ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich

Na podstawie art. 66a ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2002 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich (Dz. U. Nr 188, poz. 1582 oraz z 2005 r. Nr 158, poz. 1333) w § 4 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. W przypadkach przewidzianych w ust. 1 minister właściwy do spraw zdrowia może powołać konsultanta krajowego z pominięciem procedur, o których mowa w § 2 ust. 1, 2 i 5.

3. Konsultant powołany w trybie określonym w ust. 2 pełni swoje obowiązki do dnia powołania konsultanta krajowego zgodnie z przepisami § 2, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).