ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia (Dz. U. Nr 267, poz. 2661, z 2006 r. Nr 231, poz. 1687 oraz z 2008 r. Nr 160, poz. 995) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 uchyla się ust. 2;

2) uchyla się § 4 i 5;

3) w § 6:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 1,

b) uchyla się ust. 2;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ceny świadczeń ustala się w wyniku negocjacji ze świadczeniodawcami, biorąc pod uwagę w szczególności:

1) koszty przedstawiane przez świadczeniodawców, uwzględniające koszty przygotowania i wykonania świadczenia;

2) informacje dotyczące kosztów świadczeń będące w dyspozycji ministra;

3) ceny świadczeń określone w umowach zawartych w dwóch poprzednich latach.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Środki publiczne są przekazywane świadczeniodawcom, po przedstawieniu i zaakceptowaniu faktur za udzielone świadczenia oraz rozliczeń sporządzonych według wzoru i w terminach określonych w umowie.

2. Środki publiczne, o których mowa w ust. 1, świadczeniodawca przeznacza wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją umowy.”;

6) uchyla się § 10;

7) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia składa ministrowi sprawozdania z oceny jakości świadczeń, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, do dnia 30 czerwca — za poprzedni rok kalendarzowy.”;

8) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

9) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Umowy zawarte na 2009 r. na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały zawarte, z tym że umowy zawarte na świadczenia, o których mowa w załączniku nr 1 w Ip. 10—13 i 16 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, realizowane są na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2009 r.

§ 3. Do rozliczania i przekazywania środków publicznych za świadczenia udzielone w miesiącu, w którym weszło w życie niniejsze rozporządzenie, stosuje się dotychczasowe przepisy.

§ 4. Przepisy § 1 pkt 8 i 9 stosuje się od dnia 1 kwietnia 2009 r.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2009 r. (poz. 155)

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 22, poz. 120.