ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 września 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych

Na podstawie art. 25d ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych;

2) wzory wniosku o wpis do rejestru:

a) indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

b) indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

c) grupowych praktyk pielęgniarek, położnych, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

3) wzory zaświadczeń o wpisie do rejestru:

a) indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, stanowiące załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia,

b) indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych, stanowiące załączniki nr 6 i 7 do rozporządzenia,

c) grupowych praktyk pielęgniarek, położnych, stanowiące załączniki nr 8 i 9 do rozporządzenia;

4) sposób prowadzenia rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych.

§ 2. 1. Pielęgniarka, położna, która zamierza wykonywać indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarek, położnych w kilku dziedzinach pielęgniarstwa, składa jeden wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. b.

2. Pielęgniarki, położne posiadające specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, które zamierzają udzielać świadczeń zdrowotnych w różnych dziedzinach pielęgniarstwa w ramach grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, składają jeden wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. c.

3. Pielęgniarka, położna lub pielęgniarki, położne, które zamierzają wykonywać równocześnie indywidualną praktykę pielęgniarek, położnych i indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarek, położnych i udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki pielęgniarek, położnych w celu uzyskania wpisów do odpowiednich rejestrów, składają odrębne wnioski dla każdej z tych praktyk.

4. Pielęgniarki, położne, które zamierzają wykonywać indywidualną praktykę pielęgniarek, położnych, indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarek, położnych lub udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki pielęgniarek, położnych w kilku pomieszczeniach, mają obowiązek przedstawić dane o każdym z tych pomieszczeń, jego wyposażeniu w aparaturę, produkty lecznicze, wyroby medyczne i sprzęt medyczny oraz odrębną opinię, o której mowa w art. 25 ust. 5a pkt 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zwanej dalej „ustawą”.

§ 3. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku o wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych, grupowych praktyk pielęgniarek, położnych wraz z dokumentami, o których mowa w art. 25 ust. 5a i 6 lub art. 25a ust. 5 i 6 ustawy, deleguje przedstawiciela okręgowej rady pielęgniarek i położnych posiadającego specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, w której ma być wykonywana praktyka, w celu dokonania oceny pomieszczeń, urządzeń, sprzętu medycznego oraz aparatury medycznej i sporządzenia opinii w przedmiocie możliwości udzielania deklarowanych przez pielęgniarkę, położną, pielęgniarki, położne świadczeń zdrowotnych, z zachowaniem zasad określonych w art. 18 ustawy.

§ 4. 1. W przypadku grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, zaświadczenie o wpisie do rejestru okręgowa rada pielęgniarek, położnych wydaje każdej pielęgniarce, położnej będącej wspólnikiem spółki.

2. W sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 1 i 2, okręgowa rada pielęgniarek i położnych wydaje pielęgniarce, położnej jedno zaświadczenie o wpisaniu do rejestru indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych w różnych dziedzinach pielęgniarstwa albo wydaje pielęgniarkom, położnym zaświadczenie o wpisaniu do rejestru grupowej praktyki pielęgniarek, położnych z wpisem określającym dziedziny pielęgniarstwa lub inne dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia, w których zakresie będą one udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach tej praktyki.

3. W sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 3, okręgowa rada pielęgniarek, położnych wydaje pielęgniarce, położnej albo pielęgniarkom, położnym zaświadczenie o wpisie do odpowiedniego rejestru odrębnie dla indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, dla indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych i dla grupowej praktyki pielęgniarek, położnych.

§ 5. Jeżeli pielęgniarka, położna ma zamiar wykonywać zawód w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych lub indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo co najmniej jedna z pielęgniarek, położnych wykonujących zawód w ramach grupowej praktyki pielęgniarek, położnych ma zamiar udzielać świadczeń zdrowotnych w innej dziedzinie pielęgniarstwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia niż wpisana do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych, grupowych praktyk pielęgniarek, położnych, składa odpowiedni wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 2. 

§ 6. 1. Rejestr indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, rejestr indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych oraz rejestr grupowych praktyk pielęgniarek, położnych prowadzi się w sposób zapewniający bezpieczeństwo przechowywania danych, możliwość ich udostępniania osobom uprawnionym w formie papierowej oraz elektronicznej, a także pozwalający na ewentualne odtworzenie baz danych.

2. Do rejestrów, o których mowa w ust. 1, wpisuje się następujące dane:

1) numer wpisu praktyki do rejestru;

2) imię i nazwisko pielęgniarki, położnej;

3) imiona i nazwiska wspólników spółki w przypadku grupowej praktyki pielęgniarek, położnych;

4) numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo do Krajowego Rejestru Sądowego;

5) numer wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek, położnych;

6) oznaczenie rodzaju praktyki;

7) oznaczenie terminu, na jaki został dokonany wpis praktyki;

8) numer i datę uchwały o wpisie praktyki do rejestru oraz kolejne numery i daty uchwał o zmianie wpisu;

9) numer i datę uchwały o wykreśleniu praktyki z rejestru;

10) adres lub adresy praktyki;

11) numer telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej;

12) adres miejsca przyjmowania wezwań;

13) adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej, narzędzi i sprzętu medycznego;

14) rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;

15) oznaczenie organu sanitarnego oraz datę wydania opinii o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym pomieszczeniu;

16) datę wizytacji lub kontroli przeprowadzonej przez organ prowadzący rejestry praktyk pielęgniarek, położnych;

17) numer prawa wykonywania zawodu, numer PESEL, jeżeli pielęgniarka, położna taki posiada, numer NIP, adres do korespondencji, posiadane specjalizacje — w przypadku gdy pielęgniarka, położna jest członkiem innej izby pielęgniarek, położnych;

18) dane dotyczące poprzedniego numeru w rejestrze.

3. Numer wpisu praktyki do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych, grupowych praktyk pielęgniarek, położnych, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, składa się z ciągu kolejnych znaków:

1) dwucyfrowego numeru kodowego okręgowej izby pielęgniarek, położnych, która prowadzi rejestry, określonego w załączniku nr 10 do rozporządzenia;

2) dwucyfrowego oznaczenia praktyki:

97 — dla grupowej praktyki pielęgniarek, położnych,

98 — dla indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych,

99 — dla indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych;

3) jednocyfrowego oznaczenia zawodu pielęgniarki, położnej:

1 — dla praktyki wykonywanej przez pielęgniarkę lub prowadzonej przez pielęgniarki,

2 — dla praktyki wykonywanej przez położną lub prowadzonej przez położne;

3 - dla grupowej praktyki prowadzonej przez pielęgniarki i położne;

4) siedmiocyfrowego numeru prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej albo sześciocyfrowego kolejnego numeru wpisu do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych w przypadku grupowej praktyki pielęgniarek, położnych.

4. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu do rejestru gromadzi się i przechowuje w aktach osobowych pielęgniarki, położnej wraz z dokumentami objętymi okręgowym rejestrem pielęgniarek i położnych.

§ 6a. Na wniosek pielęgniarki, położnej okręgowa rada pielęgniarek i położnych wydaje odpis z właściwego rejestru.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. (poz. 1465)

1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r. Nr 109, poz. 1029, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92, poz. 885 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 175, poz. 1461 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1237.