ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 139, poz. 1142 i Nr 211, poz. 1637 oraz z 2010 r. Nr 120, poz. 808) w załączniku nr 1 w tabeli „Wykaz świadczeń gwarantowanych w przypadku porad specjalistycznych oraz warunki ich realizacji” lp. 32 otrzymuje brzmienie:


32. Porada specjalistyczna — leczenie osób chorych na AIDS lub nosicieli HIV Personel:

— lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób zakaźnych, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób zakaźnych, oraz

— lekarz specjalista w odpowiedniej dziedzinie medycyny, zgodnie ze wskazaniami klinicznymi lub niezbędny do realizacji ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad osobami chorymi na AIDS lub nosicielami HIV.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

— co najmniej w lokalizacji — zestaw do pobrania materiału zakaźnego do badań, oraz

— w przypadku realizacji świadczenia przez lekarza specjalistę w odpowiedniej dziedzinie medycyny, zgodnie ze wskazaniami klinicznymi lub niezbędnego do realizacji ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad osobami chorymi na AIDS lub nosicielami HIV — wyposażenie zgodnie z warunkami określonymi dla odpowiednich porad specjalistycznych.

Co najmniej dostęp do badań:

— laboratoryjnych i mikrobiologicznych,

— USG,

— RTG.

W przypadku realizacji świadczenia przez lekarza specjalistę w odpowiedniej dziedzinie medycyny, zgodnie ze wskazaniami klinicznymi lub niezbędnego do realizacji ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad osobami chorymi na AIDS lub nosicielami HIV — także zapewnienie badań zgodnie z warunkami określonymi dla odpowiednich porad specjalistycznych.


§ 2. Do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390 i Nr 81, poz. 440.