ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami 2)

Na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. U. Nr 128, poz. 1408, z 2003 r. Nr 171, poz. 1662, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 178, poz. 1480) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami (Dz. U. Nr 157, poz. 1643) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Substancje dodatkowe, które mogą być stosowane w produkcji materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, określone na liście II załącznika nr 1 do rozporządzenia, będące jednocześnie substancjami dodatkowymi dozwolonymi do stosowania w żywności zgodnie z przepisami o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, nie mogą migrować do żywności:

1) w ilościach pełniących w niej funkcję technologiczną;

2) w której ich stosowanie jako substancji dodatkowych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 9 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 265 i Nr 178, poz. 1480) jest dozwolone, w ilościach przekraczających ograniczenia ustanowione w tych przepisach lub w ilościach przekraczających ograniczenia określone na liście II załącznika nr 1 do rozporządzenia, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa;

3) w której ich stosowanie jako substancji dodatkowych nie jest dozwolone, w ilościach przekraczających ograniczenia określone na liście II załącznika nr 1 do rozporządzenia.

4. W obrocie innym niż detaliczny do materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych zawierających substancje dodatkowe, o których mowa w ust. 3, dołącza się pisemną deklarację, zawierającą informacje określone w § 8 ust. 2 rozporządzenia.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W obrocie innym niż detaliczny zgodność materiałów i wyrobów z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach musi być potwierdzona pisemną deklaracją producenta zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L338z 13.11.2004 r., str. 4).

2. Deklaracja, o której mowa w ust. 1, dla substancji będących przedmiotem ograniczeń w żywności, zawiera odpowiednie dane uzyskane na podstawie badań lub obliczeń teoretycznych odnośnie do poziomu ich migracji specyficznej, a w przypadkach, w których ma to zastosowanie, kryteria czystości zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 9 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, w celu umożliwienia użytkownikowi materiałów i wyrobów odniesienia się do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.”;

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych przeznaczone do kontaktu z żywnością, niespełniające wymagań niniejszego rozporządzenia nie mogą być produkowane lub wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 1 marca 2006 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy Komisji 2004/19/WE z dnia 1 marca 2004 r. zmieniającej dyrektywę 2002/72 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz. Urz. UEL71 z 10.03.2004, str. 8).