ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres świadczeń opieki zdrowotnej polegających na:

a) profilaktycznych badaniach lekarskich w celu wczesnego rozpoznawania chorób, w szczególności chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych,

b) profilaktycznych badaniach lekarskich obejmujących kobiety w ciąży oraz dzieci do ukończenia 6. roku życia, w tym badaniach przesiewowych oraz profilaktycznych badaniach stomatologicznych,

c) promocji zdrowia obejmującej w szczególności kobiety w ciąży oraz dzieci do ukończenia 6. roku życia,

d) badaniach lekarskich prenatalnych (przedurodzeniowych) wykonywanych u płodu i kobiet w okresie ciąży, w szczególności w 1. i 2. trymestrze ciąży, o podwyższonym, w stosunku do populacyjnego, ryzyku wystąpienia choroby lub wady, w tym genetycznej, oraz u kobiet powyżej 40. roku życia;

2) okresy, w których badania wymienione w pkt 1 są przeprowadzane.

§ 2. Zakres profilaktycznych świadczeń opieki zdrowotnej u kobiet w okresie ciąży wraz z okresami ich przeprowadzania jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Zakres profilaktycznych świadczeń opieki zdrowotnej u dzieci do ukończenia 6. roku życia wraz z okresami ich przeprowadzania jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Zakres badań lekarskich prenatalnych (przedurodzeniowych) u kobiet o podwyższonym, w stosunku do populacyjnego, ryzyku wystąpienia choroby lub wady, w tym genetycznej, wraz z okresami ich przeprowadzania jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. 1. W celu profilaktyki chorób nowotworowych narządu rodnego lekarz ginekolog przeprowadza badanie ginekologiczne (we wziernikach i badanie zestawione oraz badanie palpacyjne piersi) u kobiet w wieku powyżej 35 lat w odstępach jednorocznych.

2. W celu profilaktyki raka szyjki macicy, u kobiet od 30. do 59. roku życia, wykonuje się badanie cytologiczne szyjki macicy poprzez pobranie materiału z tarczy części pochwowej i kanału szyjki macicy z oceną według systemu Bethesda.

3. W przypadku prawidłowego wyniku badania, o którym mowa w ust. 2, badanie powtarza się po upływie trzech lat.

§ 6. 1. W celu profilaktyki nowotworów złośliwych lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wykonuje w szczególności:

1) wywiad w kierunku obciążenia rodzinnym występowaniem nowotworów – podczas pierwszej wizyty pacjenta;

2) u kobiet w wieku powyżej 18 lat – instruktaż samobadania piersi przez kobietę;

3) u kobiet w wieku powyżej 35 lat – fizykalne badanie piersi w odstępach jednorocznych;

4) badanie skóry, warg, jamy ustnej i gardła – co roku;

5) badanie per rectum kobiet i mężczyzn powyżej 45. roku życia – co roku.

2. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej informuje pacjentów o zakresie i częstotliwości badań profilaktycznych, o których mowa w ust. 1 oraz § 5 ust. 1 i 2.

§ 7. 1. W celu przeciwdziałania chorobom odtytoniowym lekarz powinien przekazywać informacje dotyczące szkodliwości palenia tytoniu.

2. Lekarz, o którym mowa w ust. 1, określa z osobami uzależnionymi od tytoniu optymalny sposób zwalczania nałogu oraz w trakcie każdej wizyty pacjenta uzależnionego od tytoniu dokonuje oceny postępu walki z nałogiem.

§ 8. W celu przeciwdziałania gruźlicy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej przeprowadza wywiad w kierunku gruźlicy i podejmuje odpowiednie działania profilaktyczne.

§ 9. 1. W celu profilaktyki chorób układu krążenia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wykonuje:

1) wywiad w kierunku obciążenia rodzinnym występowaniem chorób układu krążenia;

2) pomiar ciśnienia tętniczego krwi u osób zgłaszających się z powodu innych dolegliwości niż zaburzenia układu krążenia – przy każdej wizycie;

3) pomiar masy ciała i wzrostu dla wyliczenia wskaźnika masy ciała – co trzy lata u osób z nadwagą lub w wieku powyżej 40 lat.

2. W przypadku gdy wskaźnik masy ciała wynosi ponad 30, lekarz, o którym mowa w ust. 1, dokonuje oceny diety pacjenta i ustala wskazówki dla normalizacji masy ciała.

§ 10. W celu przeciwdziałania chorobom jamy ustnej i zębów lekarz dentysta wykonuje:

1) wywiad stomatologiczny;

2) badanie jamy ustnej i zębów;

3) przekazuje pacjentowi ocenę stanu zdrowia jamy ustnej i zębów, wraz z zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania, w tym instruktaż higieny jamy ustnej.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. (poz. 2740)

1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych, w szczególności badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane (Dz. U. Nr 139, poz. 1337), które traci moc z dniem 31 grudnia 2004 r. na podstawie art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.