ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny

Na podstawie art. 16g ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Priorytetowymi dziedzinami medycyny są:

1) anestezjologia i intensywna terapia;

2) chirurgia onkologiczna;

3) geriatria;

4) ginekologia onkologiczna;

5) hematologia;

6) medycyna ratunkowa;

7) medycyna rodzinna;

8) neonatologia;

9) neurologia dziecięca;

10) onkologia kliniczna;

11) onkologia i hematologia dziecięca;

12) patomorfologia;

13) pediatria;

14) psychiatria dzieci i młodzieży;

15) radioterapia onkologiczna;

16) stomatologia dziecięca.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 3)


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 95 i 1456.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Mnistra Zdrowia z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe (Dz. U. Nr 84, poz. 709), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 113, poz. 658).