ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji

Na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres i tryb udzielania zakładom ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia ubezpieczonego lub osoby, na rzecz której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, zwanych dalej „osobą”, przez zakłady opieki zdrowotnej oraz przez osoby fizyczne wykonujące zawód medyczny w formie indywidualnej lub specjalistycznej praktyki lekarskiej, indywidualnej lub specjalistycznej praktyki pielęgniarki, położnej albo przez grupową praktykę lekarską, grupową praktykę pielęgniarek, położnych, oraz sposób ustalania wysokości opłat za udzielanie tych informacji.

§ 2. 1. Informacje o stanie zdrowia osoby, zwane dalej „informacjami”, obejmują w szczególności:

1) informacje na temat przyczyn hospitalizacji, wykonanych w jej trakcie badań diagnostycznych, informację o wynikach badań diagnostycznych, w tym sekcji zwłok, czynnościach leczniczych, zabiegach, wyniku leczenia i rokowaniach;

2) informacje na temat przyczyn leczenia ambulatoryjnego oraz wykonanych w jego trakcie badań diagnostycznych i ich wyników;

3) informacje wynikające z przeprowadzonych konsultacji leczniczych.

2. Informacje o przyczynach hospitalizacji i leczenia powinny zawierać kod jednostki chorobowej zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych.

3. Informacje udzielane są z wyłączeniem wyników badań genetycznych.

§ 3. Wystąpienie o przekazanie informacji, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, zwanej dalej „ustawą”, powinno zawierać:

1) oznaczenie zakładu ubezpieczeń, adres jego siedziby, a także numer NIP, numer wpisu do rejestru sądowego;

2) podstawę prawną upoważniającą do otrzymania informacji oraz zakres tej informacji;

3) informacje umożliwiające wyszukanie żądanych danych o osobie, w szczególności:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) datę urodzenia,

c) adres zamieszkania,

oraz jeżeli zakład ubezpieczeń posiada:

d) numer identyfikacyjny PESEL lub NIP,

e) serię i numer dokumentu tożsamości;

4) oświadczenie o posiadaniu pisemnej zgody osoby albo jej przedstawiciela ustawowego, o której mowa w art. 22 ust. 3 ustawy.

§ 4. 1. Udostępnianie informacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

2. Informacje podpisuje osoba wykonująca zawód medyczny upoważniona przez podmiot obowiązany do ich przekazania albo osoba wykonująca zawód medyczny obowiązana do ich przekazania.

§ 5. Wysokość opłat za udzielenie informacji o stanie zdrowia osoby określają wspólnie zakład ubezpieczeń oraz podmiot, obowiązany do przekazania informacji, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez ten podmiot niezbędnych do wytworzenia, przekształcenia i udzielenia informacji.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).