ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w roku akademickim 2013/2014.

§ 2. Limit przyjęć na kierunek lekarski w roku akademickim 2013/2014 określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Limit przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny w roku akademickim 2013/2014 określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2013 r. (poz. 986)

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 675 i 829.

3)    Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Mnistra Zdrowia z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny (Dz. U. poz. 864).