ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat przez jednostki badawcze za kontrolę i weryfikację spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość i sposób wnoszenia opłaty:

1) jednorazowej za kontrolę i weryfikację spełniania przez jednostkę badawczą zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w celu uzyskania przez tę jednostkę certyfikatu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wpisu jej do wykazu certyfikowanych jednostek badawczych;

2) rocznej za kontrolę i weryfikację spełniania przez certyfikowane jednostki badawcze zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

§ 2. 1. Opłata jednorazowa, o której mowa w § 1 pkt 1, wynosi 6000 zł.

2. Opłatę jednorazową wnosi się wraz ze złożeniem wniosku o wydanie certyfikatu i wpis do wykazu certyfikowanych jednostek badawczych.

§ 3. 1. Opłata roczna, o której mowa w § 1 pkt 2, wynosi 6000 zł.

2. Opłatę roczną wnosi się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Inspektor do spraw Substancji Chemicznych wydał ostatnią decyzję stwierdzającą spełnianie zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

§ 4. Opłaty, o których mowa w § 2 i § 3, wnosi się na rachunek Biura do spraw Substancji Chemicznych.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2)


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Mnistra Zdrowia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłaty przez jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych za kontrolę i weryfikację spełniania kryteriów oraz nadanie tym jednostkom uprawnień (Dz. U. Nr 61, poz. 385), które utraciło moc z dniem 9 kwietnia 2012 r. na podstawie art. 88 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322).