ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, zwanych dalej „świadczeniami gwarantowanymi”;

2)   poziom i sposób finansowania świadczeń gwarantowanych.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)   lekarz specjalista — lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;

1a) 3) lekarz w trakcie specjalizacji — lekarza, który:

a)   rozpoczął specjalizację w szczegółowej dziedzinie medycyny przed dniem 30 września 2014 r. — w przypadku posiadania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 oraz art. 16x ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z późn. zm. 4) ), oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę,

b)   ukończył pierwszy rok specjalizacji — w przypadku specjalizacji w innych niż wymienione w lit. a i c dziedzinach medycyny oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę,

c)   ukończył drugi rok specjalizacji — w przypadku specjalizacji w dziedzinie okulistyki lub dermatologii i wenerologii oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę;

2)   dzień — jeden dzień pobytu, którego celem jest leczenie uzdrowiskowe w warunkach stacjonarnych albo jeden dzień w którym wykonywane są zabiegi w warunkach ambulatoryjnych; w przypadku pobytu w warunkach stacjonarnych pierwszy dzień pobytu rozpoczyna się o godzinie 1400, a ostatni kończy się o godzinie 1200;

3)   kierunek leczniczy — rodzaj i zakres świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez zakład lecznictwa uzdrowiskowego wynikający z dostępnych naturalnych surowców leczniczych, warunków klimatycznych i posiadanych urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego;

4) 5) lekarz uzdrowiskowy osób dorosłych — specjalistę lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub specjalistę w dziedzinie fizjoterapii i balneoklimatologii, lub lekarza balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub lekarza balneologii, lub lekarza balneologii i medycyny fizykalnej, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, lub specjalistę lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji medycznej, lub lekarza rehabilitacji, lub lekarza rehabilitacji ogólnej, lub lekarza rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub specjalistę lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych, po kursie z podstaw balneologii, lub specjalistę w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska, po kursie w zakresie podstaw balneologii;

5) lekarz uzdrowiskowy dzieci — specjalistę lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie medycyny fizykalnej i bal-neoklimatologii, lub specjalistę w dziedzinie fizjoterapii i balneoklimatologii, lub lekarza balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub lekarza balneologii, lub lekarza balneologii i medycyny fizykalnej, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, lub specjalistę lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji medycznej, lub lekarza rehabilitacji, lub lekarza rehabilitacji ogólnej, lub lekarza rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub specjalistę lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie pediatrii, po kursie w zakresie podstaw balneologii, lub specjalistę w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska, po kursie w zakresie podstaw balneologii;

6) miejsce udzielania świadczeń — pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu wykonywania świadczeń gwarantowanych;

7) stanowisko wzmożonego nadzoru kardiologicznego — stanowisko wzmożonego nadzoru kardiologicznego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. poz. 452).

§ 3. 1. Świadczenia gwarantowane obejmują:

1)   uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat;

2)   uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 7 do 18 lat;

3)   uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych;

4)   uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych;

5)   uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych;

6)   uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym;

7)   uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym;

8)   uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci.

2. 6) Świadczenia gwarantowane są udzielane w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej, o której mowa w art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 651 i 742 oraz z 2015 r. poz. 1844), w warunkach:

1)   ambulatoryjnych;

2)   stacjonarnych.

3. Czas trwania leczenia uzdrowiskowego wynosi:

1)   27 dni — dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2)   21 dni — dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2–5;

3)   28 dni — dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 i 7;

4)   od 6 do 18 dni — dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w ust. 1 pkt 8.

4. Czas trwania leczenia uzdrowiskowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 6, może być przedłużony jednokrotnie na okres nieprzekraczający czasu określonego odpowiednio w ust. 3 pkt 1–3, za zgodą oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, który potwierdził skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.

5. Zgody, o której mowa w ust. 4, udziela się na wniosek lekarza zakładu lecznictwa uzdrowiskowego nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia wpływu wniosku do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

6. Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.

§ 5. W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobior-cy nieodpłatnie:

1)   badania diagnostyczne;

2)   leki i wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

§ 6. 1. Ustala się następujące poziomy warunków zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym, ze względu na standard pokoju:

1)   poziom I:

a)   pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,

b)   pokój jednoosobowy w studiu;

2)   poziom II — pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego;

3)   poziom III:

a)   pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,

b)   pokój dwuosobowy w studiu;

4)   poziom IV — pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego;

5)   poziom V:

a)   pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,

b)   pokój wieloosobowy w studiu;

6)   poziom VI — pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego.

2. Przez pokój w studiu należy rozumieć jeden z dwóch lub więcej pokoi posiadających wspólną łazienkę i przedpokój.

3. Świadczeniobiorca dokonuje wyboru standardu pokoju, biorąc pod uwagę możliwości świadczeniodawcy.

§ 7. 1. Poziom finansowania przez świadczeniobiorcę kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu w przypadku świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 i 7, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Odpłatność, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stanowi iloczyn liczby dni pobytu i poziomu finansowania przez świadczeniobiorcę częściowych kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Odpłatność ta podlega corocznie waloryzacji o wartość średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

3. Jeżeli pobyt świadczeniobiorcy w sanatorium uzdrowiskowym przypada w dwóch sezonach rozliczeniowych, odpłatność, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oblicza się, uwzględniając odpowiednio liczbę dni przypadającą w danym sezonie rozliczeniowym.

§ 8. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, które stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 października 2013 r.

2. Do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu, do których przepisy dotychczasowe stosuje się do dnia 30 września 2013 r.

3. Przepisy dotychczasowe stosuje się również do kosztów, o których mowa w ust. 2, jeżeli świadczeniobiorca rozpoczął leczenie w sanatorium uzdrowiskowym przed dniem 1 października 2013 r. i kontynuuje to leczenie po tym dniu.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r. 7)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r.

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240,1269,1365,1569,1692,1735,1830, 1844,1893, 1916, 1991 i 1994.

3)    Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Mnistra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. poz. 1963), które weszło w życie z dniem 31 grudnia 2014 r.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1633,1893 i 1991.

5) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. poz. 1779), które weszło w życie z dniem 18 listopada 2015 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 139, poz. 1136 i Nr 223, poz. 1793, z 2010 r. Nr 192, poz. 1285 i Nr 252, poz. 1698, z 2011 r. Nr 206, poz. 1224 oraz z 2012 r. poz. 971), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345).

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. poz. 1245), które weszło w życie z dniem 1 października 2014 r.