ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 265) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni (Dz. U. Nr 85, poz. 801) wprowadza się następujące zmiany:

1) w odnośniku nr 2:

a) w lit. a dodaje się pkt 44–46 w brzmieniu:

„44) dyrektywy 2004/59/WE z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/642/EWG w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bromopropylatu (Dz. Urz. UE L 120 z 24.04.2004),

45) dyrektywy 2004/61/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniającej załączniki dyrektyw Rady 86/362/WE, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych środków ochrony roślin zabronionych do stosowania we Wspólnocie Europejskiej (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2004),

46) dyrektywy Komisji 2004/95/WE z dnia 24 września 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifentryny i famoksadonu (Dz. Urz. UE L 301 z 28.09.2004);”,

b) w lit. b dodaje się pkt 33 w brzmieniu:

„33) dyrektywy 2004/61/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniającej dyrektywy 86/362/WE, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie najwyższych poziomów pozostałości dla pestycydów zabronionych do stosowania w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2004);”,

c) w lit. c dodaje się pkt 27 w brzmieniu:

„27) dyrektywy 2004/61/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniającej dyrektywy 86/362/WE,

86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie najwyższych poziomów pozostałości dla pestycydów zabronionych do stosowania w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2004);”;

2) po § 1 dodaje się § 1a—1c w brzmieniu:

„§ 1a. 1. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni, określone w załącznikach do rozporządzenia mają zastosowanie do środków spożywczych przeznaczonych do wywozu do państw niebędących członkami Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin określone w rozporządzeniu nie mają zastosowania w przypadkach, o których mowa w ust. 1, jeżeli:

1) państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej wymaga poddania środka spożywczego pochodzenia roślinnego specjalnej obróbce w celu zapobieżenia wprowadzeniu organizmu szkodliwego na swoje terytorium lub

2) specjalna obróbka, o której mowa w pkt 1, jest konieczna dla ochrony środków spożywczych pochodzenia roślinnego przed organizmami szkodliwymi podczas składowania lub transportu tego środka spożywczego do państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej.

§ 1b. Najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin nie stosuje się, jeżeli środki spożywcze, o których mowa w rozporządzeniu, są przeznaczone do:

1) produkcji artykułów innych niż środki spożywcze przeznaczone do spożycia przez ludzi lub pasz dla zwierząt;

2) siewu lub sadzenia.

§ 1c. 1. W przypadku środków spożywczych suszonych lub przetworzonych, dla których szczegółowe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin nie zostały określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, stosuje się dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin ustalone w tych załącznikach, z tym że poziomy te oblicza się, uwzględniając zagęszczenie wynikające z procesu suszenia albo przetwarzania, a także rozcieńczenie spowodowane przetwarzaniem.

2. W przypadku środków spożywczych wieloskładnikowych, dla których szczegółowe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin nie zostały określone w załącznikach nr 1, 2 i 3 do rozporządzenia, nie mogą one przekroczyć wartości określonych w tych załącznikach, z tym że poziomy te w środkach spożywczych wieloskładnikowych oblicza się, uwzględniając procentowy udział składników w danym środku spożywczym wieloskładnikowym oraz warunki określone w ust. 1.”;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) po tytule dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które nie zostały wymienione w niniejszym załączniku, nie mogą przekraczać poziomu 0,01 mg/kg środka spożywczego.”,

b) w tabeli:

— poz. 1 otrzymuje brzmienie:

— po poz. 1 dodaje się poz. 1a w brzmieniu:

— poz. 7 otrzymuje brzmienie:

— poz. 12 otrzymuje brzmienie:

— poz. 21 otrzymuje brzmienie:

— poz. 28 otrzymuje brzmienie:

— poz. 36 otrzymuje brzmienie:

— poz. 41 otrzymuje brzmienie:

— poz. 46 otrzymuje brzmienie:

— poz. 48 otrzymuje brzmienie:

— poz. 49 otrzymuje brzmienie:

— poz. 50 otrzymuje brzmienie:

— poz. 52 otrzymuje brzmienie:

— poz. 58 otrzymuje brzmienie:

— poz. 71 otrzymuje brzmienie:

— poz. 81 otrzymuje brzmienie:

— poz. 118 otrzymuje brzmienie:

— po poz. 118 dodaje się poz. 118a w brzmieniu:

— poz. 119 otrzymuje brzmienie:

— poz. 145 otrzymuje brzmienie:

— poz. 156 otrzymuje brzmienie:

— uchyla się poz. 157,

— poz. 159 otrzymuje brzmienie:

— poz. 168 otrzymuje brzmienie:

— poz. 193 otrzymuje brzmienie:

— poz. 210 otrzymuje brzmienie:

— po poz. 220 dodaje się poz. 220a w brzmieniu:

— poz. 222 otrzymuje brzmienie:

— poz. 225 otrzymuje brzmienie:

— poz. 232 otrzymuje brzmienie:

— poz. 241 otrzymuje brzmienie:

— dodaje się poz. 295 w brzmieniu:

c) uchyla się uwagi pod tabelą;

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) po tytule dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które nie zostały wymienione w niniejszym załączniku, nie mogą przekraczać poziomu 0,01 mg/kg środka spożywczego.”,

b) w części A w tabeli:

— po poz. 1 dodaje się poz. 1a i 1b w brzmieniu:

— po poz. 23 dodaje się poz. 23a w brzmieniu:

— po poz. 73 dodaje się poz. 73a w brzmieniu:

— po poz. 83 dodaje się poz. 83a w brzmieniu:

— po poz. 121 dodaje się poz. 121a w brzmieniu:

— po poz. 150 dodaje się poz. 150a w brzmieniu:

— dodaje się poz. 202 w brzmieniu:

5) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) po tytule dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które nie zostały wymienione w niniejszym załączniku, nie mogą przekraczać poziomu 0,01 mg/kg środka spożywczego.”,

b) w części A w tabeli:

— po poz. 1 dodaje się poz. 1a w brzmieniu:

— po poz. 8 dodaje się poz. 8a w brzmieniu:

— po poz. 28 dodaje się poz. 28a w brzmieniu:

— po poz. 37 dodaje się poz. 37a i 37b w brzmieniu:

— po poz. 44 dodaje się poz. 44a w brzmieniu:

— dodaje się poz. 59 w brzmieniu:

c) w części B w tabeli po poz. 21 dodaje się poz. 21a w brzmieniu:

§ 2. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych pochodzenia roślinnego lub na ich powierzchni, określone w poz. 28 i 119 tabeli zawartej w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w brzmieniu określonym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się od dnia 26 marca 2005 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).