ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, trybu działania i szczegółowych zadań Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia

Na podstawie art. 33j ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie organizacji, trybu działania i szczegółowych zadań Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (Dz. U. Nr 85, poz. 592) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. W Centrum działają komórki organizacyjne zapewniające prawidłowe wykonywanie zadań nałożonych na Centrum.

2. Organizację wewnętrzną, w tym liczbę komórek organizacyjnych oraz szczegółowy zakres ich działania, określają statut i regulamin organizacyjny Centrum.”

§ 2. Statut i regulamin organizacyjny Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia nadane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc do dnia wejścia w życie statutu i regulaminu organizacyjnego nadanych na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 583 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679.