ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników, w tym wykaz umiejętności związanych z przetaczaniem krwi i jej składników będących przedmiotem szkolenia, oraz tryb wydawania zaświadczenia o odbytym szkoleniu przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. 1. Szkolenie pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników, zwane dalej „szkoleniem”, odbywa się w zakresie podstawowym oraz uzupełniającym.

2. Szkolenie w zakresie uzupełniającym przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 4 lata.

§ 3. 1. Szkolenie obejmuje część teoretyczną i część praktyczną.

2. Część teoretyczna szkolenia obejmuje podstawy teoretyczne leczenia krwią i jej składnikami.

3. Część praktyczna szkolenia obejmuje w szczególności następujące umiejętności związane z przetaczaniem krwi i jej składników:

1) pobieranie próbek krwi przeznaczonych do badania grup krwi i prób zgodności krwi biorcy i dawcy oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej;

2) postępowanie z pojemnikami zawierającymi krew i jej składniki przeznaczone do przetoczenia;

3) identyfikację biorcy i kontrolę dokumentacji przed przetoczeniem krwi lub jej składników polegającą na porównaniu danych zawartych w wynikach badań krwi i próbie zgodności z danymi biorcy i z danymi na pojemniku z krwią lub jej składnikami;

4) dokonywanie zabiegu przetoczenia krwi i jej składników wykonywanego na zlecenie lekarza;

5) obserwację chorego w trakcie i po przetoczeniu.

4. Szkolenie odbywa się na podstawie opracowanego przez instytut, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy, programu szkolenia podstawowego oraz szkolenia uzupełniającego.

§ 4. Jeżeli jednostka organizacyjna publicznej służby krwi, o której mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4 ustawy, zwana dalej „jednostką”, nie ma możliwości przeprowadzenia szkolenia praktycznego w pełnym zakresie w tej jednostce, to szkolenie może być przeprowadzone w innym zakładzie opieki zdrowotnej, na podstawie zawartego z tym zakładem porozumienia.

§ 5. 1. Kierownik jednostki organizującej szkolenie, w terminie 7 dni od dnia zakończenia szkolenia, wydaje pielęgniarce lub położnej zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane:

1) nazwę jednostki;

2) imię i nazwisko pielęgniarki lub położnej;

3) datę i miejsce urodzenia pielęgniarki lub położnej;

4) adres miejsca zamieszkania pielęgniarki lub położnej;

5) serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pielęgniarki lub położnej;

6) określenie rodzaju szkolenia zgodnie z § 2 ust. 1;

7) termin szkolenia;

8) datę wydania zaświadczenia;

9) podpis kierownika jednostki.

§ 5a. 1.Za szkolenie w zakresie podstawowym, o którym mowa w § 2 ust. 1, uznaje się szkolenie odpowiadające zakresowi określonemu w § 3, ukończone przez pielęgniarkę lub położną po dniu 22 marca 2003 r., potwierdzone zaświadczeniem wydanym bezpośrednio po odbyciu szkolenia przez podmioty przeprowadzające to szkolenie, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy.

2. Pielęgniarki i położne, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do odbycia szkolenia w zakresie uzupełniającym, o którym mowa w § 2 ust. 1, w terminie 4 lat od dnia wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).