ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych 2)

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa dopuszczalną zawartość substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w dymie papierosowym, sposób ustalania i wykaz laboratoriów kontrolnych uprawnionych do ustalania zawartości tych substancji, a także treść, formę graficzną i sposób umieszczania ostrzeżeń przed szkodliwością używania tytoniu oraz informacji o zawartości substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w jednym papierosie.

§ 2. 1. Zawartość substancji szkodliwych dla zdrowia w dymie papierosowym papierosów wprowadzanych do obrotu handlowego lub produkowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie może przekraczać następujących wielkości w przeliczeniu na 1 papieros:

1) substancji smolistych – 10 mg;

2) nikotyny – 1 mg;

3) tlenku węgla – 10 mg.

2. Zawartość substancji, o których mowa w ust. 1, oznacza się zgodnie z normami PN-ISO 4387 dla substancji smolistych, PN-ISO 10315 dla nikotyny, PN-ISO 8454 dla tlenku węgla, przy czym prawdziwość informacji na opakowaniach na temat zawartości substancji smolistych i nikotyny będzie sprawdzana zgodnie z normą PN-ISO 8243. Rzeczywista zawartość tlenku węgla, wyrażona w liczbach całkowitych, może różnić się od podanej na opakowaniu o 20%, jeżeli została ustalona jako wartość średnia z prób w różnym czasie, albo o 25%, jeżeli została ustalona na podstawie próby w jednym czasie.

§ 3. 1. Wykaz laboratoriów kontrolnych uprawnionych do ustalania zawartości substancji szkodliwych dla zdrowia w dymie papierosowym, o których mowa w § 2 ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

2. Uznawane są również wyniki badań substancji, o których mowa w § 2 ust. 1, wykonywanych w innych laboratoriach posiadających akredytację w zakresie tych badań uznawaną w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

§ 4. 1. Na jednostkowych opakowaniach papierosów, cygar, cygaretek, tytoni fajkowych, tytoni przeznaczonych do skręcania papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych przeznaczonych do palenia, a także na zbiorczych opakowaniach tych wyrobów, występujących w handlu detalicznym, umieszcza się:

1) ostrzeżenie powszechne o treści: „Palenie zabija” albo „Palenie poważnie szkodzi Tobie i osobom w Twoim otoczeniu”;

2) jedno z następujących ostrzeżeń dodatkowych:

a) „Palacze tytoniu umierają młodziej”,

b) „Palenie tytoniu zamyka naczynia krwionośne i jest przyczyną zawałów serca i udarów mózgu”,

c) „Palenie tytoniu powoduje śmiertelnego raka płuc”,

d) „Palenie tytoniu w czasie ciąży szkodzi Twojemu dziecku”,

e) „Chrońcie dzieci – nie zmuszajcie ich do wdychania dymu tytoniowego”,

f) „Twój lekarz lub farmaceuta pomoże Ci rzucić palenie”,

g) „Palenie tytoniu silnie uzależnia – nie zaczynaj palić”,

h) „Zaprzestanie palenia zmniejsza ryzyko groźnych chorób serca i płuc”,

i) „Palenie tytoniu może spowodować powolną i bolesną śmierć”,

j) „Dzwoniąc pod nr telefonu 0801108108, uzyskasz pomoc w rzuceniu palenia”,

k) „Palenie tytoniu może zmniejszyć przepływ krwi i powodować impotencję”,

l) „Palenie tytoniu przyśpiesza starzenie się skóry”,

m) „Palenie tytoniu może uszkodzić nasienie i zmniejszać płodność”,

n) „Dym tytoniowy zawiera benzen, nitrozoaminy, formaldehyd i cyjanowodór”.

2. Ostrzeżenia powszechne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, umieszcza się na jednej z dwóch największych płaszczyzn opakowania, zapewniając przemienne i regularne występowanie w produkcji i obrocie handlowym jednego i drugiego tekstu.

3. Ostrzeżenia dodatkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, umieszcza się na drugiej z największych, przeciwległej płaszczyźnie opakowania, zapewniając przemienne i regularne występowanie w produkcji i obrocie handlowym każdego z 14 tekstów.

4. Na opakowaniach jednostkowych i na opakowaniach zbiorczych występujących w handlu detalicznym ostrzeżenia powszechne zajmują nie mniej niż 30%, a ostrzeżenia dodatkowe nie mniej niż 40% płaszczyzny opakowania, na której są umieszczane.

5. Przepisów ust. 4 nie stosuje się do opakowań wyrobów tytoniowych przeznaczonych do palenia innych niż papierosy, występujących w handlu detalicznym, których najbardziej widoczne, największe płaszczyzny mają powierzchnie większe niż 75 cm2. Na tych opakowaniach ostrzeżenia zajmują powierzchnie nie mniejsze niż po 22,5 cm2 na każdej z płaszczyzn.

6. Na jednej z dwu bocznych ścian jednostkowego opakowania papierosów umieszcza się informację o zawartości substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w dymie papierosowym o treści: „substancje smoliste: ....mg/papieros; nikotyna: ....mg/papieros; tlenek węgla: ....mg/papieros”, przy czym wyraz „substancje” można zastąpić skrótem „subst.” lub „sub.”. Informacja powyższa zajmuje nie mniej niż 10% płaszczyzny opakowania, na której jest umieszczana.

7. Na opakowaniu tabaki umieszcza się ostrzeżenie o treści: „Ten wyrób tytoniowy może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i powoduje uzależnienie”.

8. Ostrzeżenie, o którym mowa w ust. 7, umieszcza się na największej, najbardziej widocznej powierzchni opakowania jednostkowego w taki sposób, by zajmowało nie mniej niż 30% odpowiedniej powierzchni opakowania.

§ 5. 1. Ostrzeżenia i informacje, o których mowa w § 4, umieszcza się:

1) na trwałych elementach opakowania nieulegających uszkodzeniu lub oddzieleniu podczas otwierania opakowania i w taki sposób, by były one nieusuwalne i niezasłonięte przez inny element graficzny lub jakąkolwiek część opakowania;

2) w prostokątnym polu otoczonym ramką wykonaną linią ciągłą w kolorze czarnym o grubości nie mniejszej niż 3 mm i nie większej niż 4 mm, niekolidującą w żaden sposób z tekstem ostrzeżenia lub podaną informacją, przy czym powierzchnia ramki wliczana jest do całkowitej powierzchni ostrzeżenia.

2. Teksty ostrzeżeń i informacji, o których mowa w § 4, drukuje się bezpośrednio na opakowaniu, w kolorze czarnym na białym tle, pogrubioną czcionką Helvetica, z zachowaniem następujących zasad:

1) tekst informacji, o której mowa w § 4 ust. 6, jest równoległy do najdłuższej krawędzi opakowania;

2) teksty drukuje się małymi literami, z wyjątkiem wielkich liter wymaganych prawidłami pisowni polskiej, w środkowej części pola przeznaczonego dla ostrzeżenia lub informacji;

3) wielkość czcionki i rozmieszczenie tekstu powinno być takie, by tekst zajmował możliwie największą część pola przeznaczonego dla ostrzeżenia lub informacji, z zachowaniem należytej komunikatywności oraz niezbędnych odstępów między wierszami – nie większych niż wysokość liter i nie mniejszych niż połowa wysokości liter;

4) na opakowaniach wyrobów innych niż papierosy teksty ostrzeżeń mogą być umieszczane za pomocą nalepek, pod warunkiem że nalepki będą nieusuwalne.

§ 6. Na informacjach o wyrobach tytoniowych eksponowanych w punktach ich sprzedaży umieszcza się jeden z tekstów ostrzeżeń powszechnych wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 grudnia 1996 r. w sprawie treści, wzorów i sposobu umieszczania napisów ostrzegających przed szkodliwością używania tytoniu oraz informacji o zawartości substancji smolistych i nikotyny, a także w sprawie dopuszczalnej zawartości substancji szkodliwych w wyrobach tytoniowych i sposobu ustalania ich zawartości (Dz. U. Nr 146, poz. 685, z 1997 r. Nr 109, poz. 713 oraz z 2000 r. Nr 92, poz. 1023).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).

2)  Rozporządzenie dokonuje transpozycji dyrektywy 2001/37/WE z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie dostosowania ustaw, rozporządzeń i przepisów administracyjnych państw członkowskich dotyczących produkcji, prezentacji i sprzedaży wyrobów tytoniowych (Dz. Urz. WE L 194 z 18.07.2001, str. 26 i n.).

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 96, poz. 1107 oraz z 2003 r. Nr 229, poz. 2274.