ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń

Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) wykaz świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w pkt 1, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wykaz dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, stosowanych przy udzielaniu:

a) świadczeń zdrowotnych zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane:

— leczenie próchnicy powierzchownej — za każdy ząb,

— całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni,

— całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 2 powierzchniach,

— całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 2 powierzchniach,

— opracowanie i odbudowa rozległego ubytku zęba na 3 powierzchniach,

b) dodatkowych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w pkt 3

— stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) wykaz dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty przysługujących kobietom w ciąży i w okresie połogu, trwającego 42 dni od dnia porodu, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w pkt 5, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 2. Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują zakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane dla tych osób:

1) znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień.

§ 3. Jeżeli wynika to ze wskazań medycznych dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym:

1) do ukończenia 16. roku życia,

2) w stopniu umiarkowanym i znacznym od ukończenia 16. roku do ukończenia 18. roku życia

— przysługują kompozytowe materiały świattoutwardzalne do wypełnień oraz znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych określonych w załącznikach nr 1 i 3 do rozporządzenia, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane dla tych osób, z wyłączeniem procedury wizyty niepołączonej z innymi świadczeniami (tj. pierwszej wizyty dzieci do ukończenia 6. roku życia)

§ 4. 1. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń, o których mowa w § 1 pkt 3–6, jest:

1) w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia – karta ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku nieprzedstawienia karty ubezpieczenia zdrowotnego – dokument stwierdzający tożsamość albo skrócony odpis aktu urodzenia;

2) w odniesieniu do kobiet w ciąży – karta przebiegu ciąży i karta ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku braku karty ubezpieczenia zdrowotnego – dokument stwierdzający tożsamość;

3) w odniesieniu do kobiet w okresie połogu – skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i karta ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku braku karty ubezpieczenia zdrowotnego – dokument stwierdzający tożsamość.

2. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń, o których mowa w § 2 i 3, jest właściwe orzeczenie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92).

3. (uchylony).

§ 5. 1. Rozporządzenie stosuje się do gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty udzielanych po dniu 1 października 2004 r.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2004 r. (poz. 2601)

1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2269 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu bezpłatnych podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń (Dz. U. Nr 115, poz. 1088) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu bezpłatnych dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa i materiałów stomatologicznych przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu, a także określenia rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń (Dz. U. Nr 115, poz. 1089).