ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 275, poz. 2730 oraz z 2005 r. Nr 46, poz. 442) wprowadza się następujące zmiany:

A. W § 1 w pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22 i 23 w brzmieniu:

„22) neuralgia popótpaścowa przewlekła;

23) wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I — odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II — kauzalgia.”;

B. W załączniku nr 1 do rozporządzenia:

1) w poz. 1 Nowotwory złośliwe:

a) uchyla się Ip. 1,

b) Ip. 2 otrzymuje brzmienie:

TEKST ZMIAN ROZPORZĄDZENIA

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 2005 r.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485.