ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Odznakę honorową „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” nadaje się na pisemny wniosek jednostek organizacyjnych Polskiego Czerwonego Krzyża, stowarzyszeń i klubów zrzeszających honorowych dawców krwi oraz jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.

2. Do wniosku załącza się dokument wydany przez jednostkę publicznej służby krwi, potwierdzający oddanie określonej ilości krwi lub odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników.

§ 2.1. Odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, nadawana honorowemu dawcy krwi:

1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, albo

2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników

— ma kształt stylizowanego krzyża o wymiarach 20 x 20 mm w kolorze czerwonym w obramowaniu w kolorze złotym; w środku krzyża, na tle ośmiokąta w kolorze złotym, umieszczona jest biała okrągła tarcza z symbolem Czerwonego Krzyża i napisem w kolorze złotym „HONOROWY DAWCA KRWI PCK”; krzyż zawieszony jest na zawieszce o wymiarach 24 x 5 mm z umieszczonym na czerwonym tle napisem w kolorze złotym „ZASŁUŻONY”.

2. Odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” nadawana honorowemu dawcy krwi:

1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, albo

2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników

— ma kształt rozety o średnicy 25 mm w kolorze białym; wokół jej krawędzi umieszczone są cztery czerwone krople; w środku, na okrągłej białej tarczy symbol Czerwonego Krzyża; w otoku napis w złotym kolorze „HONOROWY DAWCA KRWI PCK”; rozeta zawieszona jest na zawieszce o wymiarach 24 x 5 mm z umieszczonym na czerwonym tle napisem w kolorze złotym „ZASŁUŻONY”.

3. Odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” nadawana honorowemu dawcy krwi:

1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, albo

2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników

— ma kształt rozety o średnicy 27 mm w kolorze złotym; wokół jej krawędzi jest umieszczonych pięć czerwonych serc; w środku, na okrągłej białej tarczy symbol Czerwonego Krzyża; w otoku złoconym napis w kolorze złotym „HONOROWY DAWCA KRWI PCK”; rozeta zawieszona jest na zawieszce o wymiarach 24 x 5 mm z umieszczonym na czerwonym tle napisem w kolorze złotym „ZASŁUŻONY”.

4.  Wzory odznaki honorowej, o której mowa w ust. 1—3, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.1. Osoba wyróżniona otrzymuje legitymację stwierdzającą nadanie odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.

2. Wzory legitymacji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Odznakę honorową „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” nosi się na prawej stronie piersi.

§ 5. Ewidencję nadanych odznak honorowych „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” prowadzi Polski Czerwony Krzyż.

§ 6.1. W razie zgubienia lub zniszczenia odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” może ona zostać ponownie wydana za zwrotem kosztu jej wytworzenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zgubienia lub zniszczenia legitymacji stwierdzającej nadanie odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, z tym że wydanie wtórnika legitymacji następuje nieodpłatnie.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (poz. 1324)

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 września 1999 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” (Dz. U. Nr 84, poz. 939).