ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 111, poz. 653, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych przysługujących świadczeniobiorcy na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 i 5, stosuje się do świadczeń określonych w ust. 1 pkt 6.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Świadczenia gwarantowane, o których mowa w ust. 1 pkt 4, są udzielane przy zastosowaniu leków, dla których ustalono kategorię dostępności refundacyjnej — lek stosowany w chemioterapii zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 oraz z 2012 r. poz. 95 i 742), lub leków sprowadzanych z zagranicy na warunkach i w trybie określonych w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm. 4) ) zawierających substancje czynne z rozpoznaniami według ICD-10 określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w części I „Świadczenia laboratoryjne”:

— w lit. A „Analityka” uchyla się lp. 2,

— w lit. M „Badania genetyczne” w kolumnie 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Poradnia genetyczna z medycznym laboratorium diagnostycznym wpisanym do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych lub medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

2. Personel:

1) lekarz specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej oraz diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej, w przypadku prenatalnej i postnatalnej diagnostyki genetycznej chorób nienowotworowych oraz nowotworów dziedzicznych lub

2) diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej w przypadku diagnostyki genetycznej nabytych zmian nowotworowych lub innych chorób niewymienionych w pkt 1.”,

b) w części II „Badania endoskopowe” uchyla się lp. 6 i 7,

c) w części III „Świadczenia elektrofizjologiczne”:

— po lp. 14 dodaje się lp. 14a w brzmieniu:


14a 89.154 Badanie neurotensjometryczne Pracownia lub gabinet elektrofizjologii lub

poradnia specjalistyczna zgodna z profilem świadczenia gwarantowanego.


— uchyla się lp. 17,

— w lp. 25 kolumny 1-3 otrzymują brzmienie:


25 89.41 Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej

— dodaje się lp. 28-34 w brzmieniu:


28 89.401 Kontrola kieszonki: rozrusznika serca lub kardiowertera-defibrylatora serca lub wszczepialnego rejestratora zdarzeń Poradnia kontroli urządzeń wszczepialnych serca lub pracownia kontroli stymulatorów i kardiowerterów

1. Personel:

1) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii — posiadający doświadczenie i umiejętności w zakresie programowania i rozwiązywania problemów związanych ze stymulacją serca i umiejętności analizy i leczenia zaburzeń rytmu oraz wiedzę z zakresu procedury implantacji;

2) osoba posiadająca umiejętności w zakresie kontroli i programowania wszczepianych urządzeń:

a) pielęgniarka lub

b) osoba, która:

— ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera,

— ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog.

2. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) wielokanałowy elektrokardiograf z możliwością zapisu w czasie rzeczywistym dla oceny rytmu;

2) programatory kompatybilne z urządzeniami kontrolowanymi w danym ośrodku;

3) zestaw instrukcji obsługi stymulatorów i programatorów;

4) zestaw do reanimacji, w tym defibrylator;

5) kompletne bazy danych zawierające numery telefonów wszystkich współpracujących dostawców stymulatorów oraz techników.

3. W lokalizacji:

1) RTG;

2) monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń typu Holter;

3) echokardiografia;

4) kardiowerter-defibrylator zewnętrzny z funkcją stymulacji przezskórnej.

29 89.402 Kontrola stymulatora serca jedno- lub dwujamowego
30 89.403 Kontrola automatycznego kardiowertera-defibrylatora jedno- lub dwujamowego
31 89.404 Kontrola stymulatora resynchronizującego serca [CRT-P]
32 89.405 Kontrola automatycznego kardiowertera-defibrylatora jedno- lub dwujamowego z oceną zdarzeń arytmicznych
33 89.406 Kontrola automatycznego kardiowertera-defibrylatora z funkcją stymulacji resynchronizującej komory [CRT-D]
34 89.407 Kontrola automatycznego kardiowertera-defibrylatora z funkcją stymulacji resynchronizującej z oceną zdarzeń arytmicznych komory [CRT-D]


d) w części IV „Świadczenia ultrasonograficzne”:

— po lp. 16 dodaje się lp. 16a w brzmieniu:


16a 88.764 USG transwaginalne Personel:

1) lekarz specjalista, który ukończył specjalizację obejmującą swoim programem nabycie umiejętności wykonywania badań ultrasonograficznych w określonym zakresie, lub

2) lekarz posiadający udokumentowane potwierdzenie umiejętności wykonywania określonych badań ultrasonograficznych.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) ultrasonograf — z możliwością badania w prezentacji B w czasie rzeczywistym, posiadający opcje (oprogramowanie) dostosowane do zakresu badania, wyposażony w specjalistyczne głowice właściwe dla zakresu badania;

2) urządzenie do rejestracji obrazu lub drukarka do USG.


— w lp. 23 kolumny 1-3 otrzymują brzmienie:


23 88.790 USG węzłów chłonnych

— w lp. 33 w części: „Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną” w kolumnie 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) głowice do prezentacji B do badań morfologicznych gałki ocznej o częstotliwości nie niższej niż 10 MHz lub do oceny struktur tkankowych oczodołu o częstotliwości nie niższej niż 7,5 MHz;”,

— w lp. 36 w części: „Zakres świadczenia” w kolumnie 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Istotą badania jest porównanie obrazu echokardiograficznego spoczynkowego i w trakcie obciążenia farmakologicznego dobutaminą lub innymi lekami podanymi drogą dożylną albo po obciążeniu wysiłkiem na bieżni lub ergometrze rowerowym.”,

e) w części VI „Świadczenia tomografii komputerowej”:

— po lp. 24 dodaje się lp. 24a-24d w brzmieniu:


24a 88.301 TK kończyny górnej bez kontrastu Personel:

1) lekarz:

a) specjalista w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, lub

b) specjalista w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej oraz:

— lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub

— lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, lub rentgenodiagnostyki;

2) osoba, która ukończyła:

a) studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera lub

b) szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog;

3) co najmniej 1 pielęgniarka.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) aparat wielowarstwowy o skanie od 1s/360/ i zdolności rozdzielczej wysokokontrastowej w płaszczyźnie x,y min. 15 par linii/ cm dla skanu 360, średnica okola min. 70 cm;

2) dodatkowa konsola robocza (MPR, MIP, CTA, 3D SSD, 3D VRT, analiza naczyniowa, wirtualna kolonoskopia);

3) strzykawka automatyczna do podania środka kontrastowego;

4) urządzenie do rejestracji obrazów uzyskanych w trakcie badania.

Pozostałe wymagania:

1) Lp. 21 — nie obejmuje: głowy;

2) Lp. 22 — nie obejmuje: tętnic wieńcowych;

3) Lp. 23 — obejmuje: pacjentów po zabiegach koronoplastyki lub wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych;

4) Lp. 26 — wirtualna kolonoskopia u pacjentów, u których warunki anatomiczne uniemożliwiają wykonanie kolonoskopii klasycznej.

24b 88.302 TK kończyny górnej bez kontrastu i z kontrastem
24c 88.303 TK kończyny dolnej bez kontrastu
24d 88.304 TK kończyny dolnej bez kontrastu i z kontrastem

— w lp. 26 kolumny 1-3 otrzymują brzmienie:


26 88.305 TK — wirtualna kolonoskopia

f) w części VII „Świadczenia medycyny nuklearnej” w lp. 8 w kolumnach 2 i 3 uchyla się:


brak kodu Scyntygrafia z zastosowaniem pochodnych cholesterolu
brak kodu Scyntygrafia z zastosowaniem znakowanych aerozoli

g) w części IX „Inne świadczenia diagnostyczne”:

— lp. 1 otrzymuje brzmienie:


1 99.9958 Badanie antygenów zgodności tkankowej wykonywane w celu typowania spokrewnionych dawców szpiku lub komórek krwiotwórczych Medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Personel: lekarz specjalista w dziedzinie immunologii klinicznej lub lekarz specjalista w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, lub diagnosta laboratoryjny.

Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

1) mikroskop odwrócony;

2) pipety automatyczne o różnej objętości;

3) wirówka preparatywna;

4) wirówka szybkoobrotowa;

5) aparat do elektroforezy;

6) system do wizualizacji żeli;

7) termocykler.

Świadczenie obejmuje poszukiwanie dawcy spokrewnionego polegające na typowaniu antygenów lub specyficzności HLA oraz jest wykonywane w celu diagnostyki spondyloartropatii.

Badanie antygenów zgodności tkankowej wykonywane w celu typowania spokrewnionych żywych dawców wątroby lub nerki
Badanie antygenów zgodności tkankowej wykonywane w celu diagnostyki spondyloartropatii

— lp. 3 otrzymuje brzmienie:


3 99.8300 Badanie materiału biologicznego — posiew jakościowy wraz z identyfikacją drobnoustroju i antybiogram — diagnostyka Mycobacterium tuberculosis Medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

— po lp. 13 dodaje się lp. 13a w brzmieniu:


13a 99.808 Ocena działania czynników wywołujących nadwrażliwość niewymienioną gdzie indziej Gabinet lub poradnia specjalistyczna, zgodne z profilem świadczeń gwarantowanych.

— w lp. 15 kolumny 1-3 otrzymują brzmienie:


15 88.981 Dwufotonowa absorbcjometria (densytometria z kości udowej lub kręgosłupa)

— lp. 28 otrzymuje brzmienie:


28 89.381 Badanie objętości płuc metodą pletyzmograficzną Stosowanie zaleceń Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (Pneumonol Alergol.Pol. 2006, 74 supl. 1).

— po lp. 28 dodaje się lp. 28a-28d w brzmieniu:


28a 89.383 Badanie spirometryczne Stosowanie zaleceń Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (Pneumonol Alergol.Pol. 2006, 74 supl. 1).
28b 89.384 Badanie zdolności dyfuzyjnej płuc
28c 89.386 Badanie spirometryczne z próbą rozkurczową
28d 89.387 Badanie spirometryczne

z 6-minutowym testem chodu


— w lp. 30 kolumny 1-3 otrzymują brzmienie:


30 99.9953 Dermatoskopia

— po lp. 30 dodaje się lp. 30a w brzmieniu:


30a 99.9954 Wideodermatoskopia Pracownia lub gabinet lub poradnia specjalistyczna, zgodne z profilem świadczeń gwarantowanych.

— uchyla się lp. 31,

— po lp. 31 dodaje się lp. 31a-31e w brzmieniu:


31a 99.9970 Gustometria swoista Pracownia lub gabinet lub poradnia specjalistyczna, zgodne z profilem świadczeń gwarantowanych.
31b 99.9971 Elektrogustometria
31c 99.9975 Olfaktometria podmuchowa
31d 99.9976 Psychofizyczny test identyfikacji zapachów
31e 99.9977 Badanie węchu zestawem markerów

— w lp. 38 kolumny 1-3 otrzymują brzmienie:


38 95.1908 Keratometria

— po lp. 38 dodaje się lp. 38a w brzmieniu:


38a 95.1909 Wideokeratografia Pracownia lub gabinet lub poradnia specjalistyczna, zgodne z profilem świadczeń gwarantowanych.

— w lp. 48-51 w kolumnie 4 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub chirurgii, lub chirurgii ogólnej, lub pediatrii, lub chirurgii dziecięcej, lub otorynolaryngologii, lub otorynolaryngologii dziecięcej, lub, w przypadku świadczenia gwarantowanego określonego w lp. 49, chorób płuc;”,

— dodaje się lp. 52 i lp. 53 w brzmieniu:


52 07.191 Testy stymulacji lub hamowania z hormonami podwzgórzowymi lub przysadkowymi lub ich analogami Pracownia lub gabinet lub poradnia specjalistyczna, zgodne z profilem świadczeń gwarantowanych.
53 07.199 Hormonalne testy dynamiczne, inne

4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w części B „Zabiegi w zakresie narządu wzroku”:

— w lp. 38-43 kolumna 4 otrzymuje brzmienie:

„Poradnia okulistyczna albo poradnia chirurgii ogólnej, albo poradnia chirurgii onkologicznej, albo poradnia chirurgii plastycznej, albo poradnia chirurgii dziecięcej, albo, w przypadku świadczeń gwarantowanych określonych w lp. 39-42, poradnia onkologiczna.”,

— po lp. 47 dodaje się lp. 47a i lp. 47b w brzmieniu:


47a 12.75 Gonioplastyka laserowa

1. Poradnia okulistyczna.

2. Pozostałe wymagania:

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy;

2) wyposażenie aparaturowe odpowiednie do wykonywanej procedury.

47b 12.76 Trabekuloplastyka laserowa

b) w części C „Zabiegi w zakresie jamy ustnej, gardła i krtani”:

— w lp. 60-88 w kolumnie 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Poradnia otolaryngologiczna albo poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej, albo poradnia chirurgii ogólnej, albo poradnia chirurgii onkologicznej, albo poradnia chirurgii plastycznej, albo poradnia chirurgii dziecięcej, albo, w przypadku świadczeń gwarantowanych określonych w lp. 83 i 88, poradnia onkologiczna.”,

— uchyla się lp. 89,

c) w części E „Zabiegi w zakresie narządu słuchu” w lp. 113-116 w kolumnie 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Poradnia otolaryngologiczna albo poradnia chirurgii ogólnej, albo poradnia chirurgii dziecięcej, albo poradnia chirurgii onkologicznej, albo, w przypadku świadczeń gwarantowanych określonych w lp. 113, 115 i 116, poradnia onkologiczna.”,

d) w części F „Zabiegi w zakresie nosa”:

— w lp. 129-141 w kolumnie 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Poradnia otolaryngologiczna albo, w przypadku świadczeń gwarantowanych określonych w lp. 135 i 138, poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej.”,

— w lp. 142-149 w kolumnie 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Poradnia otolaryngologiczna albo poradnia chirurgii ogólnej, albo poradnia chirurgii onkologicznej, albo poradnia chirurgii plastycznej, albo poradnia chirurgii dziecięcej, albo poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej, albo, w przypadku świadczeń gwarantowanych określonych w lp. 142 i 143, poradnia onkologiczna.”,

e) w części I „Zabiegi w zakresie przewodu pokarmowego”:

— uchyla się lp. 172,

— w lp. 186-196 w kolumnie 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Poradnia chirurgii ogólnej, albo chirurgii dziecięcej albo chirurgii onkologicznej albo proktologiczna, albo gastroenterologiczna, albo, w przypadku świadczeń gwarantowanych określonych w lp. 186-190 i 194-196, poradnia onkologiczna.”,

f) część O „Zabiegi w zakresie układu moczowego” otrzymuje brzmienie:


O. Zabiegi w zakresie układu moczowego
302 60.113 Przezskórna biopsja gruczołu krokowego (nakłucie przez krocze)

1. Poradnia urologiczna albo poradnia urologiczna dla dzieci, albo poradnia onkologiczna.

2. Inne wymagania: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

302a 60.111 Biopsja stercza przezodbytnicza wielomiejscowa

1. Poradnia urologiczna albo poradnia urologiczna dla dzieci.

2. Inne wymagania: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

303 57.32 Cystoskopia przezcewkowa
304 58.22 Inna uretroskopia
305 64.21 Wycięcie lub biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia
306 64.41 Szycie rany prącia
306a 64.0 Operacja stulejki

1. Poradnia urologiczna albo poradnia urologiczna dla dzieci, albo poradnia chirurgii dziecięcej.

2. Inne wymagania: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

307 97.611 Usunięcie cewnika z nefrostomii i pielostomii

1. Poradnia urologiczna albo poradnia urologiczna dla dzieci.

2. Inne wymagania: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

308 97.612 Wymiana cewnika w nefrostomii i pielostomii
309 57.029 Usunięcie skrzepów z pęcherza bez nacięcia — inne
310 99.2900 Wlew do pęcherza moczowego szczepionki BCG

1. Poradnia urologiczna albo poradnia urologiczna dla dzieci, albo poradnia onkologiczna.

2. Inne wymagania: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.


g) w części S „Zabiegi w zakresie układu limfatycznego” po lp. 342 dodaje się lp. 342a w brzmieniu:


342a 40.10 Biopsja węzła chłonnego (węzłów chłonnych)

1. Poradnia zgodna z profilem świadczeń gwarantowanych.

2. Pozostałe wymagania:

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy;

2) obowiązuje dalsza diagnostyka materiału tkankowego.


h) w części T „Zabiegi chirurgiczne” po lp. 357 dodaje się lp. 357a w brzmieniu:


357a 86.054 Usunięcie ciała obcego ze skóry i tkanki podskórnej z nacięciem

1. Poradnia zgodna z profilem świadczeń gwarantowanych.

2. Pozostałe wymagania: gabinet diagnostyczno-zabiegowy.


i) w części U „Inne procedury”:

— uchyla się lp. 372,

— po lp. 383 dodaje się lp. 383a w brzmieniu:


383a 60.15 Biopsja tkanek okołosterczowych Poradnia zgodna z profilem świadczeń gwarantowanych.

— po lp. 406 dodaje się lp. 406a w brzmieniu:


406a 99.2909 Wlew dożylny innej substancji leczniczej Poradnia zgodna z profilem świadczeń gwarantowanych.

— lp. 408 otrzymuje brzmienie:


408 99.9959 Płukanie długoterminowego implantowanego podskórnie zestawu typu „PORT” wraz z cewnikiem umieszczonym w żyle centralnej

1. Poradnia chirurgii onkologicznej albo poradnia onkologiczna, albo poradnia hematologiczna, albo poradnia onkologii i hematologii dziecięcej, albo poradnia położniczo-ginekologiczna, albo poradnia chirurgii klatki piersiowej, albo poradnia chirurgii ogólnej, albo poradnia chirurgii dziecięcej, albo poradnia chorób płuc, albo poradnia chorób płuc dla dzieci, albo poradnia leczenia mukowiscydozy.

2. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.


5) w załączniku nr 5 do rozporządzenia:

a) w lp. 1:

— w części: „Personel” kolumna 5 otrzymuje brzmienie:

„1) lekarze — w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym czasowi pracy ośrodka prowadzącego dializy otrzewnowe:

a) lekarz specjalista w dziedzinie nefrologii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii — równoważnik co najmniej jednego etatu, oraz

b) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub

c) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii (dotyczy leczenia dzieci);

2) pielęgniarki posiadające potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem przeszkolenie w ośrodku prowadzącym dializy otrzewnowe — w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym czasowi pracy ośrodka prowadzącego dializy otrzewnowe.”,

— w części: „Pozostałe wymagania” w kolumnie 5 w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) monitorowanie i leczenie niedokrwistości — środki stymulujące erytropoezę, podawane w dawce zapewniającej uzyskanie i utrzymanie stężenia hemoglobiny w zakresie 10-12 g/dl u co najmniej 65% dializowanych stale w stacji dializ.”,

b) w lp. 2:

— w części: „Personel” kolumna 5 otrzymuje brzmienie:

„1) lekarze — w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym czasowi pracy stacji dializ:

a) specjalista w dziedzinie nefrologii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii — co najmniej równoważnik 1 etatu oraz

b) specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub

c) specjalista w dziedzinie pediatrii;

2) pielęgniarki posiadające potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem przeszkolenie w stacji dializ — w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym czasowi pracy stacji dializ.”,

— w części: „Pozostałe wymagania” w kolumnie 5:

— — ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zapewnienie realizacji badań diagnostycznych zlecanych dlaustalenia rozpoznania lub monitorowania przebiegu leczenia:

1) wywiad, badanie przedmiotowe przed, w trakcie i po hemodializie;

2) morfologia krwi pełna, w tym poziom hemoglobiny we krwi (oznaczenie w środku tygodnia) — co najmniej jeden raz w miesiącu;

3) badania biochemiczne — sód, potas, wapń, fosfor, spKt/V lub URR — przynajmniej raz w miesiącu; transaminazy, fosfataza alkaliczna, wysycenie transferryny — co najmniej raz na 3 miesiące; PTH, ferrytyna — co najmniej raz na 6 miesięcy;

4) badania bakteriologiczne (posiewy krwi) — w zależności od potrzeb;

5) badania wirusologiczne — przy rozpoczynaniu dializowania każdy pacjent powinien mieć wykonane oznaczenia AgHBs, anty-HBc (w przypadku wyników ujemnych — miano anty-HBs); anty-HCV, HCV-PCR, anty-HIV, u osób bez objawów zakażenia HBV lub HCV — oznaczenia anty-HBs, AgHBs i anty-HCV oraz HCV-PCR powinny być powtarzane, w zależności od statusu wirusologicznego pacjenta, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami;

6) badanie EKG — w zależności od potrzeb;

7) badanie Rtg klatki piersiowej — co najmniej raz w roku;

8) badanie USG — w zależności od potrzeb.”,

— — w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

Świadczenie dotyczy świadczeniobiorców objętych programem przewlekłego leczenia nerkozastępczego oraz świadczeniobiorców z ostrym pogorszeniem ubytku filtracji kłębuszkowej wymagającym czasowego stosowania programu hemodializy.”,

— — w ust. 3 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) monitorowanie i leczenie niedokrwistości — środki stymulujące erytropoezę, podawane w dawce zapewniającej uzyskanie i utrzymanie stężenia hemoglobiny w zakresie 10-12 g/dl u co najmniej 65% dializowanych stale w stacji dializ;”,

c) w lp. 3 kolumny 2 i 3 otrzymują brzmienie:


93.964 Tlenoterapia w warunkach domowych

d) w lp. 15 kolumny 2 i 3 w zakresie pkt 1 otrzymują brzmienie:


92.521

1) Leczenie izotopowe chorób nienowotworowych tarczycy


e) w lp. 18 kolumny 2 i 3 otrzymują brzmienie:


Brachyterapia standardowa
92.410 Wlew koloidalnego radioizotopu do jam ciała
92.411 Trwałe wszczepienie źródeł radioizotopowych
92.412 Brachyterapia śródtkankowa — planowanie standardowe
92.421 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa — planowanie standardowe
92.431 Brachyterapia wewnątrzjamowa — planowanie standardowe
92.451 Brachyterapia powierzchniowa — planowanie standardowe

f) w lp. 19 kolumny 2 i 3 otrzymują brzmienie:


Brachyterapia z planowaniem 3D
92.413 Brachyterapia śródtkankowa — planowanie 3D
92.414 Brachyterapia śródtkankowa — planowanie 3D pod kontrolą obrazowania
92.422 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa — planowanie 3D
92.423 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa — planowanie 3D pod kontrolą obrazowania
92.432 Brachyterapia wewnątrzjamowa — planowanie 3D
92.433 Brachyterapia wewnątrzjamowa — planowanie 3D pod kontrolą obrazowania
92.452 Brachyterapia powierzchniowa — planowanie 3D

g) dodaje się lp. 20 w brzmieniu:


20. 99.218 Domowa antybiotykoterapia dożylna w leczeniu zaostrzeń choroby oskrzelowo-płucnej u pacjentów z mukowiscydozą

Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie

Wymagania formalne

1. Oddział szpitalny o profilu:

1) choroby płuc;

2) choroby wewnętrzne;

3) gastroenterologia;

4) pediatria.

2. Apteka szpitalna.

Personel

1. Lekarze: równoważnik co najmniej 2 etatów specjaliści w dziedzinie:

1) chorób wewnętrznych lub

2) chorób płuc, lub

3) gastroenterologii, lub

4) pediatrii

— posiadający doświadczenie w leczeniu chorych na mukowiscydozę.

2. Pielęgniarki: równoważnik co najmniej 2 etatów, posiadające doświadczenie w zakresie prowadzenia antybiotykoterapii dożylnej u chorych na mukowiscydozę.

3. Farmaceuta.

Organizacja

udzielania świadczeń

Poradnia chorób wewnętrznych lub poradnia pediatryczna, poradnia chorób płuc, lub poradnia chorób płuc dla dzieci, lub poradnia gastroenterologii, lub poradnia gastroenterologii dla dzieci, lub poradnia leczenia mukowiscydozy z oddziałem szpitalnym — w lokalizacji.
Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1) zestawy do wlewów dożylnych;

2) środki dezynfekcyjne;

3) strzykawki;

4) igły;

5) ampułkostrzykawka z epinefryną;

6) pulsoksymetr.

Zapewnienie

realizacji badań

1) laboratoryjnych,

2) mikrobiologicznych,

3) czynnościowych płuc,

4) RTG klatki piersiowej — w razie potrzeby.

Pozostałe wymagania

1. Świadczenie polega na dożylnym podawaniu, w warunkach domowych, wybranych antybiotyków stosowanych w przebiegu leczenia zaostrzeń choroby oskrzelowo-płucnej u pacjentów chorujących na mukowiscydozę w wieku powyżej 1 roku życia wraz z kompleksową opieką nad pacjentem polegającą na:

1) przygotowaniu pacjenta oraz opiekunów do leczenia dożylnego antybiotykami w warunkach domowych;

2) zapewnieniu ciągłego kontaktu telefonicznego pacjenta lub opiekunów z ośrodkiem prowadzącym leczenie;

3) realizacji programu badań kontrolnych zgodnie z terminarzem wizyt;

4) dostarczeniu preparatów, sprzętu, niezbędnych środków opatrunkowych;

5) zapewnieniu opieki pielęgniarskiej lub dostępu do hospicjum domowego w miejscu zamieszkania pacjenta lub konsultacji lekarskiej w razie wystąpienia powikłań niewymagających leczenia szpitalnego;

6) zapewnieniu leczenia szpitalnego lub konsultacji specjalistycznej w ośrodku przeprowadzającym leczenie w przypadku podejrzenia lub wystąpienia powikłań wymagających leczenia szpitalnego lub konieczności modyfikacji leczenia;

7) wizycie kontrolnej w ośrodku po zakończeniu zalecanego okresu antybiotykoterapii dożylnej obejmującej co najmniej:

a) badanie podmiotowe i przedmiotowe,

b) określenie wskaźników życiowych (tętno, częstość oddechów, ciśnienie tętnicze),

c) oznaczenie wysycenia tlenem krwi tętniczej mierzonym pulsoksymetrycznie,

d) badanie spirometryczne (dla dzieci powyżej 6 roku życia),

e) ocenę wskaźników stanu zapalnego (badania analityczne krwi).

2. Wskazaniem do leczenia antybiotykoterapią dożylną u chorych na mukowiscydozę, u których zastosowanie doustnej antybiotykoterapii nie gwarantuje wystarczającej skuteczności leczenia, jest zaostrzenie choroby oskrzelowo-płucnej rozpoznane na podstawie posiewu

i lekowrażliwości oraz stwierdzenie co najmniej czterech z poniższych objawów:

1) nasilenie kaszlu;

2) zwiększenie ilości wykrztuszanej wydzieliny lub zmiana jej charakteru na bardziej ropny;

3) duszność, świszczący oddech, nieproduktywny kaszel;

4) stwierdzenie w badaniu przedmiotowym nowych zmian osłuchowych;

5) nowe zmiany w badaniu radiologicznym lub progresja zmian wcześniej istniejących;

6) wyhodowanie nowych patogenów w materiale z układu oddechowego, szczególnie Pseudomonas aeruginosa;

7) pogorszenie wskaźników spirometrycznych;

8) nasilenie hipoksemii lub hiperkapnii (pulsoksymetria, gazometria);

9) utrata łaknienia;

10) ubytek masy ciała;

11) pogorszenie tolerancji wysiłku;

12) gorączka lub stany podgorączkowe;

13) podwyższenie wskaźników stanu zapalnego (leukocytoza, OB, CRP).

3. Kryteria włączenia:

1) wiek powyżej 1 roku;

2) rozpoznanie mukowiscydozy (zgodne ze standardami Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy);

3) zaostrzenie choroby oskrzelowo-płucnej (zgodne ze standardami Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy);

4) brak objawów uczulenia na zalecane antybiotyki;

5) brak powikłań po podaniu 1-3 pierwszych dawek antybiotyku w warunkach szpitalnych;

6) pozytywna ocena pielęgniarska lub lekarska, dotycząca możliwości prowadzenia dożylnej antybiotykoterapii w warunkach domowych oraz poprawne podanie leku w oddziale przez pacjenta lub opiekuna;

7) zgoda pacjenta lub opiekuna pacjenta małoletniego na przeprowadzenie domowego leczenia antybiotykiem dożylnym.

4. Kryteria wyłączenia:

1) wiek poniżej 1 roku życia;

2) wystąpienie uczulenia na antybiotyki;

3) cukrzyca wymagająca nadzoru specjalistycznego w trakcie leczenia zaostrzenia choroby oskrzelowo-płucnej;

4) brak współpracy pacjenta lub opiekunów pacjenta małoletniego w zakresie prowadzenia dożylnej antybiotykoterapii domowej;

5) negatywna ocena pielęgniarska lub lekarska dotycząca możliwości prowadzenia dożylnej antybiotykoterapii w warunkach domowych;

6) wystąpienie uczulenia lub innych poważnych działań niepożądanych w trakcie leczenia;

7) uszkodzenie nerek;

8) rezygnacja pacjenta lub opiekunów pacjenta.

5. W leczeniu stosuje się substancje czynne zalecane w wytycznych Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy.


6) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 stycznia 2013 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 1 lit. a i lit. c oraz pkt 6 niniejszego rozporządzenia, stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 lipca 2012 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. (poz. 1108)

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 123 i 1016.

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1225, Nr 235, poz. 1394, Nr 244, poz. 1459 i Nr 269, poz. 1594.

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696.