ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie uznania dziedzin diagnostyki laboratoryjnej za priorytetowe

Na podstawie art. 30a ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529 oraz z 2005 r. Nr 119, poz. 1015) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uznaje się następujące dziedziny diagnostyki laboratoryjnej za priorytetowe:

1) laboratoryjna diagnostyka medyczna;

2) mikrobiologia medyczna;

3) laboratoryjna transfuzjologia medyczna;

4) laboratoryjna genetyka medyczna.

5) cytomorfologia medyczna.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegótowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).