ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie utworzenia Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju, zwane dalej „Centrum”.

2. Siedzibą Centrum jest miasto Polanica-Zdrój.

§ 2. Centrum jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, prowadzonym w formie państwowego zakładu budżetowego.

§ 3. 1. Centrum będzie wyposażone w nieruchomości, na których prowadzono inwestycję pod nazwą „Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju”, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782).

2. Mienie ruchome zostanie przekazane do używania protokołem zdawczo-odbiorczym.

§ 4. 1. Podstawową działalnością Centrum jest:

1) udzielanie stacjonarnych i ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych;

2) prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia;

3) inne zadania zlecone przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

2. Szczegółowy zakres zadań zostanie określony w statucie Centrum.

§ 5. Obszar działania Centrum obejmuje cały kraj.

§ 6. Nadzór nad Centrum sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2005 r.


 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382,1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.