ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Staż podyplomowy, zwany dalej „stażem”, obejmuje pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz praktyczną naukę udzielania świadczeń zdrowotnych, w przypadku:

1) lekarza – w dziedzinach: chorób wewnętrznych, pediatrii, w tym neonatologii, chirurgii ogólnej, w tym chirurgii urazowej, położnictwa i ginekologii, psychiatrii, intensywnej terapii, medycyny ratunkowej oraz w dziedzinie medycyny rodzinnej w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej;

2) lekarza stomatologa – w dziedzinie stomatologii ogólnej, z uwzględnieniem stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, periodontologii, ortodoncji, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej oraz w dziedzinie medycyny ratunkowej.

2. Staż, w zakresie poszczególnych dziedzin medycyny wymienionych w ust. 1, lekarz, lekarz stomatolog odbywa w ramach staży cząstkowych.

3. Staż lekarza, w ramach stażu cząstkowego z dziedziny chorób wewnętrznych, obejmuje również szkolenie w zakresie transfuzjologii klinicznej oraz w zakresie profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia choroby AIDS, a w dziedzinie medycyny ratunkowej również kurs ratownictwa medycznego.

4. Staż lekarza stomatologa, w ramach stażu cząstkowego z dziedziny stomatologii ogólnej, obejmuje również szkolenie w zakresie profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia choroby AIDS, a w dziedzinie medycyny ratunkowej kurs ratownictwa medycznego.

5. Oprócz szkoleń wymienionych w ust. 3 i 4, staż lekarza, lekarza stomatologa obejmuje również szkolenie w zakresie orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego.

§ 2. 1. Staż lekarza trwa 13 miesięcy.

2. Staż lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, pełniącego służbę w zakładzie opieki zdrowotnej utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej, trwa 12 miesięcy.

3. Staż rozpoczyna się corocznie w dniach 1 października albo 1 marca.

4. Czas trwania stażu lekarza, lekarza stomatologa ulega przedłużeniu w razie:

1) niezdolności do pracy lekarza, lekarza stomatologa, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy, trwającej łącznie przez okres dłuższy niż 21 dni;

2) urlopu macierzyńskiego;

3) powołania lekarza lub lekarza stomatologa, po zakończeniu studiów, do odbycia przeszkolenia wojskowego;

4) przebywania lekarza, lekarza dentysty na urlopie wychowawczym, nie dłużej jednak niż dwa lata;

5) przebywania lekarza, lekarza stomatologa na urlopie bezpłatnym, nie dłużej jednak niż 3 miesiące;

6) niemożności zrealizowania elementów ramowego programu stażu, z powodu ciąży w związku z zakazem wykonywania prac określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 176 Kodeksu pracy.

7) niezrealizowania programu stażu w zakresie odbywania dyżurów medycznych z powodu ciąży lub sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 4.

5. Przedłużenie czasu trwania stażu następuje na okres realizacji tej części ramowego programu stażu, która nie została zrealizowana.

6. Okres trwania staży cząstkowych, szczegółowe rodzaje zajęć teoretycznych i praktycznych oraz okres trwania szkoleń, o których mowa w § 1 ust. 3–5, i zakres ich odbywania określają dla:

1) lekarza – ramowy program stażu podyplomowego lekarza, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) lekarza stomatologa – ramowy program stażu podyplomowego lekarza stomatologa, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia

– zwane dalej „ramowym programem”.

7. Lekarz, który posiada jednocześnie ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza i ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa, nie może w tym samym czasie odbywać stażu lekarza i lekarza stomatologa.

8. W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii właściwego marszałka województwa oraz właściwej okręgowej izby lekarskiej, może wyrazić zgodę na rozpoczęcie stażu podyplomowego w innym terminie niż określony w ust. 3.

§ 3. 1. Kierując lekarza, lekarza stomatologa do odbycia stażu, okręgowa rada lekarska uwzględnia w kolejności lekarzy i lekarzy stomatologów, którzy posiadają stałe miejsce zamieszkania na obszarze działania okręgowej rady lekarskiej i ukończyli studia z kolejno najwyższą średnią oceną, a także bierze pod uwagę maksymalną liczbę lekarzy mogących jednocześnie odbywać staż w tym podmiocie.

2. W razie braku możliwości odbycia stażu przez lekarza, lekarza stomatologa na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej, której jest członkiem, okręgowa rada lekarska tej izby uzgadnia z inną okręgową radą lekarską możliwość odbycia przez lekarza, lekarza stomatologa stażu na obszarze jej działania.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, okręgowa rada lekarska, na obszarze której lekarz, lekarz stomatolog będzie odbywał staż, wpisuje tego lekarza, lekarza stomatologa na listę członków i kieruje go do odbycia stażu.

4. Właściwa okręgowa rada lekarska wydaje:

1) lekarzowi kartę stażu podyplomowego lekarza, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

2) lekarzowi stomatologowi kartę stażu podyplomowego lekarza stomatologa, według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia – zwane dalej „kartą stażu”,

3) odpowiednio lekarzowi, lekarzowi stomatologowi ankietę – „Ocena stażu podyplomowego lekarza”, „Ocena stażu podyplomowego lekarza stomatologa”, której wzór stanowią odpowiednio załączniki nr 5 i 6 do rozporządzenia.

5. W przypadku likwidacji podmiotu, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub skreślenia go z listy, o której mowa w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza, zwanej dalej „ustawą”, albo w innych uzasadnionych przypadkach, lekarz, lekarz stomatolog zostaje skierowany w celu kontynuacji stażu do innego podmiotu uprawnionego na zasadach, o których mowa w ust. 1–3.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, strony rozwiązują umowę o pracę zgodnie z art. 41 1 § 2 Kodeksu pracy.

§ 4. 1. Zakłady opieki zdrowotnej uprawnione do prowadzenia stażu, w tym staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego, zwane dalej „zakładami opieki zdrowotnej”, powinny spełniać następujące warunki:

1) udzielać świadczeń zdrowotnych umożliwiających zrealizowanie co najmniej programu jednego stażu cząstkowego lekarza, lekarza stomatologa lub co najmniej jednej z części programu stażu cząstkowego;

2) zatrudniać lekarzy, lekarzy stomatologów posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych w ramowym programie;

3) posiadać zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne umożliwiające realizację ramowego programu;

4) zapewniać określonej liczbie lekarzy odbywających staż realizację treści merytorycznych ramowego programu w sposób i w czasie, o których mowa w rozporządzeniu.

2. Zakłady opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, będące szpitalami, powinny ponadto:

1) udzielać całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie programu odpowiednich staży cząstkowych;

2) zapewniać odpowiednie pomieszczenia do prowadzenia zajęć teoretycznych.

3. Lekarz, lekarz stomatolog wykonujący indywidualną praktykę lekarską albo lekarz, lekarz stomatolog wykonujący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, uprawniony do prowadzenia stażu, w tym staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego, powinien spełniać następujące warunki:

1) posiadać co najmniej 5-letni staż zawodowy albo specjalizację w odpowiedniej dziedzinie medycyny;

2) posiadać pomieszczenia, aparaturę i sprzęt medyczny umożliwiające realizację ramowego programu;

3) określone w ust. 1 pkt 1 i 4.

4. W przypadku zmiany formy prawnej podmiotu uprawnionego do prowadzenia stażu, wpisanego na listę, o której mowa w art. 15 ust. 6 ustawy, podmiot ten może nadal prowadzić staż podyplomowy lub staż cząstkowy, do czasu ponownego wpisu na listę, jeżeli złoży marszałkowi województwa oświadczenie o spełnianiu odpowiednich wymagań, określonych w ust. 1—3.

5. W przypadku powstania nowego podmiotu w wyniku przekształcenia lub reorganizacji podmiotu, uprawnionego do prowadzenia stażu, wpisanego na listę, o której mowa w art. 15 ust. 6 ustawy, podmiot ten może nadal prowadzić staż podyplomowy lub staż cząstkowy do czasu ponownego wpisu na listę, jeżeli złoży marszałkowi województwa oświadczenie o spełnianiu odpowiednich wymagań, określonych w ust. 1—3.

§ 5. 1. Umowa o pracę, o której mowa w art. 15 ust. 3d ustawy, może być zawarta wyłącznie z podmiotem uprawnionym do prowadzenia stażu, w tym staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego, zwanym dalej „podmiotem uprawnionym”, spełniającym następujące warunki:

1) w przypadku stażu lekarza – ze szpitalem udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie umożliwiającym realizację ramowego programu lekarza w ramach staży cząstkowych co najmniej w dziedzinach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej i intensywnej terapii;

2) w przypadku stażu lekarza stomatologa – z zakładem opieki zdrowotnej albo lekarzem stomatologiem wykonującym indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie umożliwiającym realizację ramowego programu cząstkowego lekarza stomatologa w dziedzinie stomatologii ogólnej co najmniej w zakresie: stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej i protetyki stomatologicznej;

3) mającym zawarte umowy z innymi podmiotami uprawnionymi, w celu umożliwienia zrealizowania przez lekarza lub lekarza stomatologa, w ramach oddelegowania, tej części ramowego programu, której realizacji nie może zapewnić w zakresie udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych.

2. W przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1–5, umowę o pracę z lekarzem, lekarzem stomatologiem zawiera się na czas określony odpowiadający sumie okresów przedłużających staż.

2a. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 7, umowę z lekarzem i lekarzem dentystą zawiera się na czas niezbędny do zrealizowania dyżurów medycznych obejmujących liczbę godzin niezrealizowanych dyżurów, w ramach środków finansowych, o których mowa w § 24 ust. 2 pkt 1 lit. a.

3. W razie skierowania, przez podmiot wymieniony w ust. 1, lekarza, lekarza stomatologa do odbycia części stażu poza miejscowością, w której jest zatrudniony, koszty podróży pokrywa ten podmiot na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art. 77 5 § 2 Kodeksu pracy, w ramach środków finansowych, o których mowa w § 24 ust. 2 pkt 1 lit. b.

4. Lekarz, lekarz dentysta odbywający staż podyplomowy otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2 007 zł.

§ 6. 1. Podmiot, o którym mowa w § 5 ust. 1, po zawarciu umowy o pracę z lekarzem, lekarzem stomatologiem, zwanym dalej „stażystą”, w porozumieniu z okręgową radą lekarską wyznacza koordynatora szkolenia stażysty, zwanego dalej „koordynatorem”.

2. W zakładzie opieki zdrowotnej koordynatora wyznacza kierownik zakładu spośród zatrudnionych w nim lekarzy lub lekarzy stomatologów posiadających specjalizację.

2a. W przypadku kiedy umowa o pracę ze stażystą lekarzem dentystą jest zawarta z lekarzem dentystą prowadzącym indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, funkcję koordynatora pełni ten lekarz.

3. Koordynator nadzoruje odbywanie stażu przez nie więcej niż 10 stażystów.

4. W przypadku gdy liczba stażystów w zakładzie opieki zdrowotnej jest mniejsza niż 5, kierownik zakładu powierza funkcję koordynatora opiekunowi, o którym mowa w art. 15 ust. 3a ustawy, nadzorującemu staż cząstkowy stażysty w dziedzinie chorób wewnętrznych albo w zakresie stomatologii zachowawczej.

5. Koordynator planuje i nadzoruje przebieg realizacji stażu oraz decyduje o sprawach związanych ze szkoleniem stażystów, w szczególności:

1) ustala indywidualny harmonogram realizacji stażu na podstawie ramowego programu;

2) zapoznaje stażystów, przed rozpoczęciem stażu, z ramowym programem i indywidualnym harmonogramem stażu, sposobem jego dokumentowania w karcie stażu oraz obowiązkami i uprawnieniami stażysty;

3) kieruje stażystów do odbycia staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego oraz na szkolenie, o którym mowa w § 1 ust. 3–5;

4) dokonuje okresowych ocen przebiegu stażu z udziałem ordynatorów lub innych lekarzy kierujących oddziałem, kierowników innych zakładów opieki zdrowotnej, opiekunów stażystów;

5) wystawia stażystom opinie zawodowe, po zapoznaniu się ze stanowiskiem ordynatorów lub innych lekarzy kierujących oddziałem, kierowników innych zakładów opieki zdrowotnej i opiekunów, dotyczące w szczególności uzdolnień i predyspozycji zawodowych, umiejętności manualnych, stosunku do pacjentów i współpracowników, zaangażowania w pracę, zdyscyplinowania, zdolności organizacyjnych i umiejętności pracy w zespole;

6) organizuje i przeprowadza, co najmniej raz na 2 tygodnie, seminaria dotyczące realizacji programu poszczególnych staży cząstkowych.

6. Koordynator wystawia opinię, o której mowa w ust. 5 pkt 5, oraz zalicza staż po stwierdzeniu jego zrealizowania, dokonując odpowiedniego wpisu w karcie stażu.

7. Podmiot, o którym mowa w § 5 ust. 1, zawiera z koordynatorem umowę na wykonywanie czynności określonych w ust. 5 i 6.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, umowa na wykonywanie czynności określonych w ust. 5 i 6 jest zawierana pomiędzy koordynatorem a właściwym marszałkiem województwa.

9. Za wykonywanie czynności określonych w ust. 5 i 6 koordynator otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 117 zł – w przypadku nadzorowania stażu jednego stażysty, i dodatkowo w wysokości 70 zł – za nadzorowanie stażu każdego następnego stażysty, ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez marszałka województwa.

§ 7. 1. Opiekuna, o którym mowa w art. 15 ust. 3a ustawy, w zakładzie opieki zdrowotnej wyznacza kierownik tego zakładu spośród lekarzy, lekarzy dentystów, którzy spełniają wymagania określone w art. 15 ust. 3a ustawy, z tym że w oddziale szpitala opiekuna wyznacza ordynator lub inny lekarz kierujący oddziałem spośród lekarzy zatrudnionych w tym oddziale.

2. Opiekunem w indywidualnej praktyce lekarskiej wykonywanej przez lekarza stomatologa lub w indywidualnej specjalistycznej praktyce lekarskiej wykonywanej przez lekarza, lekarza stomatologa jest lekarz, lekarz stomatolog prowadzący tę praktykę.

3. Kierownik zakładu opieki zdrowotnej, ordynator lub inny lekarz kierujący oddziałem na czas nieobecności opiekuna wyznacza do wykonania funkcji opiekuna innego lekarza, lekarza dentystę posiadającego równorzędne kwalifikacje.

4. Opiekun może nadzorować odbywanie stażu przez jednego stażystę, a w sytuacji szczególnie uzasadnionej, za zgodą koordynatora, przez dwóch stażystów.

5. Opiekuna można wyznaczyć dla stażu cząstkowego lub jego części.

§ 8. 1. Opiekun jest odpowiedzialny za realizację przez stażystę programu stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, przepisami prawa oraz zasadami etyki i deontologii lekarskiej.

2. Opiekun w szpitalu w szczególności:

1) zaznajamia stażystę z organizacją szpitala;

2) sprawdza, w ciągu pierwszego miesiąca odbywania stażu cząstkowego, umiejętności stażysty w zakresie postępowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia;

3) prowadzi wspólnie ze stażystą od 3 do 5 pacjentów, konsultuje i akceptuje proponowane przez stażystę badania diagnostyczne i ich interpretację, rozpoznanie choroby, sposób leczenia w szpitalu (zastosowanie leków, zabiegów operacyjnych i innych zabiegów lekarskich, pielęgnacji), rehabilitacji oraz leczenia poszpitalnego;

4) bezpośrednio nadzoruje wykonywanie przez stażystę zabiegów diagnostycznych i leczniczych, których technikę powinien opanować w stopniu umożliwiającym samodzielne ich wykonywanie;

5) wykonuje wspólnie ze stażystą zabiegi operacyjne oraz stosowane metody diagnozowania albo leczenia stwarzające podwyższone ryzyko dla pacjenta;

6) bezpośrednio bierze udział w udzielaniu przez stażystę pomocy lekarskiej w nagłych przypadkach;

7) nadzoruje prowadzenie przez stażystę historii choroby pacjenta i innej obowiązującej dokumentacji medycznej;

8) konsultuje proponowane przez stażystę epikryzy, w tym również sporządzane po badaniu pośmiertnym pacjenta;

9) zaznajamia stażystę z przepisami z zakresu orzecznictwa lekarskiego;

10) konsultuje przygotowane przez stażystę opisy przypadków, prace poglądowe i inne opracowania;

11) ustala harmonogram dyżurów stażysty, o których mowa w § 11 ust. 1, i potwierdza ich realizację;

12) przeprowadza sprawdziany z wiedzy teoretycznej i nabytych przez stażystę umiejętności praktycznych, określonych programem;

13) przekazuje koordynatorowi stanowiska dotyczące opinii, o których mowa w § 6 ust. 5 pkt 5.

3. Opiekun w zakładzie opieki zdrowotnej innym niż szpital lub opiekun, o którym mowa w § 7 ust. 3, w szczególności:

1) zapoznaje stażystę z organizacją pracy w przychodni i w gabinecie lekarskim;

2) nadzoruje wykonywane przez stażystę badania pacjenta, ustala rozpoznania, wykonywania zabiegów lekarskich, zabiegów stomatologicznych, akceptuje proponowane badania diagnostyczne, sposób leczenia i rehabilitacji;

3) ocenia zaproponowane przez stażystę projekty recept, opinie, orzeczenia lekarskie oraz skierowania do lekarzy specjalistów, szpitali i sanatoriów;

4) wykonuje odpowiednio czynności określone w ust. 2 pkt 3–13.

§ 9. Stażysta ma obowiązek w szczególności:

1) prowadzić kartę stażu oraz ankietę, o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 3;

2) zapoznać się z obowiązkami i uprawnieniami wynikającymi z ustawy oraz przepisami regulującymi odbywanie stażu i ramowym programem.

§ 10. Lekarz, lekarz stomatolog odbywa staż w indywidualnej praktyce lekarskiej lub indywidualnej specjalistycznej praktyce lekarskiej w czasie odpowiadającym czasowi pracy lekarza, lekarza stomatologa zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej.

§ 11. 1. Stażysta będący lekarzem, w ramach odbywania stażu, pełnieni dyżury medyczne, zwane dalej „dyżurami”, zgodnie z ramowym programem i indywidualnym harmonogramem ustalonym przez opiekuna stażu, z tym że:

1) kobieta będąca w ciąży jest zwolniona z pracy w porze nocnej;

2) stażysta sprawujący opiekę nad dzieckiem do lat 4 może pracować w porze nocnej wyłącznie po wyrażeniu na to zgody.

2. Stażysta, o którym mowa w ust. 1, pełni dyżur:

1) jako dodatkowy członek zespołu dyżurnego – na oddziałach w specjalnościach zachowawczych, zabiegowych, izbie przyjęć lub jako dodatkowy członek zespołu reanimacyjnego (zespołu „R”) w pogotowiu ratunkowym;

2) pod nadzorem lekarza lub lekarzy pełniących dyżur, uprawnionych do samodzielnego wykonywania zawodu.

3. Do lekarza niebędącego opiekunem i pełniącego nadzór nad stażystą w trakcie dyżuru stosuje się odpowiednio przepisy § 8 ust. 2 pkt 3–7.

4.Stażysta w trakcie stażu pełni 1 dyżur w tygodniu:

1) w oddziale, w którym odbywa staż cząstkowy lub część stażu cząstkowego w zakresie chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrii, położnictwa i ginekologii, psychiatrii;

2) w izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym, w okresie realizacji stażu cząstkowego w zakresie medycyny rodzinnej;

3) w oddziale intensywnej terapii w okresie realizacji stażu cząstkowego w zakresie intensywnej terapii;

4) w szpitalnym oddziale ratunkowym w okresie realizacji stażu cząstkowego w zakresie medycyny ratunkowej.

5. Lekarzowi stażyście za każdą godzinę dyżuru medycznego pełnionego w porze dziennej oraz nocnej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 125 % stawki godzinowej zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego.

6. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego stażysty oblicza się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego stażysty przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

7. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w § 5 ust. 2a, liczba dyżurów w miesiącu może być większa niż określona w ust. 4, z zachowaniem norm czasu pracy lekarzy wynikających z przepisów o zakładach opieki zdrowotnej.

§ 12. 1. Staż cząstkowy powinien być zakończony złożeniem kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności określonych odpowiednio ramowym programem tego stażu, w terminie przewidzianym w indywidualnym harmonogramie realizacji stażu.

2. W przypadku stażysty będącego stomatologiem złożenie kolokwium, o którym mowa w ust. 1, z zakresu stażu cząstkowego w dziedzinie stomatologii ogólnej powinno być poprzedzone złożeniem sprawdzianów z zakresu stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, periodontologii, ortodoncji, chirurgii stomatologicznej i protetyki stomatologicznej.

3. Kolokwium przeprowadza ordynator (inny lekarz kierujący oddziałem szpitala) lub kierownik będący lekarzem, lekarzem dentystą zakładu opieki zdrowotnej, w którym lekarz odbywał staż cząstkowy, a w przypadku lekarza, który odbywał staż cząstkowy w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, lekarz, lekarz dentysta wyznaczony przez okręgową radę lekarską, z udziałem opiekuna stażysty.

3a. W przypadku gdy kierownik zakładu opieki zdrowotnej nie jest lekarzem, do przeprowadzenia kolokwium wyznacza lekarza niebędącego opiekunem.

4. Pozytywny wynik kolokwium jest podstawą zaliczenia stażu cząstkowego i dokonania odpowiedniego wpisu w karcie stażu.

5. W razie negatywnego wyniku kolokwium ordynator (inny lekarz kierujący oddziałem) lub lekarz, lekarz dentysta, o którym mowa w ust. 3, wskazuje rodzaj umiejętności, których stażysta nie opanował w sposób zadowalający, i wyznacza termin kolokwium uzupełniającego.

6. W razie uzyskania przez stażystę dwukrotnie negatywnego wyniku kolokwium uzupełniającego opiekun informuje o tym koordynatora, który kieruje stażystę do odbycia dodatkowego przeszkolenia, a po jego zakończeniu wyznacza nowy termin kolokwium i odnotowuje ten fakt w karcie stażu.

7. Przeszkolenie, o którym mowa w ust. 6, stażysta odbywa niezależnie od realizacji ramowego programu.

§ 13. 1. Staż obejmujący szkolenie w zakresie transfuzjologii klinicznej, profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia choroby AIDS, orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego oraz ratownictwa medycznego powinien być zakończony złożeniem sprawdzianu w terminie określonym indywidualnym harmonogramem stażu.

2. Sprawdzian przeprowadzają w zakresie:

1) transfuzjologii klinicznej oraz profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia choroby AIDS – lekarz wyznaczony przez kierownika regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa lub Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa;

2) orzecznictwa lekarskiego – główny lekarz orzecznik oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

3) bioetyki i prawa medycznego – osoby wyznaczone przez okręgową radę lekarską;

4) ratownictwa medycznego — osoba wyznaczona przez ordynatora lub innego lekarza kierującego oddziałem ratownictwa medycznego.

3. W przypadku uzyskania przez stażystę dwukrotnie negatywnego wyniku sprawdzianu wymienionego w ust. 2 pkt 1–3, koordynator, na wniosek stażysty, wyznacza ponownie termin kolejnego sprawdzianu z danego zakresu i odnotowuje ten fakt w karcie stażu.

§ 14. 1. Stażysta uzyskuje zaliczenie stażu po zrealizowaniu ramowego programu oraz po złożeniu kolokwiów i sprawdzianów, o których mowa w § 12 i 13.

2. Zaliczenie stażu potwierdza właściwa okręgowa rada lekarska i dokonuje odpowiedniego wpisu do wniosku lekarza o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu.

3. Stażysta, który ubiega się o potwierdzenie zaliczenia stażu, składa we właściwej okręgowej izbie lekarskiej wypełnioną ankietę, o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 3. 

4. Okręgowa izba lekarska na podstawie wypełnionych ankiet, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 3, dokonuje oceny stażu i przekazuje tę ocenę oraz zbiorcze wyniki ankiet marszałkowi województwa, wojewodzie oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

§ 15. 1. Uznania stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek lekarza, lekarza stomatologa, na podstawie opinii powołanego przez siebie zespołu ekspertów.

2. W skład zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 1, wchodzą lekarze posiadający tytuł specjalisty w dziedzinach medycyny objętych ramowym programem, będący przedstawicielami:

1) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej „Centrum”;

2) konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, pediatrii i ginekologii i położnictwa;

3) Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych;

4) Naczelnej Rady Lekarskiej.

3. Obsługę organizacyjno-techniczną związaną z działalnością zespołu ekspertów zapewnia Centrum.

4. Z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia o uznanie stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej może wystąpić lekarz bądź lekarz stomatolog posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza lub ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Lekarz, lekarz stomatolog, o którym mowa w ust. 1, do wniosku dołącza kserokopię dokumentu „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa” oraz potwierdzone przez właściwe organy kraju, w którym odbył staż podyplomowy lub wykonywał zawód, dokumenty obejmujące dane i informacje dotyczące:

1) trybu odbywania stażu podyplomowego;

2) przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego;

3) potwierdzenia uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza stomatologa w krajach, w których dotychczas wykonywał zawód;

4) programu i czasu realizacji stażu podyplomowego i miejsc jego odbywania;

5) organów lub instytucji, które dokonały końcowego zaliczenia stażu podyplomowego;

6) potwierdzenia dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierającego informacje o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych;

7) dyplomów bądź zaświadczeń o uzyskanych kwalifikacjach zawodowych;

8) opinii zawodowej wystawionej przez uprawnioną osobę z ostatniego miejsca pracy.

6. Uznanie stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej może nastąpić po stwierdzeniu, że czas trwania stażu podyplomowego nie był krótszy niż określony w art. 15 ust. 2 ustawy i w § 2 ust. 1 i 2 oraz że program odbytego stażu podyplomowego lub jego części był zgodny w istotnych elementach formalnych i merytorycznych z ramowym programem, bądź po stwierdzeniu, że dotychczasowe wykonywanie zawodu za granicą odbywało się w okresie i na zasadach, które mogą być uznane za równoważne w całości lub w części z odbyciem stażu lekarza lub lekarza stomatologa, określonego rozporządzeniem.

7. Lekarz lub lekarz stomatolog, któremu minister właściwy do spraw zdrowia uznał staż podyplomowy odbyty za granicą za równoważny w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zrealizować ramowy program w części nieuznanej na zasadach określonych w rozporządzeniu.

§ 16. 1. Lekarski egzamin państwowy, zwany dalej „LEP”, oraz lekarsko-dentystyczny egzamin państwowy, zwany dalej „LDEP”, jest składany w formie pisemnego testu jednolitego w całym kraju, ustalanego na każdy termin odrębnie dla lekarzy i lekarzy dentystów.

2. (uchylony).

3. LEP i LDEP odbywają się jednocześnie w całym kraju — LEP w okresie od dnia 15 września do dnia 30 września i od dnia 15 lutego do dnia 28 lutego, LDEP w okresie od dnia 1 września do dnia 15 września i od dnia 1 lutego do dnia 15 lutego.

3a. (uchylony).

3b. (uchylony).

4.(uchylony).

5. Ze względu na liczbę osób przystępujących do LEP albo LDEP liczba miejsc przeprowadzenia egzaminów może być mniejsza niż liczba województw.

6. Egzaminy przeprowadza się zgodnie z regulaminem porządkowym, ustalonym przez dyrektora CEM i zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 16a. 1. Lekarz, lekarz dentysta zamierzający przystąpić odpowiednio do LEP albo LDEP składa wniosek w tej sprawie do dyrektora CEM, w terminie do dnia 30 czerwca albo do dnia 30 grudnia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane:

1) imiona i nazwisko;

2) adres korespondencyjny;

3) numer PESEL, jeżeli posiada;

4) datę urodzenia;

5) miejsce urodzenia;

6) numer dokumentu „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”;

7) numer rejestracyjny izby lekarskiej;

8) nazwę ukończonej uczelni;

9) własnoręczny podpis wnioskodawcy.

3. Formularz wniosku jest generowany elektronicznie i pobierany na stronie internetowej CEM. CEM potwierdza elektronicznie zapisanie zgłoszonych na wniosku danych.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, w wersji papierowej lekarz, lekarz dentysta przesyła do właściwej okręgowej izby lekarskiej.

5. Po upływie terminów, o których mowa w ust. 1, CEM przekazuje elektronicznie dane wskazane w ust. 2 właściwym okręgowym izbom lekarskim.

6. W terminie 7 dni od dnia otrzymania danych okręgowa izba lekarska przekazuje do CEM listę osób, które nie posiadają ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty, prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty, albo będących w trakcie uzyskiwania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty, prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty, wraz z uzasadnieniem, oraz przesyła do CEM złożone wnioski, o których mowa w ust. 4, lub informacje o terminie uzyskania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty, prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty.

7. CEM zawiadamia niezwłocznie osoby niespełniające wymagań niezbędnych do przystąpienia do LEP albo LDEP o braku możliwości składania egzaminu.

§ 16b. 1. Lekarz, lekarz dentysta, który ukończył studia na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym      prowadzonym w polskiej uczelni medycznej w innym języku niż język polski, zamierzający przystąpić do LEP albo LDEP w tym języku, składa do dyrektora CEM wniosek, o którym mowa w § 16a, zawierający dodatkowo wskazanie języka, w którym zamierza składać LEP albo LDEP.

2. Lekarz, lekarz dentysta zamierzający przystąpić do LEP albo LDEP w innym języku niż język polski składa wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 maja albo do dnia 31 października.

3. Przepisy § 16a ust. 3—7 stosuje się odpowiednio.

§ 17. 1. Test przeznaczony na LEP zawiera 200 zadań z zakresu:.

1) chorób wewnętrznych (w tym zadania z zakresu chorób układu sercowo-naczyniowego) — 39 zadań,

2) pediatrii (w tym z zakresu neonatologii) — 29 zadań,

3) chirurgii (w tym z zakresu chirurgii urazowej) — 27 zadań,

4) położnictwa i ginekologii — 26 zadań,

5) psychiatrii — 14 zadań,

6) medycyny rodzinnej — 20 zadań,

7) medycyny ratunkowej i intensywnej terapii — 20 zadań,

8) bioetyki i prawa medycznego — 10 zadań,

9) orzecznictwa lekarskiego — 7 zadań,

10) zdrowia publicznego — 8 zadań

— przy czym wśród zadań z zakresu chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii, położnictwa i ginekologii oraz medycyny rodzinnej znajduje się co najmniej 20 zadań z dziedziny onkologii.

1a. Test przeznaczony na LDEP zawiera 200 zadań z zakresu:

1) stomatologii zachowawczej — 46 zadań,

2) stomatologii dziecięcej — 35 zadań,

3) chirurgii stomatologicznej — 25 zadań,

4) protetyki stomatologicznej — 25 zadań,

5) periodontologii — 14 zadań,

6) ortodoncji — 20 zadań,

7) medycyny ratunkowej — 10 zadań,

8) bioetyki i prawa medycznego — 10 zadań,

9) orzecznictwa lekarskiego — 7 zadań,

10) zdrowia publicznego — 8 zadań

— przy czym wśród zadań z zakresu stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, chirurgii stomatologicznej, periodontologii i ortodoncji co najmniej 20 zadań z dziedziny onkologii.

2. Zadania do testu są opracowywane przez zespoły ekspertów. Członków zespołów powołuje i odwołuje dyrektor CEM spośród osób zaproponowanych przez właściwych konsultantów krajowych, przewodniczących właściwych towarzystw naukowych, Konferencję Rektorów Uczelni Medycznych oraz Naczelną Radę Lekarską.

3. Merytoryczną ocenę zadań, o których mowa w ust. 2, dyrektor CEM powierza ekspertom zaproponowanym przez właściwych konsultantów krajowych.

4. Zadania testowe muszą być zachowane w tajemnicy przez wszystkie osoby uczestniczące w ich opracowaniu, przetwarzaniu i dystrybucji.

§ 18. 1. LEP i LDEP jest przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną.

2. Kandydatów do komisji egzaminacyjnej zgłaszają: Dyrektor CEM, rektorzy wyższych uczelni medycznych lub wyższych uczelni z wydziałem medycznym, wojewodowie i okręgowe rady lekarskie. Zgłoszonych kandydatów akceptuje minister właściwy do spraw zdrowia.

3. Przewodniczącego i członków komisji egzaminacyjnej powołuje i odwołuje dyrektor CEM spośród osób, o których mowa w ust. 2. 

4. W celu przeprowadzenia egzaminu w ustalonych miejscach i terminie dyrektor CEM wyznacza spośród członków komisji egzaminacyjnej, o której mowa w ust. 1, zespoły egzaminacyjne w następującym składzie:

1) przewodniczący zespołu — przedstawiciel CEM;

2) członkowie:

a) przedstawiciel lub przedstawiciele rektora właściwej uczelni medycznej,

b) przedstawiciel lub przedstawiciele właściwego wojewody,

c) przedstawiciel lub przedstawiciele właściwej okręgowej rady lekarskiej.

5. W skład zespołu egzaminacyjnego nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem, krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby przystępującej do LEP/LDEP w danym terminie.

§ 19. Lekarz, lekarz dentysta przystępujący odpowiednio do LEP albo LDEP przedkłada w dniu egzaminu zespołowi egzaminacyjnemu, o którym mowa w § 18 ust. 4:

1) dokument potwierdzający tożsamość;

2) dokument „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”.

§ 19a. Niezwłocznie po zakończeniu egzaminu CEM publikuje na swojej stronie internetowej treść zadań wykorzystanych podczas danego LEP albo LDEP wraz z poprawnymi odpowiedziami.

§ 20. 1. CEM dokonuje obliczenia wyników testu, o którym mowa w § 16 ust. 1. 

2. Za wynik pozytywny uważa się uzyskanie przez lekarza, lekarza dentystę co najmniej 56 % maksymalnej, możliwej do uzyskania liczby punktów z testu, o którym mowa w § 16 ust. 1. 

3. CEM niezwłocznie po obliczeniu wyników LEP oraz LDEP ogłasza je na swojej stronie internetowej, podając nadany przez CEM numer kodowy zdającego oraz wyrażoną w procentach liczbę poprawnie udzielonych odpowiedzi.

4. O wynikach egzaminu CEM zawiadamia ministra właściwego do spraw zdrowia, właściwą okręgową izbę lekarską oraz Wojewódzkie Centra Zdrowia Publicznego, a w odniesieniu do lekarza, o którym mowa w § 2 ust. 2, Wojskową Izbę Lekarską.

5. Wynik LEP i LDEP nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 21. 1. Lekarz, który złożył LEP z wynikiem pozytywnym, otrzymuje świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia. Lekarz dentysta, który złożył LDEP z wynikiem pozytywnym, otrzymuje świadectwo złożenia Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego według wzoru określonego w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

2. Świadectwa, o których mowa w ust. 1, CEM przekazuje lekarzowi, lekarzowi dentyście w terminie do 21 dni od dnia złożenia LEP albo LDEP.

3. Kopię świadectwa, o którym mowa w ust. 1, CEM przekazuje właściwej okręgowej izbie lekarskiej w terminie, o którym mowa w ust. 2. 

4. CEM prowadzi rejestr wydanych świadectw.

§ 22. 1. Lekarz, lekarz dentysta, który nie złożył odpowiednio LEP albo LDEP z wynikiem pozytywnym, może do niego przystąpić ponownie w innym terminie.

2. Lekarz, lekarz dentysta, który złożył odpowiednio LEP albo LDEP z niesatysfakcjonującym go wynikiem, może przystąpić do LEP albo LDEP ponownie w innym terminie.

§ 23. 1. Marszałek województwa, uwzględniając zasady i tryb odbywania stażu, a także przewidywaną liczbę absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-stomatologicznych, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, określa corocznie, w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską, liczbę miejsc dla stażystów w poszczególnych podmiotach uprawnionych, o których mowa w § 5 ust. 1, oraz ustala ogólną liczbę lekarzy i lekarzy stomatologów, którzy mogą w następnym roku kalendarzowym odbywać staż na obszarze danego województwa, z wyjątkiem lekarzy, lekarzy stomatologów powołanych do zawodowej służby wojskowej i zobowiązanych do odbycia stażu.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, marszałek województwa przekazuje corocznie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie do dnia 31 marca.

§ 24. 1. Środki finansowe zapewniające odbycie stażu osobom mającym stałe zamieszkanie na obszarze województwa, z zastrzeżeniem ust. 5, marszałek województwa przekazuje:

1) podmiotowi uprawnionemu, który zawarł z lekarzem, lekarzem stomatologiem umowę na odbycie stażu;

2) podmiotom prowadzącym szkolenie;

3) okręgowym izbom lekarskim.

2. Środki finansowe, które marszałek województwa przekazuje:

1) podmiotowi wymienionemu w ust. 1 pkt 1 – obejmują:

a) wynagrodzenia stażystów oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Fundusz Pracy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o ile podmiot tworzy ten fundusz,

b) ryczałt obejmujący wynagrodzenia koordynatorów, koszty czynności administracyjnych oraz inne koszty wynikające z realizacji przez stażystę programu stażu,

c) w przypadku podmiotu zatrudniającego lekarza dentystę stażystę również dofinansowanie kosztów materiałowych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach realizacji programu przez tego stażystę;

2) podmiotom wymienionym w ust. 1 pkt 2 – obejmują koszty prowadzenia szkoleń, o których mowa w § 1 ust. 3–5, dla stażystów zatrudnionych na obszarze województwa;

3) podmiotom wymienionym w ust. 1 pkt 3 – obejmują koszty czynności administracyjnych niezbędnych do realizacji przez okręgową radę lekarską zadań określonych w rozporządzeniu.

3. Ryczałt, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, ustala się w wysokości 281 zł, od każdego zatrudnionego stażysty, z czego 70 zł przeznacza się na pokrycie kosztów administracyjnych.

4. Wysokość środków finansowych, o których mowa:

1) w ust. 2 pkt 2 – ustala corocznie marszałek województwa w porozumieniu z właściwym podmiotem zobowiązanym do prowadzenia szkolenia;

2) w ust. 2 pkt 3 – ustala się w wysokości 210 zł od każdego członka izby skierowanego do odbycia stażu;

3) w ust. 2 pkt 1 lit. c – 79 zł miesięcznie w przeliczeniu na jednego stażystę.

5. Koszty wszystkich szkoleń, o których mowa w § 1 ust. 3–5, nie mogą przekroczyć kwoty 1 361 zł na jednego stażystę.

6. Osoba przeprowadzająca szkolenie, o którym mowa w § 1 ust. 3–5, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 116 zł za każde 60 minut szkolenia.

7. Środki finansowe, zapewniające odbycie stażu, w przypadku ich niewykorzystania powinny być niezwłocznie zwrócone właściwemu marszałkowi województwa.

§ 25. 1. Do lekarza, lekarza stomatologa powołanego do zawodowej służby wojskowej i zobowiązanego do odbycia stażu nie stosuje się przepisów § 2 ust. 4, § 3 ust. 2, 3 i 5, § 5 oraz § 24 ust. 1 i 5.

2. Lekarz, lekarz stomatolog, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje wynagrodzenie określone przepisami o zawodowej służbie wojskowej i uposażeniu żołnierzy.

§ 26. 1. Lekarz lub lekarz stomatolog, który rozpoczął staż podyplomowy przed dniem 2 lutego 2004 r., odbywa go zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

2. Do lekarza, o którym mowa w ust. 1, stosuje się § 16–22.

§ 27. Przepisy rozporządzenia stosuje się do lekarzy, lekarzy stomatologów, którzy rozpoczęli staż po dniu 2 lutego 2004 r.

§ 28. Użyte w rozporządzeniu w różnych przypadkach i liczbie wyrazy „lekarz stomatolog” i wyrazy „lekarsko-stomatologiczny” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbie wyrazami „lekarz dentysta” i wyrazami „lekarsko-dentystyczny”.

§ 29. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 28, który wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. 4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. (poz. 553)

Załącznik nr 3

WZORY

(PDF)

Załącznik nr 4

WZORY

(PDF)

Załącznik nr 5

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 6

WZÓR

(PDF)

1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 845.

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.

4)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza stomatologa (Dz. U. Nr 54, poz. 571 oraz z 2000 r. Nr 81, poz. 918), które utraciło moc z dniem 2 lutego 2004 r. w związku z wejściem w życie art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 126, poz. 1383 i Nr 154, poz. 1801 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 845).