ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Na podstawie art. 67l ust. 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zryczałtowane koszty w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, zwanej dalej „wojewódzką komisją”, wynoszą:

1) 83,58 zł za każde zakończone 100 km — w przypadku kosztów podróży osób wezwanych przez wojewódzką komisję;

2) 34,50 zł za każdy nocleg — w przypadku kosztów noclegu osób wezwanych przez wojewódzką komisję;

3) 153,57 zł za każdy dzień — w przypadku utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez wojewódzką komisję;

4) 300 zł — w przypadku kosztów wynagrodzenia za sporządzenie opinii, o której mowa w art. 67i ust. 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z tym że kwota ta ulega zwiększeniu o:

a) 150 zł — w przypadku gdy opinię sporządza osoba z tytułem naukowym profesora,

b) 100 zł — w przypadku gdy opinię sporządza osoba ze stopniem naukowym doktora habilitowanego,

c) 60 zł — w przypadku gdy opinię sporządza osoba ze stopniem naukowym doktora.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i 660 i Nr 234, poz. 1388.