ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu

Na podstawie art. 9 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 265) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu (Dz. U. Nr 94, poz. 933) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w rozdziale 3 „Dozwolone substancje dodatkowe inne niż barwniki i substancje słodzące":

1) w § 25 w części „Uwagi" w pkt 3 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Wyłącznie jako dodatek do mąki."; 

2) w § 27 przed tabelą 14 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) inne przeciwutleniacze i ich zastosowanie określa tabela 14.";

3) w § 28 w tabeli 15 w poz. 50) w kolumnie 5 „Maksymalna dawka" zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Maksymalny poziom E 1520 w napojach wynosi 1 g/L".

§ 2. W okresie do dnia 26 stycznia 2006 r.:

1) dozwolone substancje dodatkowe określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w § 1 tabela 1 obejmują również:

a) substancję:


E230 Bifenyl, difenyl Biphenyl, diphenyl

b) symbole i nazwy:


E 170 Węglany wapnia Calcium carbonates
E 170(i) Węglan wapnia Calcium carbonate
E 170(ii) Wodorowęglan wapnia Calcium hydrogen carbonate

2) konserwanty wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w rozdziale 3 § 27 pkt 3 tabeia 12 obejmują również:


E230 Bifenyl, difenyl Na powierzchnię owoców cytrusowych 70 mg/kg

3) przeciwutleniacze określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w rozdziale 3 § 27 pkt 5 tabela 14 mogą być stosowane również zgodnie z następującymi wymaganiami:


E315

E316

Kwas izoaskorbinowy

Izoaskorbinian sodu

Produkty mięsne utrwalone
i częściowo utrwalone
500 mg/kg
w przeliczeniu
na kwas
izoaskorbinowy
Utrwalone i częściowo utrwalone
przetwory rybne, w tym konserwy,
prezerwy 1 marynaty rybne
Mrożone i głęboko mrożone ryby
o czerwonej skórze
1 500 mg/kg
w przeliczeniu
na kwas
izoaskorbinowy

4) dozwolone substancje dodatkowe określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w rozdziale 3 § 28 tabela 15 poz. 2) mogą być stosowane również do napojów winopochodnych owocowych, napojów winopodobnych owocowych, napojów niskoalkoholowych, w tym cider i perryw dawce 2 g/l;

5) dozwolone substancje dodatkowe określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w rozdziale 3 § 28 tabela 15 poz. 36) i 37) mogą być stosowane również zgodnie z następującymi wymaganiami:

                
E901 Wosk pszczeli biały i żółty

Wyłącznie jako substancja glazurująca do:

- wyrobów cukierniczych

(łącznie z czekoladą)

- małych form pieczywa cukierniczego

i wyrobów ciastkarskich oblewanych

czekoladą

- sneksów

- orzechów

- ziarna kawy

quantum

satis

E902 Wosk candelilla
E903 Wosk carnauba
E904 Szelak
Dodatki (suplementy)

uzupełniające dietę

quantum

satis

Świeże owoce cytrusowe, melony, jabłka

i gruszki (wyłącznie na powierzchnię)

Brzoskwinie i ananasy

(wyłącznie na powierzchnię)

quantum

satis

§ 3. 1. W okresie do dnia 28 lipca 2005 r. substancja słodząca E 952 kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w rozdziale 2 tabela 5 poz. 4) mogą być stosowane również zgodnie z następującymi wymaganiami:


  
Maksymalne dawki w przeliczeniu na wolny kwas
E952 Kwas cyklaminowy i jego sole: sodowa i wapniowa Napoje bezalkoholowe

- aromatyzowane, oparte na wodzie napoje bezalkoholowe, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru

400 mg/l

- napoje bezalkoholowe oparte na mleku i pochodnych mleka lub sokach owocowych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru 400 mg/l
Wyroby cukiernicze

- wyroby cukiernicze bez dodatku cukru

500 mg/kg
- wyroby cukiernicze oparte na kakao lub owocach suszonych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru 500 mg/kg
- wyroby cukiernicze oparte na skrobi, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru 500 mg/kg
- guma do żucia bez dodatku cukru 1 500 mg/kg
- lody o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru 250 mg/kg
- pastylki, drażetki odświeżające oddech, bez dodatku cukru 2 500 mg/kg

2. Środki spożywcze zawierające substancje słodzące stosowane zgodnie z wymaganiami, o których mowa w ust. 1, wprowadzone do obrotu przed dniem 29 lipca 2005 r., mogą znajdować się w obrocie do dnia 29 stycznia 2006 r.

§ 4. Wymagania dla dozwolonych substancji dodatkowych innych niż barwniki i substancje słodzące, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1:

1) w § 27 pkt 1 tabela 9 poz. 64) oraz tabela 14 poz. 3),

2) w § 28 tabela 15:

a) poz. 2) i 9) – w zakresie stosowania związków fosforu i gumy karaya do aromatów,

b) poz. 11) – w zakresie stosowania substancji dodatkowych z grupy polisorbatów do aromatów i środków spożywczych zawierających aromaty,

c) poz. 16) – w zakresie stosowania beta-cyklodekstryny do aromatów w kapsułkach,

d) poz. 29),

e) poz. 35) – w zakresie stosowania dimetylopoli-siloksanu do aromatów,

f) poz. 50) i 51)

nie stosuje się do dnia 26 stycznia 2006 r.

§ 5. Środki spożywcze:

1) zawierające dozwolone substancje dodatkowe: E 230 Bifenyl, difenyl, E 170 Węglany wapnia, E 170(i) Węglan wapnia, E 170(ii) Wodorowęglan wapnia,

2) zawierające dozwolone substancje dodatkowe inne niż barwniki i substancje słodzące, zgodnie z wymaganiami, o których mowa w § 2 pkt 2-5,

3) zawierające dozwolone substancje dodatkowe inne niż barwniki i substancje słodzące, niezgodnie z wymaganiami, o których mowa w § 4,

wprowadzone do obrotu lub znakowane przed dniem 27 stycznia 2006 r. mogą znajdować się w obrocie do wyczerpania zapasów.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).