ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 września 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych

Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy tryb i kryteria podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”, z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) dane sprawozdawcze — informacje przekazywane Funduszowi przez apteki, określone w przepisach odrębnych, oraz dane sprawozdawcze z wykonania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekazywane Funduszowi przez świadczeniodawców określone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą”, i przepisów odrębnych, w materiałach dotyczących postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

2) grupa ubezpieczonych — grupę ubezpieczonych wydzieloną według struktury wieku i płci;

3) jednorodne jednostki rozliczeniowe — jednostki rozliczeniowe świadczeń opieki zdrowotnej służące do rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, określone na podstawie ustawy i przepisów odrębnych, w materiałach dotyczących postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

4) rok planowania — rok, w którym tworzy się plan finansowy Funduszu w trybie określonym w art. 121 ust. 3 i 5 oraz art. 123 ust. 3 ustawy;

5) rok poprzedni — rok poprzedzający rok planowania;

6) właściwy oddział wojewódzki Funduszu — oddział wojewódzki Funduszu, w którym jest zarejestrowany ubezpieczony;

7) wskaźnik ryzyka zdrowotnego — wskaźnik przypisany ubezpieczonym należącym do danej grupy wydzielonej według struktury wieku i płci, w porównaniu z grupą odniesienia.

§ 3. 1. Łączną wysokość planowanych kosztów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych przez oddziały wojewódzkie Funduszu oblicza się jako różnicę pomiędzy wysokością planowanych kosztów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych przez Fundusz a wysokością planowanych kosztów centrali Funduszu na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Wysokość środków na planowane koszty finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych przez poszczególne oddziały wojewódzkie Funduszu ustala się zgodnie z algorytmem podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie Funduszu z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 9.

§ 4. 1. Ustala się następujące grupy ubezpieczonych:

1) jednoroczne grupy ubezpieczonych w wieku od 0 do 99 lat,

2) grupę ubezpieczonych w wieku 100 lat i więcej — odrębnie dla każdej płci.

2. Grupę odniesienia stanowią wszyscy ubezpieczeni w wieku 3 lat i więcej.

§ 5. 1. Na podstawie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, według stanu na dzień 31 marca, dla roku planowania oraz dla roku poprzedniego, dla każdego ubezpieczonego ustala się: wiek, płeć i właściwy oddział wojewódzki Funduszu. Wiek ubezpieczonego ustala się jako różnicę roku, dla którego jest ustalany, i roku urodzenia ubezpieczonego.

2. Przyjmuje się, że liczba ubezpieczonych w wieku 0, 1 i 2 lat dla każdej płci w danym oddziale wojewódzkim Funduszu jest równa liczbie ubezpieczonych o danej płci w wieku 3 lat w danym oddziale wojewódzkim Funduszu.

3. Wskaźniki ryzyka zdrowotnego dla grup ubezpieczonych w wieku 0, 1 i 2 lat przyjmują wartość wskaźników ryzyka zdrowotnego dla grup ubezpieczonych w wieku 3 lat.

4. Przy obliczaniu wskaźników ryzyka zdrowotnego, w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej, których wartości nie można było przypisać poszczególnym ubezpieczonym na podstawie danych sprawozdawczych, przyjmuje się, że udział poszczególnych grup ubezpieczonych w wartości tych świadczeń jest taki sam, jak udział tych grup ubezpieczonych w wartości świadczeń przypisanych poszczególnym ubezpieczonym na podstawie danych sprawozdawczych.

5. Przy obliczaniu wskaźników ryzyka zdrowotnego i wartości świadczeń wysokospecjalistycznych nie uwzględnia się świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych ubezpieczonym, dla których nie ustalono właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.

6.  Przy obliczaniu wskaźnika, o którym mowa w art. 118 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy, uwzględnia się świadczenia opieki zdrowotnej określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Dla poszczególnych grup ubezpieczonych, o których mowa w § 4, ustala się liczbę jednorodnych jednostek rozliczeniowych świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych tym ubezpieczonym, w podziale na rodzaje tych świadczeń.

2. Oblicza się wysokość średniej ceny jednorodnej jednostki rozliczeniowej świadczeń opieki zdrowotnej, w podziale na rodzaje tych świadczeń.

3. Wartość świadczeń opieki zdrowotnej w danym rodzaju oblicza się jako iloczyn liczby jednorodnych jednostek rozliczeniowych w tym rodzaju, o której mowa w ust. 1, oraz średniej ceny jednorodnej jednostki rozliczeniowej świadczeń opieki zdrowotnej w tym rodzaju, o której mowa w ust. 2.

4. W przypadku świadczeń opieki zdrowotnej, dla których nie można ustalić liczby jednorodnych jednostek rozliczeniowych, przyjmuje się wartość tych świadczeń wynikającą z danych sprawozdawczych.

5. Dla poszczególnych grup ubezpieczonych oblicza się wartość świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych tym ubezpieczonym jako sumę wartości świadczeń, o których mowa w ust. 3, oraz wartości świadczeń, o których mowa w ust. 4.

§ 7. 1. Przy obliczaniu wskaźnika, o którym mowa w art. 118 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy, uwzględnia się aktualne dane dotyczące przeciętnego miesięcznego dochodu do dyspozycji gospodarstwa domowego, przypadającego na 1 osobę, w danym województwie, zawarte w opublikowanych Rocznikach Statystycznych Województw Głównego Urzędu Statystycznego w okresie pięciu lat, przy czym dane dla ostatniego z pięciu lat dotyczą roku wcześniejszego o 2 lata od roku planowania.

2. Wskaźnik, o którym mowa w art. 118 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy, ma zastosowanie do części kosztów świadczeń opieki zdrowotnej odpowiadającej kosztom pracy.

3. Ustala się średni wskaźnik udziału kosztów pracy w kosztach świadczeń opieki zdrowotnej dla wszystkich oddziałów wojewódzkich Funduszu na poziomie 0,51. Wskaźnik ten służy do wyliczenia części kosztów świadczeń opieki zdrowotnej odpowiadającej kosztom pracy, o których mowa w ust. 2.

§ 8. 1. Dla każdego oddziału wojewódzkiego Funduszu ustala się liczbę jednorodnych jednostek rozliczeniowych świadczeń wysokospecjalistycznych udzielonych ubezpieczonym zarejestrowanym w tym oddziale przez świadczeniodawców, którzy mieli zawarte z danym oddziałem wojewódzkim Funduszu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w podziale na rodzaje tych świadczeń.

2. Dla Funduszu oblicza się wysokość średniej ceny jednorodnej jednostki rozliczeniowej świadczeń wysokospecjalistycznych, w podziale na rodzaje tych świadczeń.

3. Dla każdego oddziału wojewódzkiego Funduszu oblicza się wartość świadczeń wysokospecjalistycznych jako sumę iloczynów liczby jednorodnych jednostek rozliczeniowych, o której mowa w ust. 1, oraz średniej ceny, o której mowa w ust. 2.

§ 9. W przypadku gdy w wyniku podziału środków w trybie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia nie zostałby spełniony warunek, o którym mowa w art. 118 ust. 4 ustawy, ostateczną wysokość środków przeznaczonych dla poszczególnych oddziałów wojewódzkich Funduszu ustala się zgodnie z algorytmem ustalającym ostateczną wielkość środków na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych w poszczególnych oddziałach wojewódzkich Funduszu, określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 10. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz. U. Nr 148, poz. 1232).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2007 r. (poz. 1210)

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922, Nr 166, poz. 1172 i Nr 171, poz. 1208.