ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe

Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uznaje się następujące dziedziny medycyny za priorytetowe:

1) anestezjologia i intensywna terapia;

2) chirurgia onkologiczna;

3) epidemiologia;

4) geriatria;

5) ginekologia onkologiczna;

6) kardiologia;

7) kardiologia dziecięca;

8) medycyna pracy;

9) medycyna ratunkowa;

10) medycyna rodzinna;

11) neonatologia;

12) neurologia dziecięca;

13) onkologia kliniczna;

14) onkologia i hematologia dziecięca;

15) ortopedia i traumatologia narządu ruchu;

16) patomorfologia;

17) pediatria;

18) radiologia i diagnostyka obrazowa;

19) radioterapia onkologiczna;

20) rehabilitacja medyczna;

21) stomatologia dziecięca.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 1, poz. 7).

§ 3. Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 40, poz. 323 i Nr 76, poz. 641.