ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w Narodowym Funduszu Zdrowia, u świadczeniodawców oraz podmiotów, którym Narodowy Fundusz Zdrowia powierzył wykonywanie niektórych czynności

Na podstawie art. 180 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania kontroli przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej „ministrem”, w zakresie nadzoru nad finansowaniem i realizacją świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

§ 2. Przepisy rozporządzenia stosuje się również do przeprowadzania kontroli przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 3. Rozpoczynając kontrolę, kontroler okazuje upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wraz z legitymacją służbową.

§ 4. 1. Minister zawiadamia jednostkę kontrolowaną o planowanej kontroli najpóźniej w chwili rozpoczęcia czynności kontrolnych.

2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, minister może wystąpić o przygotowanie w szczególności: wskazanych dokumentów, zestawień i obliczeń.

3. Zawiadomienie zawiera:

1) wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli;

2) nazwę jednostki kontrolowanej;

3) przedmiot i zakres kontroli oraz miejsce przeprowadzania kontroli wraz z terminem jej rozpoczęcia i zakończenia.

§ 5. Kontrola przeprowadzana jest w miejscu prowadzenia działalności przez jednostkę kontrolowaną, z zastrzeżeniem § 6, w dniach i godzinach jej pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy.

§ 6. Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane również w siedzibie ministra.

§ 7. 1. Kontroler dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów.

2. Dowodami są w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, opinie biegłych, wyjaśnienia i oświadczenia.

3. Kontroler może żądać sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń sporządzonych na podstawie dokumentów.

4. Zgodność odpisów i wyciągów z oryginałami dokumentów oraz prawidłowość zestawień i obliczeń potwierdza jednostka kontrolowana.

§ 8. 1. Członkowie organów statutowych oraz pracownicy jednostki kontrolowanej udzielają, w wyznaczonym terminie, ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli. Z ustnych wyjaśnień kontroler sporządza protokół, który podpisują kontroler i osoba składająca wyjaśnienia.

2. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez osobę składającą wyjaśnienia, kontroler podpisuje protokół i podaje przyczynę odmowy podpisania protokołu.

3. Każdy może złożyć ustne lub pisemne oświadczenie dotyczące przedmiotu kontroli.

4. Kontroler nie może odmówić przyjęcia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, o ile ma ono związek z przedmiotem kontroli.

§ 9. 1. Kontroler może przeprowadzić oględziny obiektu lub innych składników majątkowych.

2. Oględziny przeprowadza się w obecności kierownika komórki organizacyjnej jednostki kontrolowanej odpowiedzialnego za obiekt lub składniki majątkowe poddane oględzinom, a w razie jego nieobecności – jego zastępcy, osób upoważnionych do jego zastępowania lub upoważnionego pracownika albo innej osoby odpowiedzialnej za obiekt lub składniki majątkowe poddane oględzinom.

3. Z przebiegu i wyniku oględzin sporządza się niezwłocznie protokół, który podpisuje kontroler i osoba obecna przy oględzinach. Przepis § 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 10. 1. W razie podejrzenia, że zachodzi niebezpieczeństwo utraty dowodów, kontroler zabezpiecza je poprzez:

1) zamknięcie i opieczętowanie w oddzielnym pomieszczeniu w miejscu prowadzenia działalności przez jednostkę kontrolowaną;

2) opieczętowanie i oddanie na przechowanie, za pokwitowaniem, jednostce kontrolowanej;

3) zabranie, za pokwitowaniem, dowodów przez kontrolera i przechowywanie ich w siedzibie właściwego ministra.

2. O zwolnieniu dowodów spod zabezpieczenia decyduje minister.

§ 11. Kontroler, w toku kontroli, informuje jednostkę kontrolowaną o nieprawidłowościach i uchybieniach utrudniających sprawne przeprowadzenie kontroli.

§ 12. W razie ujawnienia w toku kontroli okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa, kontroler niezwłocznie zawiadamia na piśmie ministra.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).