ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego 2)

Na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   minimalną funkcjonalność Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego, zwanego dalej „systemem”;

2)   warunki organizacyjno-techniczne gromadzenia i udostępniania danych gromadzonych w systemie.

§ 2. System w ramach minimalnej funkcjonalności zapewnia następujące usługi:

1)   tworzenia raportów i statystyk;

2)   wymiany danych gromadzonych w systemie:

a)   z systemem powiadamiania ratunkowego, o którym mowa w art. 14a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353 oraz z 2012 r. poz. 908),

b)   z systemem RUM — NFZ, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanej dalej „ustawą”, w zakresie przekazywania danych o jednostkach systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757), z którymi dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zawarł umowy, o których mowa w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,

c)   z rejestrem podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217);

3)   udostępniania wojewódzkich planów działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

§ 3. 1. System w ramach minimalnej funkcjonalności w zakresie zadań związanych z prowadzeniem ewidencji, o której mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zapewnia następujące usługi:

1) prowadzenia ewidencji w postaci elektronicznej w odniesieniu do jednostek systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w podziale na szpitalne oddziały ratunkowe i zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego;

2)   aktualizacji ewidencji;

3)   integracji gromadzonych danych o jednostkach, o których mowa w pkt 1, z danymi pobranymi z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

4)   przyjmowania w postaci elektronicznej wniosków o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji;

5)   udostępniania w postaci elektronicznej zaświadczeń o wpisie do ewidencji.

2. System umożliwia wprowadzanie do ewidencji przez organ prowadzący ewidencję następujących danych:

1)   numeru kolejnego wpisu do ewidencji;

2)   daty wpisu i wykreślenia z ewidencji;

3)   numeru REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w strukturze którego działa jednostka systemu, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

4)   adresu siedziby podmiotu leczniczego;

5)   adresu miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych przez szpitalne oddziały ratunkowe lub miejsca stacjonowania i zasięgu działania zespołów ratownictwa medycznego, w tym poszczególnych lotniczych zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa;

6)   formy organizacyjno-prawnej podmiotu leczniczego;

7)   numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego podmiotu leczniczego;

8)   numeru REGON podmiotu leczniczego;

9)   numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu leczniczego;

10)  danych podmiotu tworzącego — w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą:

a)   nazwy,

b)   numeru REGON,

c)   formy organizacyjno-prawnej;

11)  daty rozpoczęcia, zmiany i zakończenia realizacji umów, o których mowa w art. 23 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

12)  czasu pozostawania w gotowości poszczególnych lotniczych zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa.

§ 4. 1. System w ramach minimalnej funkcjonalności w zakresie zadań związanych z prowadzeniem rejestru, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanego dalej „rejestrem”, zapewnia następujące usługi:

1)   sporządzania w postaci elektronicznej wniosków o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślania z rejestru przez jednostki, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, oraz podpisywania ich przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235);

2)   dostarczania podpisanych wniosków za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej do organu prowadzącego rejestr;

3)   importowania wniosków do systemu;

4)   wprowadzania do rejestru i wykreślania z rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez organ prowadzący rejestr;

5)   tworzenia i modyfikowania projektów decyzji administracyjnych, o których mowa w pkt 4, oraz, po zaakceptowaniu treści, opatrywania ich przez organ bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym;

6)   sporządzania wypisów z rejestru.

2. System w ramach minimalnej funkcjonalności w zakresie zadań związanych z postępowaniem w sprawie wniosków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zapewnia następujące usługi:

1)   tworzenia dokumentów oraz podpisywania ich przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

2)   nadawania statusu sprawie;

3)   przechowywania dokumentów;

4)   usuwania dokumentów niepodlegających archiwizacji;

5)   przesyłania wniosków;

6)   grupowania dokumentów.

3. System umożliwia wprowadzanie do rejestru przez organ prowadzący rejestr danych, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

§ 5. 1. System w ramach minimalnej funkcjonalności w zakresie zadań związanych z prowadzeniem bazy danych o której mowa w art. 25 ust. 2 pkt 3 ustawy, zapewnia następujące usługi:

1)   sporządzania wniosków o zatwierdzenie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, zwanego dalej „kursem”, oraz podpisywania ich przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

2)   dostarczania podpisanych wniosków za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej do organu prowadzącego bazę danych;

3)   importowania wniosków do systemu;

4)   tworzenia i modyfikowania projektów decyzji administracyjnych zatwierdzających program kursu oraz projektów decyzji administracyjnych o których mowa w art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, oraz, po zaakceptowaniu treści, opatrywania ich przez organ bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym;

5)   dokonywania wpisów w bazie danych podmiotów prowadzących kursy obejmujących:

a)   numer kolejny wpisu,

b)   datę wpisu i cofnięcia zatwierdzenia programu kursu,

c)   nazwę (firmę) podmiotu prowadzącego kurs,

d)   adres siedziby podmiotu prowadzącego kurs,

e)   formę organizacyjno-prawną podmiotu prowadzącego kurs,

f)   numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego podmiotu prowadzącego kurs,

g)   numer REGON podmiotu prowadzącego kurs,

h) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu prowadzącego kurs.

2. System w ramach minimalnej funkcjonalności w zakresie zadań związanych z postępowaniem w sprawie wniosków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zapewnia następujące usługi:

1)   tworzenia dokumentów oraz podpisywania ich przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

2)   nadawania statusu sprawie;

3)   przechowywania dokumentów;

4)   usuwania dokumentów niepodlegających archiwizacji;

5)   przesyłania wniosków;

6)   grupowania dokumentów.

§ 6. System w ramach minimalnej funkcjonalności w zakresie zadań związanych z prowadzeniem bazy danych, o której mowa w art. 25 ust. 2 pkt 4 ustawy, zapewnia następujące usługi:

1)   wprowadzania do bazy danych bieżących informacji zawartych w rejestrze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wyjazdu ratowniczego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 3) );

2)   nadawania na bieżąco poszczególnym wpisom zamieszczanym w bazie statusu dotyczącego etapu realizacji czynności ratowniczych;

3)   archiwizowania zamieszczonych w bazie danych wpisów.

§ 7. System w ramach minimalnej funkcjonalności w zakresie zadań związanych z prowadzeniem bazy danych, o której mowa w art. 25 ust. 2 pkt 5 ustawy, zapewnia usługi wprowadzania do bazy danych następujących informacji:

1)   numeru REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w strukturze którego działa centrum urazowe lub jednostka organizacyjna szpitala wyspecjalizowana w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego;

2)   adresu siedziby podmiotu leczniczego;

3)   adresu miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych przez centrum urazowe lub jednostkę organizacyjną szpitala wyspecjalizowaną w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego na terenie województwa;

4)   numeru telefonu podmiotu leczniczego;

5)   adresu poczty elektronicznej podmiotu leczniczego;

6)   adresu strony internetowej podmiotu leczniczego;

7)   formy organizacyjno-prawnej podmiotu leczniczego;

8)   numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego podmiotu leczniczego;

9)   numeru REGON podmiotu leczniczego;

10)  numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu leczniczego.

§ 8. W zakresie warunków organizacyjno-technicznych gromadzenia i udostępniania danych przetwarzanych w systemie system jest zgodny z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach z następującymi normami, których przedmiotem są zasady gromadzenia i wymiany informacji w ochronie zdrowia:

1)   PN-EN ISO 13606-1:2013-04E Informatyka w ochronie zdrowia — Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej,

2)   PN-EN 13606:2-4:2009P Informatyka w ochronie zdrowia — Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej,

3)   PN-EN ISO 13606-5:2010P Informatyka w ochronie zdrowia — Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej — albo normami lub wersjami norm je zastępującymi.

§ 9. 1. System zapewnia realizację usług przez umieszczanie i odbieranie dokumentów elektronicznych w formacie XML w strukturach umożliwiających komunikację, z wykorzystaniem protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Struktury i formaty, o których mowa w ust. 1, udostępnia się razem z dokumentacją opisu systemu w repozytorium interoperacyjności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w portalu edukacyjno-informacyjnym, o którym mowa w art. 36 ustawy, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw zdrowia.

3. Wzory dokumentów elektronicznych, o których mowa w ust. 1, przechowywane są w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, o którym mowa w art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w portalu edukacyjno-informacyjnym, o którym mowa w art. 36 ustawy, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 10. 1. Administrator systemu w zakresie niezbędnym dla właściwego działania przypisanego mu systemu opracowuje i ustanawia, wdraża i eksploatuje, monitoruje i przegląda oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji.

2. System zarządzania bezpieczeństwem informacji spełnia wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz uwzględnia w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji w ochronie zdrowia normę PN-EN ISO 27799:2010P Informatyka w ochronie zdrowia — Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w ochronie zdrowia z wykorzystaniem ISO/IEC 27002 albo normę lub wersję normy ją zastępującą.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 24 maja 2013 r. pod numerem 2013/0278/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Mnistrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm., str. 37; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 154, 879 i 983.