ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie warunków, jakie powinien spełniać podmiot prowadzący leczenie i rehabilitację osób uzależnionych

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki, jakie powinni spełniać:

1) zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie i rehabilitację osób uzależnionych;

2) lekarz wykonujący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską prowadzący leczenie i rehabilitację osób uzależnionych;

3) osoba posiadająca specjalistyczne wyższe wykształcenie niemedyczne prowadząca rehabilitację osób uzależnionych poza zakładem opieki zdrowotnej.

§ 2. Zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie i rehabilitację musi posiadać co najmniej jeden z oddziałów:

1) detoksykacji;

2) terapii uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych;

3) psychiatryczny;

4) dzienny terapii uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych;

5) specjalistycznej opieki ambulatoryjnej — poradnię terapii uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych.

§ 3. Lekarz, o którym mowa w § 1 pkt 2, powinien dysponować pomieszczeniami spełniającymi wymagania, jakim powinny odpowiadać zgodnie z odrębnymi przepisami pomieszczenia, w których można wykonywać indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską.

§ 4. 1. Osoba posiadająca specjalistyczne wyższe wykształcenie niemedyczne prowadząca rehabilitację osób uzależnionych powinna dysponować:

1) pomieszczeniem do prowadzenia psychoterapii grupowej o powierzchni co najmniej 12 m2 lub pomieszczeniem o powierzchni co najmniej 10 m2 w przypadku prowadzenia wyłącznie psychoterapii indywidualnej;

2) poczekalnią;

3) sanitariatem wyposażonym w umywalkę.

2. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie mogą być wykorzystywane do innych celów niż dla prowadzenia rehabilitacji osób uzależnionych oraz nie mogą stanowić przejścia do innych pomieszczeń.

§ 5. Podmioty, o których mowa w § 1, niespełniające warunków określonych w rozporządzeniu, dostosują swoją działalność do przepisów rozporządzenia w okresie 3 lat od dnia jego wejścia w życie.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).