ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 801, z 2010 r. Nr 159, poz. 1073 oraz z 2011 r. Nr 215, poz. 1273) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) w przypadku gdy podstawą udzielenia świadczenia jest dodatkowe uprawnienie rozszerzające zakres świadczeń przysługujących z tytułu uprawnienia, o którym mowa w pkt 6, lub uprawniające do uzyskania świadczenia poza kolejnością, zgodnie z art. 24a-24c i art. 47c ustawy, lub do uzyskania ambulatoryjnego świadczenia specjalistycznego bez skierowania, zgodnie z art. 57 ust. 2 pkt 10, 10a, 12 i 13 ustawy:

a) kod tytułu uprawnienia dodatkowego, określony zgodnie z tabelą nr 9 załącznika nr 3 do rozporządzenia,

b) nazwę dokumentu, który potwierdza uprawnienia do tych świadczeń zgodnie z przepisami odrębnymi, oraz dane identyfikujące ten dokument.”;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia tabela nr 9 otrzymuje brzmienie:


Tabela nr 9. Kod tytułu uprawnienia dodatkowego

Podstawa prawna dodatkowego uprawnienia Rodzaj i zakres uprawnienia Kategoria Kod

1

2

3

4

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane

art. 42 ust. 1 ustawy

świadczenia opieki zdrowotnej, niezakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatne świadczenia opieki zdrowotnej, w związku z urazami i chorobami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa uprawniony żołnierz lub pracownik, także po zwolnieniu ze służby lub ustaniu umowy o pracę 42 MON
art. 42 ust. 2 ustawy świadczenia opieki zdrowotnej, niezakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatne świadczenia opieki zdrowotnej, w związku z urazami i chorobami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa policjant, funkcjonariusz Straży Granicznej, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, strażak Państwowej Straży Pożarnej, a także pracownik tych służb, także po zwolnieniu ze służby lub ustaniu umowy o pracę 42 MSW

art. 42 ust. 1a ustawy

świadczenia opieki zdrowotnej, niezakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatne świadczenia opieki zdrowotnej, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa weteran poszkodowany żołnierz 42WŻ
funkcjonariusz 42WF
funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 42WABW
Prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych
art. 47ust. 1 ustawy bezpłatne wyroby medyczne inwalida wojenny 47IB
inwalida wojskowy 47IW
cywilna niewidoma ofiara działań wojennych 47CN
osoba represjonowana 47OR
art. 47ust. 2 ustawy bezpłatne wyroby medyczne w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa uprawniony żołnierz lub pracownik 47MON
art. 47ust. 2a ustawy bezpłatne wyroby medyczne

w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

weteran poszkodowany żołnierz 472AŻ
funkcjonariusz 472AF
funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 472ABW
Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej
art. 24a ustawy prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa uprawniony żołnierz lub pracownik 24A
art. 24b ustawy prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa weteran poszkodowany żołnierz 24BŻ
funkcjonariusz 24BF
funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 24BABW
art. 24c ustawy

prawo do korzystania poza kolejnością ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej, innych niż te, o których mowa w art. 20 ustawy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

weteran poszkodowany żołnierz 24CŻ
funkcjonariusz 24CF
funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 24CABW
art. 47c ustawy prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorca, który posiada tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” 47CZ
inwalida wojenny 47CIB
inwalida wojskowy 47CIW
kombatant 47CK
Prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania
art. 57ust. 2pkt 10 ustawy prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania inwalida wojenny 57IB
inwalida wojskowy 57IW
kombatant 57K
osoba represjonowana 57OR
art. 57ust. 2 pkt 10a ustawy prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania cywilna niewidoma ofiara działań wojennych 57CN
art. 57ust. 2pkt 12 ustawy prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania — w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa uprawniony żołnierz lub pracownik 57MON
art. 57ust. 2pkt 13 ustawy prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania — w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa weteran poszkodowany żołnierz 57Ż
funkcjonariusz 57F
funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 57ABW
Pozostałe uprawnienia dla dzieci, młodzieży i kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu
art. 31ust. 3 ustawy dodatkowe świadczenia zdrowotne lekarza dentysty oraz materiały stomatologiczne stosowane przy udzielaniu tych świadczeń, zakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane osoba do ukończenia 18. roku życia 31D
kobieta w ciąży albo w okresie połogu 31C

świadczenia udzielane w ramach opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu, inne niż udzielane na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy

kobieta w okresie ciąży, porodu i połogu C

3) w załączniku nr 8 do rozporządzenia:

a) w części 4 „Komunikat świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych”:

— część 4.1.3. „Element „pacjent”” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

— część 4.1.4. „Element „zlecenie”” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

b) część 9 „Komunikat danych o listach oczekujących” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

4) w załączniku nr 10 do rozporządzenia część III otrzymuje brzmienie:

III. Świadczenia gwarantowane z zakresu programów lekowych określonych w przepisach ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (dz. U. nr 122, poz. 696 oraz z 2012 r. poz. 95), mających na celu:

1) leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B;

2) leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C;

3) leczenie stwardnienia rozsianego.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. (poz. 727)

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 123.