ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

Na podstawie art. 203 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wykaz zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji osób:

1) niepozbawionych wolności – stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) pozbawionych wolności – stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) pozbawionych wolności, które według oceny sądu wykazują znaczny stopień demoralizacji lub zagrożenia ponowieniem czynu o znacznej społecznej szkodliwości albo co do których zachodzi uzasadniona obawa ucieczki i ukrywania się lub też podejrzanych o popełnienie przestępstwa w zorganizowanej grupie lub związku mającym na celu przestępstwo – stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) pozbawionych wolności, w stosunku do których istnieje potrzeba wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego, w zakresie zaburzeń preferencji seksualnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt 3 — stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. Zakłady, o których mowa w § 1 pkt 2 i 4, dysponują następującymi warunkami zabezpieczenia:

1) zapewniają stały nadzór nad obserwowanymi przebywającymi w zakładzie;

2) posiadają drzwi i okna wyposażone w urządzenia uniemożliwiające obserwowanym samowolne opuszczenie zakładu;

3) wyposażone są w system telewizji wewnętrznej umożliwiający obserwację drzwi wejściowych, okien zewnętrznych, sal dziennego pobytu, izolatek i korytarzy;

4) posiadają elektroniczny system sygnalizujący niekontrolowane otwarcie drzwi i okien;

5) zatrudniają personel w liczbie co najmniej dwu i półkrotnie większej niż liczba łóżek przeznaczonych do wykonywania obserwacji.

§ 2a. W przypadku braku wolnych miejsc w zakładzie, o którym mowa w § 1 pkt 4, obserwacja może być wykonywana w zakładzie psychiatrycznym, o którym mowa w § 1 pkt 2.

§ 3. Koszty obserwacji finansowane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

§ 4. 1. Zakłady, o których mowa w § 1 pkt 2, dostosują warunki zabezpieczenia do warunków, o których mowa w § 2, w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Do czasu dostosowania zakładów do warunków określonych w § 2, obserwacje przeprowadza się w zakładach, o których mowa w § 1 pkt 3.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2004 r. (poz. 2679)

1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641.