ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 września 2004 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R, a także szczegółowych zasad i warunków ich przechowywania oraz niszczenia

Na postawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198 i Nr 122, poz. 1143) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) podmioty uprawnione do przechowywania oraz niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R, w przypadku gdy został orzeczony ich przepadek na rzecz Skarbu Państwa w sytuacji gdy nie zostało wszczęte postępowanie karne;

2) szczegółowe zasady i warunki przechowywania oraz niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R, o których mowa w pkt 1.

§ 2. Podmiotami uprawnionymi do przechowywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R, o których mowa w § 1 pkt 1, są jednostki Policji i Straży Granicznej.

§ 3. Podmiotami uprawnionymi do niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R, o których mowa w § 1 pkt 1, są jednostki Policji i Straży Granicznej oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie tej działalności zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm. 2) ).

§ 4. Środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich preparaty oraz prekursory grupy I-R, o których mowa § 1 pkt 1, przechowywane są przez jednostki Policji i Straży Granicznej w sposób zabezpieczający je przed kradzieżą oraz zniszczeniem, w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu, w zamkniętych metalowych szafach lub kasetach przymocowanych w sposób trwały do ścian lub podłogi pomieszczenia.

§ 5. 1. Jednostki Policji i Straży Granicznej prowadzą ewidencję przechowywanych środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, prowadzona jest w formie książki kontroli zatwierdzonej przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, zawierającej:

1) na stronie tytułowej – nazwę i dokładny adres jednostki Policji lub Straży Granicznej;

2) na kolejno ponumerowanych stronach – odrębnie dla każdego środka odurzającego, substancji psychotropowej lub ich preparatów oraz prekursora z grupy I-R:

a) w odniesieniu do przychodu:

– liczbę porządkową,

– datę przyjęcia,

– źródło pochodzenia,

– oznaczenie dokumentu przychodu,

– ilość przyjętą wyrażoną w gramach, kilogramach lub sztukach,

b) w odniesieniu do rozchodu:

– liczbę porządkową,

– datę wydania,

– ilość wydaną wyrażoną w gramach, kilogramach lub sztukach,

– informację dotyczącą powodów wydania,

– imię i nazwisko oraz podpis osoby wydającej,

– imię i nazwisko oraz podpis osoby odbierającej,

c) saldo po przyjęciu lub wydaniu,

d) ewentualne uwagi.

§ 6. 1. Jednostki Policji i Straży Granicznej mogą niszczyć środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich preparaty oraz prekursory grupy I-R, jeżeli posiadają odpowiednie procedury zatwierdzone przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

2. Zasady niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R przez przedsiębiorców, o których mowa w § 3, określają przepisy wydane na podstawie art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956.