ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych

Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. Nr 126, poz. 1319, z 2006 r. Nr 109, poz. 754 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 516) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wykaz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których diagnosta laboratoryjny może odbywać specjalizację, oraz staż pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym lub w innej jednostce właściwej dla danej dziedziny, niezbędny do przystąpienia do danej specjalizacji:

1)   laboratoryjna diagnostyka medyczna — 2 lata;

2)   laboratoryjna genetyka medyczna — 2 lata;

3)   laboratoryjna immunologia medyczna — 2 lata;

4)   mikrobiologia medyczna — 2 lata;

5)   laboratoryjna transfuzjologia medyczna — 2 lata;

6)   laboratoryjna toksykologia medyczna — 2 lata;

7)   zdrowie publiczne — 2 lata;

8)   zdrowie środowiskowe — 2 lata;

9)   laboratoryjna hematologia medyczna — 2 lata;

10)  cytomorfologia medyczna — 2 lata;

11)  laboratoryjna parazytologia medyczna — 2 lata;

12)  epidemiologia — 2 lata;

13)  laboratoryjna genetyka sądowa — 2 lata;

14)  laboratoryjna toksykologia sądowa — 2 lata.”;

2)   w § 3 w ust. 2:

a)   pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) czas trwania podstawowego stażu specjalizacyjnego, na który składa się czas pracy w laboratorium lub innej jednostce właściwej dla danej dziedziny specjalizacji oraz czas trwania kursów specjalizacyjnych i staży kierunkowych;”,

b)   w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) kursy specjalizacyjne obejmujące szczegółowy zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych będących przedmiotem kursu, zwane dalej „kursami”, oraz ich wymiar godzinowy,”;

3)   w § 4:

a)   ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 1, powołuje się:

1)   konsultanta krajowego w dziedzinie właściwej dla danej specjalizacji lub w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego, jako przewodniczącego;

2)   dwie osoby będące przedstawicielami konsultanta krajowego w dziedzinie właściwej dla danej specjalizacji lub w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego, posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie właściwej dla danej specjalizacji i legitymujące się dorobkiem naukowym i zawodowym w tej dziedzinie;

3)   dwie osoby wskazane przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie właściwej dla danej specjalizacji i legitymujące się dorobkiem naukowym i zawodowym w tej dziedzinie;

4)   dwie osoby wskazane przez zarząd towarzystwa naukowego właściwego dla danej specjalizacji posiadające tytuł specjalisty w danej dziedzinie oraz legitymujące się dorobkiem naukowym i zawodowym w tej dziedzinie;

5)   przedstawiciela Centrum.”,

b)   uchyla się ust. 3,

c)   ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Opracowany przez zespół ekspertów program specjalizacji, po zredagowaniu przez Centrum, zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.”;

4)   w § 5:

a)   ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek o wpis na listę zawierający informacje, o których mowa w ust. 1, jest składany do wojewody właściwego ze względu na siedzibę podmiotu ubiegającego się o wpis na listę.”,

b)   ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wojewoda po sprawdzeniu formalnym wniosku, o którym mowa w ust. 2, oraz po uzyskaniu opinii konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie właściwej dla danej specjalizacji w zakresie możliwości prowadzenia stażu kierunkowego przez podmiot ubiegający się o wpis na listę przesyła dokumenty do Centrum.”;

5)   w § 7 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Konsultant wojewódzki w dziedzinie właściwej dla danej specjalizacji opracowuje wykaz podmiotów, w których może być realizowany podstawowy staż specjalizacyjny, spełniających standardy kształcenia określone w programie specjalizacji, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 9 lit. b. Wykaz podmiotów konsultant wojewódzki przekazuje do wojewody co najmniej dwa razy w roku według stanu na dzień 1 kwietnia i 1 października.

7. Wykaz, o którym mowa w ust. 6, wojewoda podaje do publicznej wiadomości.”;

6)   w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Diagnosta laboratoryjny odbywa specjalizację przez cały czas jej trwania w pełnym wymiarze czasu pracy diagnosty laboratoryjnego zatrudnionego w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce właściwej dla danej dziedziny.”;

7)   w § 12:

a)   ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Liczbę osób, które mogą rozpocząć specjalizację w danej jednostce kształcącej, z uwzględnieniem liczby miejsc dla diagnostów laboratoryjnych posiadających odpowiednią specjalizację I stopnia uzyskaną na podstawie dotychczasowych przepisów, jednostka ogłasza na swojej stronie internetowej na 30 dni przed terminem składania wniosku, o którym mowa w § 11.”,

b)   w ust. 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przedstawiciel wojewody właściwego ze względu na siedzibę jednostki kształcącej;”,

c)   ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Na podstawie przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego oraz uwzględniając liczbę miejsc szkoleniowych, komisja kwalifikacyjna sporządza listę diagnostów laboratoryjnych zakwalifikowanych do odbywania określonej specjalizacji i po wprowadzeniu kodu w miejsce danych osobowych udostępniają w siedzibie jednostki kształcącej i wojewody właściwego ze względu na siedzibę tej jednostki.”;

8)   w § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia specjalizacji wojewoda właściwy ze względu na siedzibę jednostki kształcącej wydaje kartę specjalizacji, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.”;

9)   § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego jednostka kształcąca przesyła właściwemu wojewodzie dokumenty, o których mowa w § 11, oraz informacje dotyczące miejsca odbywania podstawowego stażu specjalizacyjnego, a także imię i nazwisko kierownika specjalizacji.”;

10)  w § 15:

a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wojewoda prowadzi rejestr osób odbywających specjalizację na obszarze danego województwa, zwany dalej „rejestrem”.”,

b)   ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Osoba, o której mowa w ust. 1, jest obowiązana niezwłocznie informować wojewodę o wszystkich zmianach danych objętych rejestrem.”;

11)  w § 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Pełnomocnik jest obowiązany zawiadomić wojewodę o przedłużeniu lub skróceniu czasu trwania specjalizacji.”;

12)  w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Specjalizacja odbywa się pod nadzorem kierownika specjalizacji, który jest odpowiedzialny za ustalenie przebiegu podstawowego stażu specjalizacyjnego, staży kierunkowych i kursów w sposób zapewniający realizację programu specjalizacji.”;

13)  w § 18 w ust. 3 uchyla się pkt 4;

14)  w § 19 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) współudział w ustaleniu szczegółowego planu odbywania specjalizacji i zgłaszanie do wojewody właściwego dla danej jednostki kształcącej terminu rozpoczęcia specjalizacji przez diagnostę laboratoryjnego;”;

15)  w § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jednostka kształcąca jest obowiązana powiadomić wojewodę o przesunięciu terminu rozpoczęcia specjalizacji przez diagnostę laboratoryjnego.”;

16)  w § 21:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostka kształcąca, która przestała spełniać warunki, o których mowa w art. 30b ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, zawiadamia właściwego wojewodę, który w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji i kierownikiem innej jednostki kształcącej wskazuje miejsce i termin kontynuowania specjalizacji.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pełnomocnik jednostki kształcącej, w której diagnosta laboratoryjny kontynuuje specjalizację, jest obowiązany zawiadomić wojewodę o zmianie jednostki kształcącej.”;

17)  w § 22:

a)   ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Wojewoda skreśla diagnostę laboratoryjnego z rejestru w przypadkach, o których mowa w ust. 1, po otrzymaniu powiadomienia o zaistnieniu tych okoliczności od pełnomocnika.

3. O skreśleniu z rejestru diagnosty laboratoryjnego odbywającego specjalizację wojewoda niezwłocznie powiadamia tego diagnostę laboratoryjnego za pośrednictwem pełnomocnika.”,

b)   ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia o przywróceniu możliwości kontynuowania specjalizacji wojewoda dokonuje zmiany w rejestrze.”;

18)  w § 23:

a)   w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do PESDL może być dopuszczona osoba, która zrealizowała i zaliczyła program specjalizacji oraz złożyła do właściwego wojewody:”,

b)   w ust. 3:

— uchyla się pkt 4,

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu;”,

—  dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„16) datę zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, a w przypadku osób dopuszczonych do PESDL decyzją ministra właściwego do spraw zdrowia, o której mowa w § 38 ust. 1, datę uzyskania decyzji.”,

c)   ust. 4-6 otrzymują brzmienie:

„4. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest generowany elektronicznie i pobierany na stronie internetowej CEM. CEM potwierdza elektronicznie zapisanie zgłoszonych danych. Diagnosta laboratoryjny po wypełnieniu formularza i jego wydrukowaniu składa wniosek podpisany własnoręcznie do właściwego wojewody.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, składa się w terminie do dnia 15 lipca każdego roku dla sesji jesiennej albo do dnia 15 stycznia każdego roku dla sesji wiosennej.

6. Właściwy wojewoda weryfikuje, czy dokumenty, o których mowa w ust. 2, spełniają warunki formalne. W przypadku stwierdzenia braków formalnych diagnosta laboratoryjny jest wzywany do ich usunięcia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania.”,

d)   dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. Właściwy wojewoda po stwierdzeniu, że dokumenty, o których mowa w ust. 2, spełniają warunki formalne, przekazuje je do CEM nie później niż w terminie 14 dni od upływu terminów wskazanych w ust. 5 lub niezwłocznie po uzupełnieniu braków formalnych, o których mowa w ust. 6. Właściwi wojewodowie zawiadamiają CEM o liczbie przyjętych zgłoszeń oraz przekazują listę diagnostów laboratoryjnych, których dokumenty nie zostały przyjęte.

8. W przypadku gdy diagnosta laboratoryjny złoży zgłoszenie w formie wniosku elektronicznego, a nie złoży dokumentów, o których mowa w ust. 2, CEM zawiadamia go za pomocą środków komunikacji elektronicznej o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.”;

19)  w § 24:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zwrot opłaty za PESDL następuje, jeżeli pismo, o którym mowa w ust. 4, zostanie złożone do dnia:

1)   2 października, w przypadku gdy diagnosta laboratoryjny miał przystąpić do PESDL w sesji jesiennej;

2)   15 marca, w przypadku gdy diagnosta laboratoryjny miał przystąpić do PESDL w sesji wiosennej.”,

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. CEM dokonuje zwrotu opłaty także, jeżeli właściwy wojewoda stwierdzi, że dokumenty, o których mowa w § 23 ust. 2, nie spełniają warunków formalnych albo jeżeli diagnosta laboratoryjny nie zostanie dopuszczony do PESDL. Zwrot opłaty następuje na rachunek bankowy diagnosty laboratoryjnego w terminie 30 dni od powzięcia przez Dyrektora CEM informacji o tych faktach”;

20) w § 25:

a)   po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3f w brzmieniu:

„3a. Członkiem PKE nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3b. Kandydatów do PKE mogą zgłaszać:

1)   konsultant krajowy w danej dziedzinie lub w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta;

2)   Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych;

3)   towarzystwo naukowe właściwe dla danej dziedziny.

3c. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 3b, zamieszcza się:

1)   imię i nazwisko kandydata;

2)   określenie posiadanej specjalizacji;

3)   wskazanie dziedziny, w której kandydat ma być powołany do PKE;

4)   adres korespondencyjny kandydata.

3d. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3b, należy dołączyć kopie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz dyplomu specjalisty, poświadczone za zgodność z oryginałem.

3e. Kopia dyplomu specjalisty nie jest wymagana, w przypadku gdy diagnosta laboratoryjny uzyskał dyplom specjalisty wydany przez Dyrektora CEM. W takim przypadku w zgłoszeniu należy podać datę wydania i numer dyplomu.

3f. Osoby powołane do PKE otrzymują akt powołania. Powołanie następuje na czas nieokreślony.”,

b)   ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dyrektor CEM powołuje na Przewodniczącego PKE konsultanta krajowego w danej dziedzinie lub w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego.”,

c)   uchyla się ust. 5,

d)   ust. 10-14 otrzymują brzmienie:

„10. Dyrektor CEM, w celu przeprowadzenia PESDL w ustalonych miejscach i terminach wyznacza spośród członków PKE Zespoły Egzaminacyjne. Zespół Egzaminacyjny składa się co najmniej z trzech członków PKE, z zachowaniem reprezentacji podmiotów wymienionych w ust. 3b.

11. Członkiem Zespołu Egzaminacyjnego nie może być osoba, w stosunku do której kandydat do złożenia PESDL w tym Zespole Egzaminacyjnym jest:

1)   małżonkiem;

2)   osobą pozostającą w stosunku:

a)   pokrewieństwa albo powinowactwa do drugiego stopnia,

b)   przysposobienia;

3)   osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;

4)   osobą pozostającą w stosunku zależności służbowej.

12. Powody wyłączenia określone w ust. 11 pkt 1 i 2 trwają pomimo ustania małżeństwa albo przysposobienia.

13. Członkowie Zespołu Egzaminacyjnego przed rozpoczęciem PESDL składają Dyrektorowi CEM pisemne oświadczenie, że nie pozostają z żadnym z kandydatów do złożenia PESDL w tym Zespole Egzaminacyjnym w stosunku, o którym mowa w ust. 11, oraz nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5a do rozporządzenia.

14. W czasie składania egzaminu ustnego lub praktycznego może być obecny w charakterze obserwatora kierownik specjalizacji osoby zdającej PESDL.”;

21)  § 26 otrzymuje brzmienie:

„§ 26.1. Po otrzymaniu przez CEM dokumentów, o których mowa w § 23 ust. 2, CEM przekazuje je do właściwej PKE.

2. PKE weryfikuje dokumenty pod względem spełnienia przez diagnostę laboratoryjnego wymogów merytorycznych określonych w programie danej specjalizacji i na tej podstawie rozstrzyga o dopuszczeniu go do PESDL.

3. W przypadku podjęcia rozstrzygnięcia o niedopuszczeniu diagnosty laboratoryjnego do PESDL, PKE uzasadnia swoje stanowisko, wskazując elementy programu specjalizacji, które nie zostały zrealizowane.

4. PKE po podjęciu rozstrzygnięcia przekazuje dokumenty diagnosty laboratoryjnego do CEM.

5. W przypadku dopuszczenia diagnosty laboratoryjnego do PESDL, CEM informuje o tym fakcie w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 6. W przypadku niedopuszczenia diagnosty laboratoryjnego do PESDL, CEM przesyła zainteresowanemu rozstrzygnięcie PKE wraz z uzasadnieniem.

6. CEM przesyła osobie dopuszczonej do PESDL powiadomienie o miejscu i terminie składania PESDL, nie później niż 21 dni przed dniem jego rozpoczęcia.

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 6, jest przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.”;

22)  § 27 otrzymuje brzmienie:

„§ 27. Do zadań zespołu egzaminacyjnego przeprowadzającego dany PESDL należy:

1)   przeprowadzenie PESDL zgodnie z regulaminem porządkowym, o którym mowa w § 28 ust. 8;

2)   przekazanie do CEM kart odpowiedzi, niezwłocznie po zakończonym egzaminie testowym, w sposób uniemożliwiający dokonywanie zmian w ich treści;

3)   przekazanie do CEM ocen z egzaminów ustnego i praktycznego oraz dokumentacji związanej z przeprowadzonym PESDL, niezwłocznie po zakończonym PESDL, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia PESDL.”;

23)  § 28 otrzymuje brzmienie:

„§ 28. 1. Zakres PESDL jest zgodny z ramowym programem specjalizacji.

2. PESDL jest przeprowadzany dwa razy w roku w sesji wiosennej od dnia 15 kwietnia do dnia 31 maja i w sesji jesiennej od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia.

3. PESDL dla każdej dziedziny składa się z dwóch części w następującej kolejności — egzaminu teoretycznego i praktycznego. Warunkiem dopuszczenia do części praktycznej PESDL jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego.

4. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie:

1)   egzaminu testowego, jeżeli do PESDL w danej dziedzinie w sesji zostanie dopuszczonych co najmniej 20 osób, albo

2)   egzaminu ustnego.

5. Egzamin testowy dla danej dziedziny odbywa się jednocześnie w całym kraju, w terminie ustalonym przez Dyrektora CEM.

6. Egzamin testowy uważa się za zaliczony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania przez osobę egzaminowaną co najmniej 60% możliwej do uzyskania liczby punktów.

7. Miejsca i terminy egzaminu ustnego i praktycznego ustala Dyrektor CEM w porozumieniu z Przewodniczącym PKE.

8. PESDL przeprowadza się zgodnie z regulaminem porządkowym, ustalonym przez Dyrektora CEM i zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia.”;

24)  § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. 1. Diagnosta laboratoryjny, który po dopuszczeniu do PESDL nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie albo uzyskał wynik negatywny z PESDL, może przystąpić do PESDL w kolejnej sesji egzaminacyjnej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, diagnosta laboratoryjny składa do Dyrektora CEM zgłoszenie; przepisy § 23 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, następuje w formie wniosku elektronicznego, generowanego i pobieranego na stronie internetowej CEM. CEM potwierdza elektronicznie zapisanie zgłoszenia. Diagnosta laboratoryjny po wypełnieniu formularza składa do CEM podpisany wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym wniesienie na konto CEM opłaty za PESDL. O złożeniu zgłoszenia CEM zawiadamia wojewodę za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4. Diagnosta laboratoryjny, o którym mowa w ust. 2, zostaje wpisany na listę diagnostów laboratoryjnych dopuszczonych do PESDL w danej sesji egzaminacyjnej przez Dyrektora CEM.

5. Wynik pozytywny z części PESDL jest uznawany w kolejnych sześciu sesjach egzaminacyjnych po sesji, w której został uzyskany. W przypadku nieuzyskania wyniku pozytywnego z części PESDL albo nieprzystąpienia do części PESDL w ustalonym terminie, diagnosta laboratoryjny może przystąpić w innej sesji egzaminacyjnej tylko do tej części PESDL.

6. W przypadku przystępowania przez diagnostę laboratoryjnego tylko do egzaminu teoretycznego albo tylko do egzaminu praktycznego, wysokość opłaty za egzamin wynosi 50% kwoty ustalonej na podstawie § 24 ust. 2. Przepisy § 24 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.

7. Za wynik pozytywny PESDL uznaje się uzyskanie pozytywnych wyników z obu jego części, o których mowa w § 28 ust. 3.

8. Niezwłocznie po zakończeniu danej sesji egzaminacyjnej CEM przekazuje informację o wynikach PESDL poszczególnych diagnostów laboratoryjnych przystępujących do PESDL w danej sesji egzaminacyjnej właściwym wojewodom oraz Centrum. Przekazanie informacji następuje w formie elektronicznej na arkuszu opracowanym przez CEM.”;

25)  § 30a otrzymuje brzmienie:

„§ 30a. 1. W przypadku rażących uchybień formalnych w przeprowadzeniu PESDL lub nieprzewidzianych sytuacji mających wpływ na przeprowadzenie PESDL, Dyrektor CEM może unieważnić PESDL w całości albo w części, o której mowa w § 28 ust. 3, w danym terminie dla danej dziedziny dla poszczególnych albo wszystkich zdających.

2. Decyzję o unieważnieniu Dyrektor CEM podejmuje w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynach uzasadniających unieważnienie PESDL albo jego części.

3. Decyzja o unieważnieniu PESDL albo jego części jest ogłaszana na stronie internetowej CEM oraz przesyłana zainteresowanym diagnostom laboratoryjnym listem poleconym.

4. Od decyzji o unieważnieniu PESDL albo jego części przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, składane za pośrednictwem Dyrektora CEM.

5. Unieważnienie PESDL albo jego części powoduje, że traktuje się odpowiednio PESDL albo jego część jako niebyłe. Unieważniony PESDL jest powtarzany w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia podjęcia decyzji o unieważnieniu. W przypadku unieważnienia całości PESDL wszystkie jego części odbywają się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia podjęcia decyzji o unieważnieniu.

6. Za powtórzony PESDL albo jego część CEM nie pobiera dodatkowej opłaty.”;

26)  § 31 otrzymuje brzmienie:

„§ 31. 1. Diagnoście laboratoryjnemu, który uzyskał wynik pozytywny PESDL, Dyrektor CEM wydaje dyplom w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji egzaminacyjnej od PKE.

2. Wzór dyplomu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.

3. CEM przesyła do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych informację o osobach, które uzyskały dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty. Przekazanie informacji następuje w formie elektronicznej na arkuszu opracowanym przez CEM.”;

27)  § 32 otrzymuje brzmienie:

„§ 32. 1. CEM prowadzi rejestr wydanych dyplomów, o których mowa w § 31 ust. 1. Rejestr jest prowadzony w systemie ewidencyjno-informatycznym, według określonego przez CEM układu danych.

2. Rejestr zawiera następujące dane:

1)   imię i nazwisko diagnosty laboratoryjnego;

2)   numer PESEL diagnosty laboratoryjnego, a w przypadku braku numeru PESEL — nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3)   numer wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych;

4)   numer i datę wydania dyplomu;

5)   imię i nazwisko kierownika specjalizacji oraz jego stopień albo tytuł naukowy;

6)   nazwę i adres jednostki kształcącej, w której diagnosta laboratoryjny odbył specjalizację;

7)   wyniki PESDL;

8)   uzyskany tytuł specjalisty.

3. Dokumentacja dotycząca PESDL jest przechowywana przez CEM.

4. Niezwłocznie po zakończeniu sesji egzaminacyjnej CEM przekazuje dokumentację diagnosty laboratoryjnego właściwemu wojewodzie.

5. Dokumentacja, o której mowa w ust. 3 i 4, jest przechowywana zgodnie z przepisami art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016).”;

28)  w § 34 w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wojewoda.”;

29)  uchyla się załącznik nr 2 do rozporządzenia;

30)  załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

31)  załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

32)  załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

33)  po załączniku nr 5 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 5a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

34)  uchyla się załącznik nr 6 do rozporządzenia;

35)  załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Programy specjalizacji obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność do dnia wejścia w życie nowych programów specjalizacji.

2. Diagności laboratoryjni, którzy rozpoczęli specjalizację na podstawie programów obowiązujących w dniu wejścia w życie rozporządzenia, odbywają specjalizację na podstawie tych programów specjalizacji.

§ 3. Diagnosta laboratoryjny, który przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ukończył szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie albo uzyskał decyzję, o której mowa w § 38 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, i do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie uzyskał tytułu specjalisty, może przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych w danej dziedzinie, w której rozpoczął specjalizację, zgodnie z przepisami § 23-31 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. Przepisy § 30 ust. 5 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się w zakresie części Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych, złożonej po dniu 1 czerwca 2014 r.

§ 5. 1. Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji złożone zgodnie z wzorem obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

2. Karty specjalizacji wydane według wzoru obowiązującego do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

§ 6. W dziedzinach specjalizacji: laboratoryjna genetyka sądowa i laboratoryjna toksykologia sądowa wnioski o dopuszczenie diagnosty laboratoryjnego do egzaminu w trybie, o którym mowa w § 38-40 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, można składać do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 7. Do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych, który odbywać się będzie w okresie od dnia 15 kwietnia 2014 r. do dnia 31 maja 2014 r., stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że termin składania dokumentów, o których mowa w § 23 ust. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu dotychczasowym, upływa z dniem 31 stycznia 2014 r.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)   § 3 i 7, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;

2)   § 1 pkt 1 i 32 oraz załącznika nr 3 do rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem 16 czerwca 2014 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2013 r. (poz. 20)

Załącznik 3 Kody specjalizacji

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 119, poz. 1015, z 2006 r. Nr 117, poz. 790, z 2009 r. Nr 76, poz. 641, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 113, poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 779, 1245 i 1247.