ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 69, poz. 815) w § 20 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, obejmują:

1) wynagrodzenia stażystów oraz składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o ile podmiot tworzy ten fundusz,

2) ryczałt przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stażu przez zakład organizujący staż.

3. Pielęgniarka, położna odbywająca staż otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 962 zł.”;

2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Ryczałt, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala się w wysokości 192 zł miesięcznie od każdego zatrudnionego stażysty.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r. Nr 109, poz. 1029 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92, poz. 885 i Nr 173, poz. 1808.