ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne (Dz. U. Nr 128, poz. 864) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia dodaje się wiersz w brzmieniu:


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach 60 0 60 0 0

2) w załączniku nr 5 do rozporządzenia wiersz dotyczący Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu otrzymuje brzmienie:


Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 222 0 150 40 90 0

3) w załączniku nr 10 do rozporządzenia dodaje się wiersze w brzmieniu:


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku 60 0 0 0 0 0
Collegium Masoviense — Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie 20 0 0 0 0 0

4) w załączniku nr 11 do rozporządzenia dodaje się wiersze w brzmieniu:


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku 0 50 0
Collegium Masoviense — Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie 0 50 0

5) w załączniku nr 16 do rozporządzenia:

a) wiersz dotyczący Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach otrzymuje brzmienie:


Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach 120 0 120 120 120 0

b) dodaje się wiersz w brzmieniu:


Collegium Masoviense — Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie 20 0 0 100 0 0

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857.