ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia 2)

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   minimalną funkcjonalność Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia, zwanego dalej „systemem”;

2)   warunki organizacyjno-techniczne gromadzenia i pobierania danych przetwarzanych w systemie.

§ 2. System w zakresie minimalnej funkcjonalności zapewnia następujące usługi związane z tworzeniem statystyk, analiz, raportów statystycznych i sprawozdań, na podstawie gromadzonych danych:

1)   dostęp do aktualnych wzorów formularzy sprawozdawczych;

2)   automatyczne pobieranie danych lub ich ręczne wprowadzanie z innych systemów teleinformatycznych lub plików zewnętrznych;

3)   automatyczną walidację danych wprowadzonych do systemu drogą elektroniczną oraz danych wprowadzonych do systemu ręcznie;

4)   wizualizację wypełnionych raportów statystycznych;

5)   bieżące zapisywanie danych gromadzonych za pomocą raportów statystycznych;

6)   archiwizację prowadzonych raportów statystycznych;

7)   przygotowywanie, udostępnianie i wysyłanie raportów statystycznych;

8)   odbieranie raportów statystycznych wraz z zawartymi w nich danymi;

9)   weryfikację raportów statystycznych;

10)  tworzenie zbiorów danych ze zgromadzonych danych statystycznych, a następnie dokonywanie na podstawie tych zbiorów obliczeń, opracowań i analiz;

11)  generowanie ze zintegrowanej bazy danych zbiorów danych ostatecznych w postaci elektronicznej pozwalającej na jej przetwarzanie i przekazanie Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w zakresie oraz według stanów i okresów ujętych w programie badań statystycznych statystyki publicznej;

12)  przekazywanie lub zapewnianie dostępu drogą elektroniczną do metadanych dotyczących struktury i jakości zbiorów danych oraz słowników pojęć, klasyfikacji i list kodowych; przez metadane rozumie się zestaw logicznie powiązanych z dokumentem elektronicznym usystematyzowanych informacji opisujących dokument, ułatwiających jego wyszukiwanie, kontrolę, zrozumienie i długotrwałe przechowanie oraz zarządzanie.

§ 3. W zakresie warunków organizacyjno-technicznych gromadzenia i pobierania danych przetwarzanych w systemie system jest zgodny z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235), a w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach z następującymi normami, których przedmiotem są zasady gromadzenia i wymiany informacji w ochronie zdrowia:

1)   PN-EN ISO 13606-1:2013 Informatyka w ochronie zdrowia — Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej,

2)   PN-EN 13606:2-4:2009 Informatyka w ochronie zdrowia — Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej,

3)   PN-EN ISO 13606-5:2010 Informatyka w ochronie zdrowia — Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej — albo normami lub wersjami norm je zastępującymi.

§ 4. 1. Administrator systemu w zakresie niezbędnym dla właściwego działania przypisanego mu systemu opracowuje i ustanawia, wdraża i eksploatuje, monitoruje i przegląda oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji.

2. System zarządzania bezpieczeństwem informacji spełnia wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz uwzględnia, w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji w ochronie zdrowia, normę PN-EN ISO 27799:2010 Informatyka w ochronie zdrowia — Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w ochronie zdrowia z wykorzystaniem ISO/IEC 27002 albo normę lub wersję normy ją zastępującą.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 7 lutego 2013 r. pod numerem 2013/0080/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Mnistrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm., str. 37; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).