ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień

Na podstawie art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień (Dz. U. Nr 237, poz. 2018, z późn. zm. 3) ) w § 1 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu:

„12) przeciw pneumokokom:

a) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia po urazach i z wadami ośrodkowego układu nerwowego przebiegającymi z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego lub chorujące na:

— przewlekłe choroby serca z niewydolnością układu krążenia,

— schorzenia immunologiczno-hematologiczne,

— małopłytkowość idiopatyczną,

— ostrą białaczkę, chłoniaki, sferocytozę wrodzoną,

— asplenię wrodzoną lub po splenektomii,

— zespół nerczycowy o podłożu genetycznie uwarunkowanej strukturopatii,

— pierwotne zaburzenia odporności,

— zakażone HIV,

— przed planowanym przeszczepem lub po przeszczepie szpiku, narządów wewnętrznych lub wszczepieniu implantu ślimakowego,

b) dzieci przedwcześnie urodzone do ukończenia 1 roku życia chore na dysplazję oskrzelowo-opłucną;

13) przeciw ospie wietrznej:

a) dzieci do ukończenia 12 roku życia:

— z upośledzeniem odporności o wysokim ryzyku ciężkiego przebiegu choroby,

— z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji,

— zakażone HIV,

— przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią,

b) dzieci do ukończenia 12 roku życia z otoczenia osób określonych w lit. a

— które nie chorowały na ospę wietrzną.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 r.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 51, poz. 513, z 2005 r. Nr 69, poz. 624, z 2006 r. Nr 36, poz. 254 oraz z 2007 r. Nr 95, poz. 633.