ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości kaucji na opakowania jednostkowe niektórych środków niebezpiecznych

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 97 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. Kaucję na opakowania jednostkowe:

1) odczynników chemicznych stosowanych w diagnostyce medycznej,

2) odczynników chemicznych stosowanych w analizach laboratoryjnych, innych niż określone w pkt 1, o pojemności nieprzekraczającej 1 000 cm3 albo o zawartości netto, wyrażonej w g, nieprzekraczającej 1 000 g,

3) preparatów zawierających powyżej 0,5% metali szlachetnych, o pojemności nieprzekraczającej 150 cm3 albo o zawartości netto, wyrażonej w g, nieprzekraczającej 150 g

– ustala się w wysokości 2 zł, jednak nie wyższej niż 30% ceny środka niebezpiecznego zawartego w opakowaniu.

§ 2. Kaucję na opakowania jednostkowe:

1) odczynników chemicznych stosowanych w analizach laboratoryjnych, innych niż określone w § 1 pkt 1, o pojemności większej niż 1 000 cm3 i nieprzekraczającej 10 000 cm3 albo o zawartości netto, wyrażonej w g, większej niż 1 000 g i nieprzekraczającej 10 000 g,

2) preparatów zawierających powyżej 0,5% metali szlachetnych, o pojemności większej niż 150 cm3 i nieprzekraczającej 1 000 cm3 albo o zawartości netto, wyrażonej w g, większej niż 150 g i nieprzekraczającej 1 000 g

– ustala się w wysokości 5 zł, jednak nie wyższej niż 30% ceny środka niebezpiecznego zawartego w opakowaniu.

§ 3. Kaucję na opakowania jednostkowe:

1) odczynników chemicznych stosowanych w analizach laboratoryjnych, innych niż określone w § 1 pkt 1, o pojemności większej niż 10 000 cm3 albo o zawartości netto, wyrażonej w g, większej niż 10 000 g,

2) preparatów zawierających powyżej 0,5% metali szlachetnych, o pojemności większej niż 1 000 cm3 albo o zawartości netto, wyrażonej w g, większej niż 1 000 g

– ustala się w wysokości 10 zł, jednak nie wyższej niż 30% ceny środka niebezpiecznego zawartego w opakowaniu.

§ 4. Kaucję na opakowania jednostkowe środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi:

1) o pojemności nieprzekraczającej 500 cm3 albo o zawartości netto, wyrażonej w g, nieprzekraczającej 500 g – ustala się w wysokości 1 zł,

2) o pojemności większej niż 500 cm3 i nieprzekraczającej 1 000 cm3 albo o zawartości netto, wyrażonej w g, większej niż 500 g i nieprzekraczającej 1 000 g – ustala się w wysokości 2 zł,

3) o pojemności większej niż 1 000 cm3 i nieprzekraczającej 5 000 cm3 albo o zawartości netto, wyrażonej w g, większej niż 1 000 g i nieprzekraczającej 5 000 g – ustala się w wysokości 5 zł,

4) o pojemności większej niż 5 000 cm3 albo o zawartości netto, wyrażonej w g, większej niż 5 000 g – ustala się w wysokości 10 zł

– jednak nie wyższej niż 30% ceny środka niebezpiecznego zawartego w opakowaniu.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).