ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”

Na podstawie art. 4d ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” (Dz. U. Nr 136, poz. 1458) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Dokument „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” wydany na podstawie dotychczasowych przepisów zachowuje ważność.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).