ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych

Na podstawie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz. 1707) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania w zakresie kształcenia pielęgniarek i położnych w szkołach pielęgniarskich i szkołach położnych, o których mowa w art. 52 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zwanych dalej „uczelnią”, dotyczące:

1) sposobu realizacji programu kształcenia;

2) kadry prowadzącej kształcenie;

3) bazy dydaktycznej, w tym służącej kształceniu klinicznemu;

4) posiadania wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia.

§ 2. Uczelnia spełnia następujące wymagania dotyczące sposobu realizacji programu kształcenia:

1) proces kształcenia jest ukierunkowany na uzyskanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania zawodu odpowiednio pielęgniarki lub położnej;

2) proces kształcenia sprzyja rozwijaniu umiejętności samokształcenia;

3) program kształcenia umożliwia pogłębienie wiedzy przydatnej do wykonywania zawodu odpowiednio pielęgniarki lub położnej, w szczególności przez organizację zajęć fakultatywnych i wykładów monograficznych.

§ 3. Uczelnia spełnia następujące wymagania dotyczące kadry prowadzącej kształcenie:

1) uczelnia dysponuje kadrą zapewniającą poziom kształcenia określony w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 i 742);

2) nauczanie przedmiotów z pielęgniarstwa i położnictwa oraz praktyki zawodowe prowadzą nauczyciele akademiccy, posiadający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz minimum roczną praktykę zawodową, zgodną z nauczanym przedmiotem;

3) nauczyciele prowadzący zajęcia teoretyczne współpracują z nauczycielami prowadzącymi zajęcia praktyczne w zakresie kształtowania praktycznych umiejętności studentów;

4) uczelnia stwarza nauczycielom akademickim możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez kształcenie kierunkowe odpowiednio w zakresie pielęgniarstwa, położnictwa lub nauk medycznych;

5) uczelnia stwarza nauczycielom akademickim warunki do łączenia pracy dydaktycznej z prowadzeniem badań naukowych.

§ 4. Uczelnia spełnia następujące wymagania dotyczące bazy dydaktycznej:

1) uczelnia zapewnia strukturę organizacyjną umożliwiającą sprawną realizację procesu dydaktycznego;

2) uczelnia posiada bazę materialną i dydaktyczną o strukturze dostosowanej do liczby studentów, w tym:

a) sale wykładowe,

b) sale ćwiczeń,

c) pracownie specjalistyczne, w tym anatomii, fizjologii i biochemii,

d) pracownie umiejętności pielęgniarskich,

e) pracownie umiejętności położniczych,

f) pracownie informatyczne,

g) pracownie nauki języków obcych,

h) bibliotekę i czytelnię wyposażone w aktualne piśmiennictwo w zakresie nauczanych dyscyplin, z dostępem do Internetu;

3) uczelnia zapewnia odpowiednio do liczby studentów:

a) zaplecze do realizacji ćwiczeń praktycznej nauki zawodu i zajęć praktycznych,

b) dostęp do obiektów sportowych a zwłaszcza do sali gimnastycznej,

c) bazę socjalną;

4) przy doborze podmiotów wykonujących działalność leczniczą uczelnia kieruje się możliwością osiągnięcia zamierzonych celów dydaktycznych oraz zapewnienia wysokiej jakości zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, uwzględniając w szczególności:

a) rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

b) liczbę i kwalifikacje kadry pielęgniarskiej i położniczej,

c) urządzenie i wyposażenie podmiotu,

d) wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt i materiały medyczne, niezbędne do kształtowania umiejętności praktycznych oraz ochrony przed zakażeniem, urazem i wypadkiem,

e) prowadzenie działalności naukowo-badawczej,

f) wdrażane przez podmiot programy zapewnienia jakości,

g) organizację warunków nauczania;

5) zajęcia praktyczne poza uczelnią odbywają się na podstawie umowy zawartej pomiędzy uczelnią a podmiotem wykonującym działalność leczniczą, realizującym zajęcia praktyczne.

§ 5. Uczelnia spełnia następujące wymagania dotyczące wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia:

1) w uczelni powołuje się komisję do wewnętrznej oceny jakości kształcenia;

2) ocena jakości kształcenia jest dokonywana na podstawie kryteriów określonych przez komisję, o której mowa w pkt 1;

3) przeprowadzona ocena jakości kształcenia podlega analizie, a jej wyniki są upowszechniane i uwzględniane w doskonaleniu procesu kształcenia.

§ 6. Działające na podstawie dotychczasowych przepisów komisje do wewnętrznej oceny jakości kształcenia stają się komisjami do wewnętrznej oceny jakości kształcenia w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie standardów kształcenia pielęgniarek i położnych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 499), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki ipołożnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 iNr291, poz. 1707).