia 31 grudnia 2012 r. nie wykonuje się badań metodami określonymi w § 3 i 4. Do tego dnia wykonuje się badania zawartości wolnych kwasów tłuszczowych w tłuszczach, wyrażonych jako liczba kwasowa.

2. Zawartość wolnych kwasów tłuszczowych w tłuszczach, wyrażonych jako liczba kwasowa (mg KOH/g tłuszczu), nie może być większa niż 2,5.

3. Badania przesiewowe (screeningowe) zawartości wolnych kwasów tłuszczowych wykonuje się z użyciem szybkich testów (metoda szybka).

4. Próbki, które w badaniu, o którym mowa w ust. 3, wskazują na obecność w tłuszczu substancji zanieczyszczających w ilości przewyższającej poziomy, o których mowa w ust. 2, kierowane są do oceny w badaniu wykonywanym metodą odniesienia.

5. W badaniach wykonanych metodą odniesienia zawartości wolnych kwasów tłuszczowych w tłuszczach, wyrażonych jako liczba kwasowa, stosuje się kryteria określone w normie dotyczącej oznaczania liczby kwasowej i kwasowości w olejach i tłuszczach roślinnych oraz zwierzęcych.

6. Do badań, o których mowa w ust. 1, próbki pobiera i przygotowuje się zgodnie z normą dotyczącą pobierania próbek olejów i tłuszczów roślinnych oraz zwierzęcych.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2)  Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 17 maja 2012 r. pod numerem 2012/0321/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Mnistrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20. str. 337).

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 1511 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 122, poz. 696 i Nr 171, poz. 1016.